Kallelse till årsstämma i Appspotr AB

Aktieägarna i Appspotr AB, 556717-2365, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 30 oktober 2019, kl. 09.00 i Frejs Revisorer ABs lokaler på Ullevigatan 19 i Göteborg.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska dels senast den 24 oktober 2019 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels anmäla sin avsikt att delta senast de 24 oktober 2019. Anmälan ska i första hand ske per e-post till [email protected] eller skriftligen till bolagets postadress: Appspotr AB, Skånegatan 29, 412 52 Göteborg. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst två st). Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid årsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måsta vara genomförd senast den 24 oktober 2019, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska ombudet även uppvisa aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia på fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till årsstämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida, www.appspotr.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning:

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Framläggande och godkännande av dagordningen
 5. Val av en eller två protokolljusterare
 6. Prövning huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 8. Beslut om:
  1. fastställelse av resultaträkning och balansräkning,
  2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  3. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
 1. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn
 2. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande 
 3. Val av revisor/er
 4. Beslut om ny bolagsordning
 5. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier m.m.
 6. Information om personaloptionsprogram
 7. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till beslut

Disposition av bolagets resultat (punkt 8 b)
Styrelsen föreslår att bolagets resultat disponeras i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen samt att ingen utdelning lämnas.

Val av stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande och revisor samt fastställande av arvoden (punkt 2, 9-11)
Styrelsen föreslår årsstämman att besluta
att Appspotrs styrelseordförande Peter Wendel väljs till stämmoordförande,
att styrelsearvode ska utgå med tre prisbasbelopp, motsvarande 139 500 kronor (höjning med 3 000 kronor jämfört med föregående år), till styrelseordförande och med ett prisbasbelopp om 46 500 kronor (höjning med 1 000 kronor jämfört med föregående år) vardera till övriga styrelseledamöter som ej är anställda i bolaget samt att arvode till revisor utgår enligt räkning, 
att omval sker av styrelseledamöterna Peter Wendel, Anders Moberg Lissåker och Göran Wolff samt nyval av Jim Nilsson. Det noteras att Hans Börjesson lämnar styrelsen för uppdrag som ordförande i Appspotrs helägda dotterbolag Appsales Sweden AB och att Claes-Michael Bergman lämnar styrelsen för uppdrag inom Appspotrs säljorganisation,
att Peter Wendel omväljs till styrelseordförande, samt
att registrerade revisionsbolaget Frejs Revisorer AB väljs till revisor; Frejs Revisorer AB har meddelat att auktoriserade revisorn Ulf Johansson Längvik kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

Jim Nilsson är senior forskningsledare på NVIDIA sedan 2016. Innan dess var han 2011-2016 senior forskningsledare och manager på Intel. Han har över 20 års erfarenhet av utveckling av och forskning kring system och mjukvara. Han har också en stor entreprenöriell erfarenhet och har grundat fem olika mjukvarubolag, och verkat som VD i flera av dessa bolag. Ett av bolagen är Appspotr som han grundade tillsammans med Patric Bottne. Han har en PhD från Chalmers och en MBA från Göteborgs universitet, och är styrelseordförande i Medical Networks Scandinavia (Medinet) sedan 2007. Jim innehar 405 212 aktier i Appspotr. 

Beslut om ny bolagsordning (punkt 12)
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen. Ändringen avser paragraf 4, 5 och 11. I förhållande till den föregående bolagsordningen innebär ändringen följande:

Gränsen för det lägsta antalet aktier som bolaget kan ha höjs från 13 000 000 aktier till 49 800 000 aktier och gränsen för det högsta antalet aktier som bolaget kan ha höjs från 52 000 000 aktier till 199 200 000 aktier, samt

Gränsen för det lägsta aktiekapital som bolaget kan ha höjs från 2 600 000 kronor till 9 960 000 kronor och gränsen för det högsta aktiekapital som bolaget kan ha höjs från 10 400 000 kronor till 39 840 000 kronor.

Bolagets räkenskapsår ändras från att omfatta tiden 1 maj - 30 april till att istället omfatta tiden 1 januari - 31 december. Detta innebär att innevarande räkenskapsår kommer att omfatta tiden 1 maj 2019 - 31 december 2019. 

Genom de föreslagna ändringarna får paragraf 4 följande lydelse:

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 9 960 000 kronor och högst 39 840 000 kronor.

Genom de föreslagna ändringarna får paragraf 5 följande lydelse:

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 49 800 000 och högst 199 200 000.

Genom de föreslagna ändringarna får paragraf 11 följande lydelse:

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari - 31 december.

Syftet med ändringarna är att möjliggöra för större förändringar i antalet utgivna aktier samt aktiekapitalet än vad som nu ryms inom bolagsordningens gränser. 

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Det föreslås slutligen att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med en registrering hos Bolagetsverket och Euroclear Sweden AB.

Förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier m.m. (punkt 13)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska få ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport, eller kvittning, utöver kontant betalning.

Emission som beslutas med stöd av bemyndigandet och som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässiga villkor. Antalet aktier som därvid ska kunna emitteras, antalet aktier som ska kunna tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptioner och/eller konvertering av konvertibler emitterade med stöd av bemyndigandet, ska vara inom ramen för bolagets bolagsordning. Övriga villkor får beslutas av styrelsen.

Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra kapitalanskaffning och tillvarata nya affärsmöjligheter.

Styrelsen eller den styrelsen förordnar bemyndigas vidare att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Information om personaloptionsprogram (punkt 14)
Styrelsen avser att införa ett personaloptionsprogram som kopplas till bolagets omsättning med mätpunkt senast 2021-12-31. Syftet med personaloptionerna är att ge organisationen ett fokus på omsättningstillväxt. Personaloptionerna kommer, i det fall kriterierna för optionerna är uppfyllda, vara föremål för bolagsstämmobeslut vid senare tillfälle. Styrelsen vill dock redan nu informera aktieägarna om personaloptionsprogrammet.

Övrigt
Årsredovisningen, revisionsberättelse och styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Skånegatan 29 i Göteborg, och på bolagets hemsida www.appspotr.com senast tre veckor före årsstämman, samt kommer sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Göteborg i september 2019

Styrelsen för Appspotr AB

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: [email protected] 

Om Appspotr

Appspotr erbjuder en plattform med en rik uppsättning verktyg för utveckling och publicering av professionella appar till iOS, Android och webben. Plattformen används av återförsäljare och partners som säljer skräddarsydda appar och färdiga appkoncept som en tjänst till slutkunder inom näringsliv, offentlig sektor och organisationer. Plattformen säljs också direkt till storkunder som har behov av att utveckla och distribuera interna appar inom den egna organisationen. I Appspotr koncernen ingår också Appsales som är en återförsäljare och agerar likt en sådan men tillför också sälj och marknadskunskap till Appspotr. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appsales Sweden AB har sitt säte i Stockholm. Det delägda dotterbolaget Appspotr Asia har sitt säte i Hongkong.


Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen.

Webbplats
www.appspotr.com
Bransch
Teknik

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn APTR ISIN-kod SE0018041097 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Anders Lissåker VD [email protected] +46 (0) 706 931 793