Bokslutskommuniké, Delårsrapport juli - dec 2017, Arbona

Januari - December 2017

 • Koncernens omsättning uppgick till 74,5 MSEK (26,5)
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till -3,8 MSEK (2,9).
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 5,0 MSEK (4,6). Vinst per aktie uppgick till 0,13 kr (0,12).
 • Resultatet från kortfristiga placeringar har genererat 10,4 MSEK (2,8) av resultatet.
 • Eget kapital uppgick vid periodens slut till 68,0 MSEK (62,9) eller 1,83 SEK (1,69) per aktie.
 • Koncernens likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 10,2 MSEK (45,7).

Juli - December 2017

 • Koncernens omsättning uppgick till 39,9 MSEK (26,5)
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till -3,0 MSEK (3,6).
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 3,7 MSEK (10,1). Vinst per aktie uppgick till 0,10 kr (0,27).
 • Resultatet från kortfristiga placeringar har genererat 7,6 MSEK (7,8) av resultatet.

Verksamhet
Arbona är ett investeringsföretag vars verksamhet består i att investera i, och långsiktigt äga och utveckla, mindre svenska onoterade företag. Även investeringar i noterade värdepapper och i fastigheter förekommer. I tillägg har Arbona förlustavdrag uppgående till ca 1 miljard kronor som bolaget har som ambition att kunna utnyttja mot framtida vinster i de förvärvade bolagen. Väsentliga händelser under året har varit:

 • Utveckling av portföljbolagen (se mer nedan)
 • Säkrad kapitalanskaffning i S2Medical AB
 • Investering i fastighetsbolaget Merbona Invest AB
 • Kortfristiga placeringar har successivt sålts under året för att frigöra kapital till investeringar i portföljbolagen

Arbona är med nuvarande kapitalbas i princip fullinvesterat, en nyemission i Arbona är därför planerad. Målsättningen är att nyemissionen ska genomföras under Q2 2018 (till skillnad mot tidigare kommunicerat Q1 2018). Arbona har tagit upp ett lån om 30 Mkr för att kunna genomföra investeringen i Merbona Invest, avsikten är att detta lån ska återbetalas när nyemissionen är genomförd.

Kommande halvårsrapport
Nästa halvårsrapport planeras att offentliggöras den 31 augusti 2018.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 28 februari, 2018

VD: Martin Zetterström
E-post: [email protected]
Mobil: +46 733 14 14 06


Om Arbona

Webbplats
www.arbona.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Arbona via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn ARBO-A ISIN-kod SE0003210590