Om Appspotr

Appspotr AB

Organisationsnummer 556717-2365
Bransch Teknik

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen.

Besöksadress Kungsportsavenyn 32
Postadress Göteborg

Webbplats

www.appspotr.com

Styrelse & Ledning

Ledning

Anders Lissåker VD
Robin Komulainen CFO

Styrelse

Peter Wendel Styrelseordförande
Bobby Spencer Styrelseledamot
Hanna Konyi Styrelseledamot
Håkan Johansson Styrelseledamot

Bolagsordning

Organisationsnummer: 556717-2365
§1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Appspotr AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands län.

§ 3 Verksamhet
Bolagets verksamhet är att utveckla och tillhandahålla verktyg för utveckling av programvara.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 519 862 kronor och högst 2 079 448 kronor.

§ 5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 7 402 913 och högst 29 611 652.

§ 6 Styrelse
Styrelsen, som väljs årligen på årsstämma för tiden intill nästa årsstämma avhållits, skall bestå av
lägst tre (3) och högst åtta (8) ledamöter, med lägst 0 och högst åtta (8) suppleanter.

§ 7 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning utses en eller två revisorer, alternativt ett registrerat revisionsbolag med en
huvudansvarig revisor, som skall väljas på årsstämman.

§ 8 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det
förfarande som gäller för aktieägares anmälan till bolagsstämma.

§ 9 Årsstämma
På årsstämman skall följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Framläggande och godkännande av dagordning
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om
   a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall,
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
   b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
   c. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
9. Val av styrelse samt revisorer
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller
bolagsordningen

§ 10 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari - 31 december.

§ 11 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
***
Antagen vid extra bolagsstämman 2023-08-02

AppSpotr_Bolagsordning_2023.pdf

Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen.

Webbplats
www.appspotr.com
Bransch
Teknik

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn APTR ISIN-kod SE0018041097 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Anders Lissåker VD [email protected] +46 (0) 706 931 793