Kommuniké från årsstämma i Appspotr AB (publ)

Årsstämman i Appspotr AB hölls i dag i bolagets lokaler på Kungsportsavenyn i Göteborg. Stämman avlöpte väl och besluten fattades på samtliga punkter i enlighet med styrelsens förslag.

Vid årsstämman i Appspotr AB (publ) den 15 juni 2020 fastställdes resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2019-05-01 - 2019-12-31.

Styrelseledamöterna samt VD beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2019-05-01 - 2019-12-31.

Stämman beslutade om disposition av bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.

Anders Moberg Lissåker, Jim Nilsson, Peter Wendel och Göran Wolff omvaldes till styrelseledamöter.

Peter Wendel omvaldes som styrelsens ordförande.

Registrerade revisionsbolaget Frejs Revisorer AB omvaldes till revisor med auktoriserade revisorn Ulf Johansson Längvik som huvudansvarig revisor.

Arvoden till styrelse och revisor fastställdes i enlighet med förslag i kallelsen.

Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning, i enlighet med förslaget i kallelsen, innebärande att bolagets firma ändras från AppSpotr AB till Appspotr AB och att aktiekapitalet kan ökas till maximalt 97 000 000 kr och antalet aktier till maximalt 485 000 000. Även lydelsen kring kallelse till årsstämma ändras med anledning av lagändringar som har trätt och väntas träda i kraft.

Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier m m i enlighet med det i kallelsen lämnade förslaget.

Styrelsen, Appspotr AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: [email protected] 

Om Appspotr

Appspotr erbjuder en plattform med en rik uppsättning verktyg för utveckling och publicering av professionella appar till iOS, Android och webben. Plattformen används av återförsäljare och partners som säljer skräddarsydda appar och färdiga appkoncept som en tjänst till slutkunder inom näringsliv, offentlig sektor och organisationer. Plattformen säljs också direkt till storkunder som har behov av att utveckla och distribuera interna appar inom den egna organisationen. I Appspotr koncernen ingår också Appsales som är ett helägt säljbolag som driver koncernens försäljning mot partners och återförsäljare. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appsales Sweden AB har sitt säte i Stockholm.


Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen.

Webbplats
www.appspotr.com
Bransch
Teknik

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn APTR ISIN-kod SE0018041097 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Anders Lissåker VD [email protected] +46 (0) 706 931 793