Bokslutskommuniké Delårsrapport juli - december 2015

  • Koncernens resultat före och efter skatt uppgick till -0,8 MSEK (-1,0).
  • Eget kapital uppgick vid periodens slut till 58,4 MSEK (59,2) eller 1,57 SEK (1,59) per aktie.
  • Koncernens likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 58,5 MSEK (59,3).

Verksamhet
SwitchCores verksamhet består i att söka efter möjligheter att förvärva svenska bolag med en lönsamhetsnivå på 5-20 MSEK för att långsiktigt äga och utveckla dem. Även fastighetsinvesteringar kan vara aktuellt. Huvudfokus är att förvärva bra bolag och vidareutveckla dem. I tillägg har SwitchCore förlustavdrag uppgående till ca 1 miljard kronor som bolaget har som ambition att kunna utnyttja mot framtida vinster i de förvärvade bolagen. Ny

VD har rekryterats under året med uppdrag att leta efter lämpliga företagsförvärv.

Kapitalförvaltningen
Under 2015 har bolagets kassa förvaltats med begränsat risktagande och med en ambition att samtliga tidigare gjorda placeringar skall avyttras när så är möjligt för att begränsa risken. Pga bristande likviditet i marknaden för dessa värdepapper har endast en mindre andel av dessa kunnat avyttras under året. Styrelsen har samtidigt fattat beslut om en mer aktiv förvaltning av kassan i framtiden, dock i mer likvida placeringar och med begränsat risktagande.

Resultatet från de kortfristiga placeringarna inklusive finansnetto har under året uppgått till 285 tkr.

SwitchCore lämnar inga prognoser och har inte fastställt några finansiella mål.

Kalendarium
2016-05-17 Årsstämma
2016-08-24 Halvårsrapport 1 2016

Stockholm den 24 februari 2016

VD: Martin Zetterström
E-post: [email protected]
Mobil: 0733-141406 
SwitchCore AB (publ)
www.switchcore.se


Om Arbona

Webbplats
www.arbona.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Arbona via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn ARBO-A ISIN-kod SE0003210590