Kallelse till årsstämma i Appspotr AB

Aktieägarna i Appspotr AB, 556717-2365, kallas härmed till årsstämma måndagen den 15 juni 2020, kl. 09.00 hos Appspotr AB på Kungsportsavenyn 32 i Göteborg.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska dels senast den 9 juni 2020 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels anmäla sin avsikt att delta senast den 9 juni 2020. Anmälan ska i första hand ske per e-post till [email protected] eller skriftligen till bolagets postadress: Appspotr AB, Kungsportsavenyn 32, 411 36 Göteborg. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst två st). Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid årsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måsta vara genomförd senast den 9 juni 2020, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska ombudet även uppvisa aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia på fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till årsstämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida, www.appspotr.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Poströstning
Appspotr har beslutat att aktieägare får utöva sin rösträtt vid årsstämman per post enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Avsikten med styrelsens beslut är att minimera antalet personer som samlas i bolagsstämmolokalen. Appspotr vill uppmana samtliga aktieägare att utnyttja denna möjlighet.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.appspotr.com/investors. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom poströstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman. Poströstningsformuläret gäller som anmälan. Det ifyllda formuläret ska vara Appspotr AB tillhanda den 9 juni 2020. Det ifyllda formuläret ska skickas till den adress som anges under rubriken "Rätt att delta och anmälan" ovan.

Förslag till dagordning:

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Framläggande och godkännande av dagordningen
 5. Val av en eller två protokolljusterare
 6. Prövning huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 8. Beslut om:
  1. fastställelse av resultaträkning och balansräkning,
  2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  3. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
 9. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn
 10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
 11. Val av revisor/er
 12. Beslut om ny bolagsordning
 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier m.m.
 14. Information om personaloptionsprogram
 15. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Disposition av bolagets resultat (punkt 8 b)
Styrelsen föreslår att bolagets resultat disponeras i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen samt att ingen utdelning lämnas.

Val av stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande och revisor samt fastställande av arvoden (punkt 2, 9-11)
Det föreslås årsstämman att besluta
att Appspotrs styrelseordförande Peter Wendel väljs till stämmoordförande,
att styrelsearvode ska utgå med tre prisbasbelopp, motsvarande 141 900 kronor (höjning med 2 400 kr jämfört med föregående år), till styrelseordförande och med ett prisbasbelopp om 47 300 kronor (höjning med 800 kr jämfört med föregående år) vardera till övriga styrelseledamöter som ej är anställda i bolaget samt att arvode till revisor utgår enligt räkning, 
att omval sker av styrelseledamöterna Anders Moberg Lissåker, Jim Nilsson, Peter Wendel och Göran Wolff.
att Peter Wendel omväljs till styrelseordförande, samt
att registrerade revisionsbolaget Frejs Revisorer AB väljs till revisor; Frejs Revisorer AB har meddelat att auktoriserade revisorn Ulf Johansson Längvik kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

Beslut om ny bolagsordning (punkt 12)
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen. Ändringen avser paragraf 1, 4, 5 och 8. Detta innebär även att nuvarande paragraf 9 utgår.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att § 1 i bolagsordningen ska ha följande lydelse:

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Appspotr AB. Bolaget är publikt (publ).

I förhållande till den föregående bolagsordningen innebär ändringen att namnet på paragrafen ändras från Firma till Företagsnamn och att bolagets företagsnamn ändras från AppSpotr AB till Appspotr AB.

Skälet till den föreslagna ändringen från Firma till Företagsnamn är att lagen (2018:1653) om företagsnamn har ersatt den tidigare firmalagen (1974:156) varvid fiss språklig modernisering har ägt rum. En av dessa moderniseringar är att uttrycket "firma" har ersatts med "företagsnamn". Ändringen av bolagsordningen föreslås i syfte att anpassa bolagsordningen rent språkligt till den nya lagstiftningen.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att § 4 i bolagsordningen ska ha följande lydelse:

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 24 250 000 kronor och högst 97 000 000 kronor.

I förhållande till den föregående bolagsordningen innebär ändringen att gränsen för det lägsta aktiekapital som bolaget kan ha höjs från 9 960 000 kronor till 24 250 000 kronor och gränsen för det högsta aktiekapital som bolaget kan ha höjs från 39 840 000 kronor till 97 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 121 250 000 och högst 485 000 000.

I förhållande till den föregående bolagsordningen innebär ändringen att gränsen för det lägsta antalet aktier som bolaget kan ha höjs från 49 800 000 aktier till 121 250 000 aktier och gränsen för det högsta antalet aktier som bolaget kan ha höjs från 199 200 000 aktier till 485 000 000 aktier

Syftet med ändringarna av paragraferna 4 och 5 är att möjliggöra för större förändringar i antalet utgivna aktier samt aktiekapitalet än vad som nu ryms inom bolagsordningens gränser.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Det föreslås slutligen att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med en registrering hos Bolagetsverket och Euroclear Sweden AB.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att § 8 i bolagsordningen ska ha följande lydelse:

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till bolagsstämma.

