REGMAR

DELÅRSRAPPORT

TREDJE KVARTALET 1 JULI 2023 - 30 SEPTEMBER 2023

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet

Koncernen:

 • Annual Recurring Revenue (ARR) uppgick per 2023-09-30 till 5 625 TSEK (6 295 TSEK) vilket motsvarar en minskning med 11 %.
 • De repetitiva avtalsintäkterna uppgick till 1 446 TSEK (1 652 TSEK). De repetitiva avtalsintäkternas andel av nettoomsättningen uppgick därmed till 91,1 % (85,6 %).
 • Omsättningen minskade med 18 % till 1 587 TSEK (1 931 TSEK).
 • EBITDA uppgick till -7 224 TSEK (-4 209 TSEK).
 • Resultatet uppgick till -8 647 TSEK (-5 614 TSEK).
 • Resultat per aktie blev -1,16 SEK (-2,89 SEK).

Moderbolaget:

 • Differenserna i moderbolagets jämförelsetal mellan perioderna nedan är hänförliga till den fusion som registrerades under slutet av 2022, där det tidigare dotterbolaget Appspotr Studios AB övertogs av Appspotr AB.
 • Annual Recurring Revenue (ARR) uppgick per 2023-09-30 till 5 625 TSEK (251 TSEK) vilket motsvarar en ökning med 2 141 %.
 • De repetitiva avtalsintäkterna uppgick till 1 446 TSEK (16 TSEK). De repetitiva avtalsintäkternas andel av nettoomsättningen uppgick därmed till 91,1 % (100 %).
 • Omsättningen uppgick till 1 587 TSEK (16 TSEK).
 • EBITDA uppgick till -7 087 TSEK (-4 942 TSEK).
 • Resultatet uppgick till -8 327 TSEK (-4 944 TSEK).
 • Resultat per aktie blev -1,12 SEK (-2,55 SEK).
 • Resultatet är belastat med omställningskostnader uppgående till 3 383 TSEK av engångskaraktär för att minska den totala kostnadsbasen från Q4 och framåt. 
 • Den 11 juli registrerades företrädesemissionen hos Bolagsverket där antalet nyemitterade aktier uppgick till 5 472 236 st.
 • Den 2 augusti genomfördes extra bolagsstämma där stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet med 9 283 256,25 kr för avsättning till fritt eget kapital, i syfte att anpassa storleken på aktiekapitalet till bolagets verksamhet.
 • Den 2 augusti genomfördes extra bolagsstämma där stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, att nyvälja Håkan Johansson som styrelseledamot. I samband med nyvalet av Håkan Johansson avslutades Emelie Renholms uppdrag som styrelseledamot.
 • Den 7 september meddelade bolaget att de i samförstånd med VD Patric Bottne och ansvarig för global sälj Carsten Sparr, kommit överens om att avsluta anställningarna. Styrelsesuppleant Anders Lissåker intog omedelbart rollen som tillförordnad VD.
 • Den 21 september meddelade bolaget att en förlikning ingåtts med aktieägaren Axator Energy och att en riktad emission av 312 500 units beslutats, motsvarandes 1 250 000 aktier. Ett likviditetstillskott om 2,5 MSEK tillförs bolaget.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Den 6 oktober meddelade bolaget utfallet i den riktade emissionen till aktieägaren Axator Energy, vilket ökar aktiekapitalet med 87 500 kronor och antalet aktier med 1 250 000 st.
 • Den 9 oktober meddelade bolaget att ett låneavtal med närstående styrelseledamot Håkan Johansson har ingåtts om 950 TSEK, i syfte att användas som brygglån för att täcka omställningskostnader av engångskaraktär.
 • Den 12 oktober registrerade Bolagsverket den riktade emissionen av 1 250 000 aktier och bolaget erhöll 2,5 MSEK i emissionslikvid före emissionskostnader.

Annual Recurring Revenue (ARR) koncernen

ARR är ett av Appspotrs viktigaste finansiella nyckeltal. Det visar värdet av de fasta och rörliga avtalsintäkterna de kommande 12 månaderna. Eftersom kunderna tenderar att stanna länge så har varje ny ARR-krona ett högt värde.

ARR uppgick per 2023-09-30 till 5 625 MSEK (6 295 MSEK). Illustrationen nedan visar ARR för de senaste kvartalen.

VD har ordet

Resultatet för årets tredje kvartal belastas med kraftfulla kostnadsbesparande åtgärder av engångskaraktär i syfte att uppnå ett positivt kassaflöde.

Sedan en tid premierar marknaden kassaflöde före tillväxt, i synnerhet gäller det bolag i utvecklingsfas. För Appspotrs del innebär det att vi funnit det nödvändigt att kalibrera kostnadsmassan till en nivå som är i takt med bolagets intäkter. Fokus har också lagts  på att säkra upp befintliga kunder samt se över bolagets säljprocesser för nyförsäljning. Parallellt med dessa insatser har vi säkerställt fortsatt leveransförmåga och produktutveckling av vår plattform.

Effekten av de åtgärder som genomförts har resulterat i cirka 50 % lägre kostnader på månadsbasis. Den totala kostnadsminskningen fördelar sig på två tredjedelar i personalkostnader och en tredjedel i kostnader för stödjande processer, varvid tidigare outsoursad utveckling av Cyan-produkten har flyttats från extern leverantör till bolagets egna utvecklare i Sri Lanka. Där har leveransorganisationen också genomgått en mindre kostnadsrationalisering, vilket inte påverkar Appspotrs samlade leveransförmåga mot kund.

Säljorganisationens fokus ligger fortsatt på aktiv kundbearbetning där såväl befintliga som nya kunder och applikationer prioriteras. Under perioden har en lansering av plattformens version 19 genomförts.

Vårt mål är att inom kort tid bli lönsamma och därifrån ta ytterligare utvecklingskliv.

Under den avslutande delen av kvartalet uppnåddes förlikning i tvisten med en aktieägare, avseende teckning i vårens emission. Förlikningen innebär att en riktad emission verkställdes i början av oktober som tillförde bolaget 2,5 MSEK före emissionskostnader.

Med anledning av de omställningskostnader som uppkommit, förstärktes kassan ytterligare genom ett lån från närstående med 0,95 MSEK under inledningen av det fjärde kvartalet vilket ger Appspotr en tillfredsställande likviditet som grund för vårt fortsatta arbete.

Från vår nuvarande position fortsätter vi nu arbetet vidare med att öka nyförsäljningstakten.

Med vänliga hälsningar,

Anders Lissåker

VD Appspotr AB

För ytterligare information kontakta:

Peter Wendel, styrelseordförande Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 73 313 00 95

E-post: [email protected]

Denna information är insiderinformation som Appspotr AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2023 kl. 08.00 CEST.

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser.

Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appspotr South Asia Ltd har sitt säte i Colombo, Sri Lanka.


Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen.

Webbplats
www.appspotr.com
Bransch
Teknik

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn APTR ISIN-kod SE0018041097 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Anders Lissåker VD [email protected] +46 (0) 706 931 793