Kallelse till årsstämma i Appspotr AB

Aktieägarna i Appspotr AB, 556717-2365, kallas härmed till årsstämma måndagen den 6 augusti 2018, kl. 13.00 i bolagets lokaler på Skånegatan 29 i Göteborg.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska dels senast den 1 augusti 2018 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels anmäla sin avsikt att delta senast de 1 augusti 2018. Anmälan ska ske per e-post till [email protected] eller skriftligen till bolagets postadress: Appspotr AB, Skånegatan 29, 412 52 Göteborg. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst två st). Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid årsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måsta vara genomförd senast den 1 augusti 2018, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska ombudet även uppvisa aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia på fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till årsstämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida, www.appspotr.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antal aktier och röster i bolaget
Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 13 143 292 stycken, vilket även motsvarar 13 143 292 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Framläggande och godkännande av dagordningen
 5. Val av en eller två protokolljusterare
 6. Prövning huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 8. Beslut om:
  a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning,
  b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
 9. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn
 10. Val av styrelse och revisor/er
 11. Beslut om ny bolagsordning
 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission m.m.
 13. Annat ärende
 14. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till beslut 

Disposition av bolagets resultat (punkt 8 b)
Styrelsen föreslår att bolagets förlust överförs i ny räkning.

Arvode till styrelseledamöter och revisor (punkt 9)
Arvode till styrelseledamöterna föreslås utgå med ett prisbasbelopp, vilket motsvarar 45 500 kronor, samt till styrelsens ordförande med tre prisbasbelopp, vilket motsvarar 136 500 kronor.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och revisor (punkt 10)
Till styrelse för perioden från slutet av årsstämman 2018 till slutet av årsstämman 2019 föreslås: omval av Peter Wendel (styrelseordförande), Claes-Michael Bergman, Hans Börjesson samt Anders Moberg Lissåker. Till nyval föreslås Göran Wolff.

Till val av ny revisor för perioden från slutet av årsstämman 2018 till slutet av årsstämman 2019 föreslås revisionsbolaget Frej Revisorer AB. Revisionsbolaget har meddelat att auktoriserade revisorn Ulf Johansson Längvik kommer att utses till huvudansvarig för revisionen.

Se presentation och motivering till förslagen nedan.

Beslut om ny bolagsordning (punkt 11)
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen. Ändringen avser endast paragraf 4 och 5. I förhållande till den föregående bolagsordningen innebär ändringen endast följande:

Gränsen för det lägsta antalet aktier som bolaget kan ha höjs från 7 000 000 aktier till 13 000 000 aktier och gränsen för det högsta antalet aktier som bolaget kan ha höjs från 28 000 000 aktier till 52 000 000 aktier, samt

Gränsen för det lägsta aktiekapital som bolaget kan ha höjs från 1 400 000 kronor till 2 600 000 kronor och gränsen för det högsta aktiekapital som bolaget kan ha höjs från 5 600 000 kronor till 10 400 000 kronor.

Genom de föreslagna ändringarna får paragraf 4 följande lydelse:

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 2 600 0000 kronor och högst 10 400 000 kronor.

Genom de föreslagna ändringarna får paragraf 5 följande lydelse:

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 13 000 000 och högst 52 000 000.

Syftet med ändringarna är att möjliggöra för större förändringar i antalet utgivna aktier samt aktiekapitalet än vad som nu ryms inom bolagsordningens gränser.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Det föreslås slutligen att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med en registrering hos Bolagetsverket och Euroclear Sweden AB.

Förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier m.m. (punkt 12)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska få ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport, eller kvittning, utöver kontant betalning.

Emission som beslutas med stöd av bemyndigandet och som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässiga villkor. Antalet aktier som därvid ska kunna emitteras, antalet aktier som ska kunna tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptioner och/eller konvertering av konvertibler emitterade med stöd av bemyndigandet, ska vara inom ramen för bolagets bolagsordning. Övriga villkor får beslutas av styrelsen.

Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra kapitalanskaffning och tillvarata nya affärsmöjligheter.

Styrelsen eller den styrelsen förordnar bemyndigas vidare att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Valberedningens förslag till styrelse och revisionsutskottets förslag till ny revisor
Styrelsen föreslår att Göran Wolff väljs som ledamot. Göran är verkställande direktör och ekonomidirektör för Misen Energy sedan 2012. Han har över 30 års erfarenhet av företagsledning inom industrisektorn och har haft en rad uppdrag som ekonomidirektör och controller hos svenska börsnoterade och privatägda företag, senast Geveko, som tidigare var noterat på NASDAQ OMX småbolagslista. Han har en civilekonomexamen från Göteborgs universitet och är styrelseledamot i Irisity sedan 2013.

Med anledning av att vår revisor på EY slutar som revisor i kombination med att styrelsen värdesätter geografisk närhet till bolagets revisor föreslås Frej Revisorer AB som revisionsbolag där revisorn Ulf Johansson Längvik blir huvudrevisor. Ulf har en betryggande kunskap om noterade bolag samt bolag i olika utvecklingsfaser.

Övrigt
Årsredovisningen, styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar enligt 7 kap 56 b § aktiebolagslagen finns, senast tre veckor före årsstämman, tillgängliga på bolagets kontor, Skånegatan 29 i Göteborg, och på bolagets hemsida www.appspotr.com samt kommer sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

För ytterligare information, kontakta:
Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)
Mobil: +46 701 46 61 89
E-post: [email protected]  

Om Appspotr AB 

Appspotr gör det enkelt för privatpersoner och företag att skapa native appar online, utan förkunskaper i programmering. Användaren bygger appen med hjälp av färdiga moduler, skräddarsyr design och innehåll för att sedan publicera den i valfri appbutik. Samtidigt erbjuder Appspotr utvecklare en möjlighet att tjäna pengar på att skapa de moduler som används. Appspotr har 12 anställda och är baserade i Göteborg. 

Denna information är sådan information som Appspotr AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 juli 2018.


Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen.

Webbplats
www.appspotr.com
Bransch
Teknik

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn APTR ISIN-kod SE0018041097 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Anders Lissåker VD [email protected] +46 (0) 706 931 793