REG

Utfall i riktad emission av units

Styrelsen i Appspotr AB ("Appspotr" eller "Bolaget") beslutade den 22 september 2023, med stöd av bemyndigandet lämnat av extra bolagsstämman den 1 juni 2023, om en riktad emission av 312 500 units, motsvarande 1 250 000 aktier och 625 000 teckningsoptioner av serie TO 2, till Axator Energy AB (den "Riktade Emissionen") som ett led i förlikningen med Axator Energy AB avseende ej infriade tecknings- och garantiåtaganden i den företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner som beslutades av styrelsen den 2 maj 2023. Varje unit i den Riktade Emissionen består av fyra (4) aktier och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 2 och teckningskursen uppgår till åtta (8) kronor per unit, motsvarande en teckningskurs om två (2) kronor per ny aktie i den Riktade Emissionen. Styrelsen i Appspotr meddelar idag, den 6 oktober 2023, att Axator Energy AB tecknat samtliga units i den Riktade Emissionen genom betalning. Genom den Riktade Emissionen har Bolaget tillförts 2 500 000 kronor i emissionslikvid före transaktionskostnader.

Till följd av emissionen av aktierna i den Riktade Emissionen ökar aktiekapitalet med 87 500 kronor, från 519 862,35 kronor till 607 362,35 kronor och antalet aktier ökar med 1 250 000, från 7 426 605 till 8 676 605. För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 som ges ut i den Riktade Emissionen utnyttjas för teckning av nya aktier i Bolaget kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 43 750 kronor och antalet aktier kommer att öka med ytterligare 625 000. De nyemitterade aktierna i den Riktade Emissionen medför en utspädning om cirka 14,4 procent av antalet aktier och röster i Bolaget baserat på antalet aktier och röster i Bolaget efter den Riktade Emissionen.

Göteborg den 6 oktober 2023

För ytterligare information kontakta:

Peter Wendel, styrelseordförande

Mobil: +46 73 313 00 95

E-post: [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 oktober 2023 kl. 14.30 CEST.

Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appspotr South Asia Ltd har sitt säte i Colombo, Sri Lanka.

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser.


Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen.

Webbplats
www.appspotr.com
Bransch
Teknik

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn APTR ISIN-kod SE0018041097 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Anders Lissåker VD [email protected] +46 (0) 706 931 793