Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO2 i Appspotr AB är idag, den 22 november 2023

Idag, den 22 november 2023, är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO2 i Appspotr AB ("Appspotr" eller "Bolaget"). Teckning av aktier med stöd av serie TO2 pågår till och med den 27 november 2023. Varje teckningsoption av serie TO2 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till ett pris om 0,50 SEK per aktie.

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO2

Nyttjandeperiod: 13 november 2023 - 27 november 2023.

Teckningskurs: 0,50 SEK per aktie av serie TO2. Teckningskursen motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under mätperioden från och med den 27 oktober 2023 till och med den 9 november 2023.

Emissionsvolym: 3 361 118 teckningsoptioner av serie TO2. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO2 kommer antalet aktier öka med 3 361 118 och Appspotr kan tillföras som högst cirka 1,68 MSEK före emissionskostnader.

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO2: 22 november 2023.

Utspädning:  Vid fullt nyttjande ökar aktiekapitalet med 235 278,26 från 607 362,35 SEK till 842 640,61 SEK.  Antalet aktier ökar vid fullt nyttjande med 3 361 118, från 8 676 605 till 12 037 723 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 27,9 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Notera att teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 27 november 2023, alternativt avyttras senast den 22 november 2023, förfaller värdelösa. För att teckningsoptioner av serie TO2 inte ska förfalla krävs att teckningsoptionsinnehavare aktivt tecknar aktier alternativt avyttrar teckningsoptionerna. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga anmälan tidigare än den 27 november 2023. 

Utfallet av nyttjandet av teckningsoptionerna serie TO2 kommer att offentliggöras via ett pressmeddelande omkring den 29 november 2023.

Hur teckningsoptionerna nyttjas:

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)

Teckning och betalning genom nyttjande av teckningsoptioner ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Teckningsoptionsinnehavare kan kontakta sin förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto)

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registrering hos Bolagsverket.

Anmälningssedel med instruktion för betalning finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.appspotr.com, och på Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Bolaget i samband med nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO2.

För frågor avseende teckningsoptionerna, vänligen kontakta:

Mangold Fondkommission AB

E-post: [email protected]

För ytterligare information:

Peter Wendel, Styrelseordförande
E-post: [email protected]

Mobil: +46 733 13 00 95

Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg.


Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen.

Webbplats
www.appspotr.com
Bransch
Teknik

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn APTR ISIN-kod SE0018041097 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Anders Lissåker VD [email protected] +46 (0) 706 931 793