Om AppSpotr

Appspotr AB

Organisationsnummer 556717-2365
Bransch Teknik

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen.

Besöksadress Kungsportsavenyn 32
Postadress Göteborg
Webbplats www.appspotr.com

Styrelse & Ledning

Ledning

Patric Bottne VD
Carsten Sparr VD Appspotr Studios AB
Robin Komulainen CFO

Styrelse

Peter Wendel Styrelseordförande
Anders Lissåker Styrelseledamot
Göran Wolff Styrelseledamot

Bolagsordning

§1 Företagsnamn

Bolagets firma är Appspotr AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands län.

§ 3 Verksamhet

Bolagets verksamhet är att utveckla och tillhandahålla verktyg för utveckling av programvara.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 9 571 090 kronor och högst 38 284 360 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 1 914 218 och högst 7 656 872.

§ 6 Styrelse

Styrelsen, som väljs årligen på årsstämma för tiden intill nästa årsstämma avhållits, skall bestå av ägst tre (3) och högst åtta (8) ledamöter, med lägst 0 och högst åtta (8) suppleanter.

§ 7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer, alternativt ett registrerat revisionsbolag med en huvudansvarig revisor, som skall väljas på årsstämman.

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till bolagsstämma.

§ 9 Årsstämma

På årsstämman skall följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Framläggande och godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två protokolljusterare
 5. Prövning huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut om
  a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och konvernbalansräkningen.
  b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
 9. Val av styrelse samt revisorer
 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

§ 10 Räknekapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari - 31 december.

§ 11 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

___________________________________

Antagen vid årsstämman 2022-05-25

Bolagsordning_Appspotr_AB_-_2022-05.pdf

Om AppSpotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen.

Webbplats
www.appspotr.com
Bransch
Teknik

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn APTR ISIN-kod SE0018041097 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Patric Bottne VD [email protected] +46 (0) 701 466 189