Arbonas företrädesemission övertecknad

Den 4 juli 2018 avslutades teckningstiden i Arbonas företrädesemission av A-aktier om högst cirka 24,2 MSEK. Företrädesemissionen tecknades till cirka 66,6 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 276 procent. Företrädesemissionen omfattades inte av garantiåtaganden. Arbona tillförs cirka 23,7 MSEK efter emissionskostnader.

- Det är glädjande att emissionen övertecknats och jag ser fram emot att fortsätta utveckla Arbona, säger vd Martin Zetterström.

Företrädesemissionen tecknades till ca 66,6 SEK motsvarande en teckningsgrad om ca 275,6 procent. 23,65 MSEK tecknades med företrädesrätt (motsvarande ca 97,9 procent) och 42,9 MSEK tecknades utan företräde. De tecknare som tilldelas aktier utan företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka är planerade att skickas ut den 9 juli 2018. Då ingen övertilldelning sker nyemitteras 18 582 006 A-aktier. Arbona tillförs därmed cirka 24,2 MSEK före emissionskostnader om sammanlagt cirka 0,5 MSEK. Tilldelning har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som angivits i bolagets memorandum.

När Arbonas företrädesemission har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier att uppgå till 55 746 018 stycken, varav 24 776 008 A-aktier och 30 970 010 B-aktier, aktiekapitalet kommer att uppgå till 55 746 018,76 SEK.

Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på NGM Nordic MTF till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Registrering beräknas ske i början av augusti 2018.

Rådgivare och emissionsinstitut har varit Eminova Fondkommission AB.

2018-07-06

För ytterligare information vänligen kontakta:

Martin Zetterström
VD, Arbona AB (publ)

Telefon: 0733-141406
E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Arbona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 juli 2018 kl 17:30 CET.

Om Arbona AB (publ):
Arbona AB är ett investeringsföretag som skapar värden genom att långsiktigt äga och utveckla svenska bolag och fastigheter. Arbona ABs aktie är listad på Nordic Growth Market AB, Nordic MTF.


Om Arbona

Webbplats
www.arbona.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Arbona via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn ARBO-A ISIN-kod SE0003210590