Bokslutskommuniké, Delårsrapport juli - dec 2016, Arbona

Januari - December 2016 

 • Koncernens omsättning uppgick till 26,7 MSEK (0)
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till 2,9 MSEK (-1,1).
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 4,5 MSEK (-0,8). Vinst per aktie uppgick till 0,12 kr (0,0).
 • Resultatet från kortfristiga placeringar har genererat 2,8 MSEK (0,3) av resultatet.
 • Eget kapital uppgick vid periodens slut till 62,9 MSEK (58,4) eller 1,69 SEK (1,57) per aktie. 
 • Koncernens likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 45,6 MSEK (58,5).

Juli - December 2016

 • Koncernens omsättning uppgick till 26,7 MSEK (0)
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till 3,6 MSEK (-0,5). 
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 10,1 MSEK (-0,2). Vinst per aktie uppgick till 0,27 kr (0,0).
 • Resultatet från kortfristiga placeringar har genererat 7,8 MSEK (0,4) av resultatet.

Verksamhet
Arbona är ett investeringsföretag vars verksamhet består i att investera i, och långsiktigt äga och utveckla, mindre svenska onoterade företag. Även investeringar i noterade bolag och i fastigheter kan vara aktuella. Huvudfokus är att förvärva välskötta bolag med potential för vidareutveckling. I tillägg har Arbona förlustavdrag uppgående till ca 1 miljard kronor som bolaget har som ambition att kunna utnyttja mot framtida vinster i de förvärvade bolagen. Väsentliga händelser under året har varit: 

 • Ny VD började i januari 2016
 • Bolaget har bytt namn till Arbona AB (publ)
 • Två investeringar i onoterade bolag har gjorts under perioden, Johnsons El i Åre AB (100%) samt S2Medical AB (20%).
 • Ett 60-tal investeringsmöjligheter har utvärderats och dialoger med förvärvskandidater pågår fortlöpande
 • Kassan har kortsiktigt förvaltats mer aktivt (se mer under Kapitalförvaltning nedan)

Kapitalförvaltningen
Styrelsen har under 2016 fattat beslut om att förvalta kassan mer aktivt, för att på detta sätt försöka nå en bättre avkastning än bankräntan. Kassan placeras i första hand i svenska noterade aktier och andra värdepapper. Resultatet från kortsiktiga placeringar uppgick under året till 2,8 Mkr. I bokslutet värderas portföljen, enligt försiktighetsprincipen, till det lägsta av anskaffningsvärde och bedömt marknadsvärde, vilket den 31 december 2016 var anskaffningsvärdet. Värdet för de aktier i portföljen som är noterade på en svensk börs eller MTF var, enligt senaste betalkurs den 31 December 2016, ca 4 Mkr högre än anskaffningsvärdet. Emellertid så är likviditeten i vissa av dessa aktier låg.

Årsstämma och förslag till utdelning
Arbona AB:s årsstämma planeras hållas den 22 maj 2017. Bolaget återkommer med en kallelse med detaljer om tid och plats. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2016.

Kommande halvårsrapport
Nästa halvårsrapport planeras att offentliggöras den 28 augusti 2017.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 28 februari, 2017

Arbona AB (publ)
VD: Martin Zetterström
E-post: [email protected]
Mobil: +46 733 14 14 06


Om Arbona

Webbplats
www.arbona.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Arbona via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn ARBO-A ISIN-kod SE0003210590