REGMAR

Styrelsen i Appspotr föreslår kvittningsemission av aktier

Appspotr AB ("Appspotr" eller "Bolaget") meddelar idag att styrelsen kommer att föreslå att årsstämman den 19 april 2024 beslutar om en kvittningsemission av aktier till fyra av Bolagets fordringshavare som har åtagit sig att kvitta sina fordringar om sammanlagt cirka 1,5 MSEK, vilket medför att Bolagets skuld minskar med motsvarande belopp ("Kvittningsemissionen"). Teckningskursen uppgår till 0,37 SEK per aktie och motsvarar stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den 19 mars 2024. De teckningsberättigade fordringshavarna är Kattson i Sverige AB (ägt och kontrollerat av styrelseledamoten Håkan Johansson), styrelseordföranden Peter Wendel, styrelseledamoten Bobby Spencer samt Bolagets verkställande direktör Anders Lissåker.

Skälet till styrelsens förslag att frångå aktieägares företrädesrätt är att möjliggöra en förstärkning av Bolagets balansräkning genom att minska Bolagets skuldsättning. Kvittningsemissionen anses av styrelsen vara fördelaktig för Bolaget och dess aktieägare eftersom en långsiktig förstärkning av Bolagets balansräkning och finansiella ställning sker på ett kostnads- och tidseffektivt sätt.

Bolaget meddelade den 9 oktober 2023 att Bolaget upptagit ett lån från styrelseledamoten Håkan Johansson om 950 TSEK. Detta lån jämte upplupen ränta och uppläggningsavgift avses nu kvittas i Kvittningsemissionen, tillsammans med skulder till Peter Wendel, Bobby Spencer och Anders Lissåker, vars fordringar består av upparbetat och fakturerat arvode för arbete som inte omfattas av de teckningsberättigades ordinarie uppdrag i Bolaget.

Betalning om 0,37 kronor per aktie ska erläggas genom kvittning i samband med teckning, vilket motsvarar stängningskursen för Bolagets aktie den 19 mars 2024. Teckningskursen har fastställts utifrån en analys av rådande marknadsläge, verksamhetens historiska utveckling och Bolagets affärsutsikter. Styrelsen anser, mot bakgrund av denna analys, att teckningskursen är marknadsmässig.

Eftersom emissionen riktas till personer som omfattas av reglerna i 16 kap aktiebolagslagen krävs för giltigt beslut av bolagsstämman att beslutet biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Genom Kvittningsemissionen kommer antalet aktier och röster i Bolaget att öka med högst 4 051 155, till högst 16 091 352. Aktiekapitalet kommer att öka med högst 283 580,85 SEK, till högst 1 126 394,64 SEK. Kvittningsemissionen innebär en utspädningseffekt om högst cirka 25 procent, baserat på antalet aktier och röster i Bolaget efter Kvittningsemissionen.

Teckning och tilldelning förväntas ske så snart som möjligt efter årsstämman den 19 april 2024.

Styrelsens förslag till beslut om Kvittningsemissionen kommer att behandlas för beslut på Bolagets årsstämma den 19 april 2024. Styrelsen kommer inom kort att kalla till årsstämman.

För ytterligare information, kontakta:
Peter Wendel, styrelseordförande

Mobil: +46 73 313 00 95

E-post: [email protected]

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser.

Denna information är insiderinformation som Appspotr AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 mars 2024 kl. 19.29 CET.

Om Appspotr
Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appspotr South Asia Ltd har sitt säte i Colombo, Sri Lanka.


Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen.

Webbplats
www.appspotr.com
Bransch
Teknik

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn APTR ISIN-kod SE0018041097 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Anders Lissåker VD [email protected] +46 (0) 706 931 793