Skälen till den föreslagna ändringen av bolagsordningen är att rätten att delta i bolagsstämma regleras i aktiebolagslagen och därför inte behöver regleras av bolagsordningen samt att en förväntad lagändring under 2020 kommer att innebära att bolagsordningens nuvarande lydelse står i strid med aktiebolagslagen.

Förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier m.m. (punkt 13)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska få ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport, eller kvittning, utöver kontant betalning.

Emission som beslutas med stöd av bemyndigandet och som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässiga villkor. Antalet aktier som därvid ska kunna emitteras, antalet aktier som ska kunna tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptioner och/eller konvertering av konvertibler emitterade med stöd av bemyndigandet, ska vara inom ramen för bolagets bolagsordning. Övriga villkor får beslutas av styrelsen.

Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra kapitalanskaffning och tillvarata nya affärsmöjligheter.

Styrelsen eller den styrelsen förordnar bemyndigas vidare att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Information om personaloptionsprogram (punkt 14)
Personaloptioner till anställda
Appspotr har, som tidigare informerats, ingått ett avtal att utfärda personaloptioner till anställda inom företaget. Detta program ("Personaloptionsprogrammet 2020/21"), kopplas till bolagets omsättning med mätpunkt senast 2021-12-31. Syftet med dessa personaloptioner är att ge organisationen ett fokus på omsättningstillväxt. Personaloptionsprogrammet till anställda är villkorat av att bolagets årsstämma (dock inte årsstämman 2020 utan en framtida årsstämma) godkänner personaloptionsprogrammet och kommer i det fall kriterierna för programmet är uppfyllda att vara föremål för bolagsstämmobeslut vid senare tillfälle.

Personaloptioner till personer i ledande ställning
Styrelsen avser att införa ett personaloptionsprogram till personer i ledande ställning som kopplas till bolagets börsvärde med mätpunkt senast under 2022. Syftet med personaloptionerna till personer i ledande ställning är att ge dessa personer ett fokus på att öka bolagets värde. Personaloptionerna till personer i ledande ställning kommer, i det fall kriterierna för optionerna är uppfyllda, vara föremål för bolagsstämmobeslut vid senare tillfälle. Styrelsen vill dock redan nu informera aktieägarna om detta personaloptionsprogrammet.

Övrigt

Försiktighetsåtgärder med anledning av virusutbrottet Covid-19

Med anledning av risk för spridning av coronaviruset har Appspotr AB beslutat att, vid bolagsstämman, vidta följande försiktighetsåtgärder i syfte att minimera risken för spridning:

 • Inregistrering sker från klockan 08.45.
 • Ingen förtäring kommer att erbjudas i anslutning till bolagsstämman.
 • Antalet närvarande styrelseledamöter och medlemmar i företagsledningen kan komma att begränsas.
 • Tillåta poströstning i enlighet med vad som anges ovan under "Poströstning".

Härmed uppmanas aktieägare som tillhör en riskgrupp eller som upplever sjukdomssymptom, av vad slag det än må vara, att avstå från deltagande på bolagsstämman och istället poströsta alternativt rösta genom ombud enligt ovan beskrivet förfarande. Samtliga närvarande aktieägare och ombud ombeds vidta egna försiktighetsåtgärder och vara uppmärksamma i syfte att undvika smittspridning.

Appspotr AB följer noga utvecklingen av smittspridningen. Samtliga som avser att delta på bolagsstämman ombeds hålla sig uppdaterande kring eventuella ytterligare åtgärder. Eventuell ytterligare information kring formerna för bolagsstämmans genomförande kan komma att göras tillgänglig på bolagets webbplats, www.appspotr.com.

Handlingar m.m.

Årsredovisningen, revisionsberättelse och styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Kungsportsavenyn 32 i Göteborg, och på bolagets hemsida www.appspotr.com senast tre veckor före årsstämman, samt kommer sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Göteborg i maj 2020
Styrelsen för Appspotr AB

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: [email protected] 

Om Appspotr

Appspotr erbjuder en plattform med en rik uppsättning verktyg för utveckling och publicering av professionella appar till iOS, Android och webben. Plattformen används av återförsäljare och partners som säljer skräddarsydda appar och färdiga appkoncept som en tjänst till slutkunder inom näringsliv, offentlig sektor och organisationer. Plattformen säljs också direkt till storkunder som har behov av att utveckla och distribuera interna appar inom den egna organisationen. I Appspotr koncernen ingår också Appsales som är en återförsäljare och agerar likt en sådan men tillför också sälj och marknadskunskap till Appspotr. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appsales Sweden AB har sitt säte i Stockholm. 


Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen.

Webbplats
www.appspotr.com
Bransch
Teknik

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn APTR ISIN-kod SE0018041097 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Anders Lissåker VD [email protected] +46 (0) 706 931 793