DELÅRSRAPPORT

TREDJE KVARTALET 1 JULI 2022 - 30 SEPTEMBER 2022

Väsentliga händelser för det tredje kvartalet

Koncernen:

 • Annual Recurring Revenue (ARR) uppgick per 2022-09-30 till 6 295 TSEK (5 858 TSEK) vilket motsvarar en tillväxt på 7,5 %.
 • De repetitiva avtalsintäkterna uppgick till 1 652 TSEK (1 270 TSEK). De repetitiva avtalsintäkternas andel av nettoomsättningen uppgick därmed till 85,6 % (99,9 %).
 • Omsättningen ökade med 52 % till 1 931 TSEK (1 271 TSEK).
 • Resultatet uppgick till -5 614 TSEK (-7 022 TSEK).
 • Resultat per aktie blev -2,89 SEK (-0,04 SEK). Under innevarande räkenskapsår har en sammanläggning av bolagets aktier verkställts till förhållandet 1:100. Utan hänsyn taget till sammanläggningen hade resultatet per aktie för kvartalet blivit -0,03 SEK.

Moderbolaget:

 • Annual Recurring Revenue (ARR) uppgick per 2022-09-30 till 156 TSEK (216 TSEK) vilket motsvarar en minskning med 28 %.
 • De repetitiva avtalsintäkterna uppgick till 16 TSEK (49 TSEK). De repetitiva avtalsintäkternas andel av nettoomsättningen uppgick därmed till 100 % (98 %).
 • Omsättningen uppgick till 16 TSEK (50 TSEK).
 • Resultatet uppgick till -4 944 TSEK (-7 294 TSEK).
 • Resultat per aktie blev -2,55 SEK (-0,04 SEK). Under innevarande räkenskapsår har en sammanläggning av bolagets aktier verkställts till förhållandet 1:100. Utan hänsyn taget till sammanläggningen hade resultatet per aktie för kvartalet blivit -0,03 SEK.
 • I september meddelar bolaget att man tecknat avtal med ett större fastighetsbolag med ett ordervärde på cirka 520 TSEK vilket är den enskilt största affären i bolagets historia.
 • I september meddelar bolaget att man registrerat aktier hos Bolagsverket för kvittningsemissionen som genomförts för betalning av (del av) köpeskillingen på 350 TSEK för APTR SL AB enligt pressmeddelande 2021-12-06.
 • I augusti meddelar bolaget att integrationen mellan Appspotr 3 och den amerikanska plattformen Zapier är slutförd.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • N/A

VD har ordet

Nettoomsättningen för det tredje kvartalet ökade med cirka 52 procent jämfört med samma period föregående år, och mellan 1 januari till 30 september ökade den med cirka 41 procent jämfört med samma period föregående år.

Bolagets ökande intäkter visar på en fortsatt positiv ihållande trend med bra avslutsförmåga i vår säljorganisation.

En svag start på året (se rapport Q1) vad gäller ARR utvecklingen får även en påverkan för detta kvartalet och med någon sannolikhet även för kommande Q4 rapport. Dessbättre förutser vi att denna utveckling bryts inpå det nya året med anledning av vår nu fungerande nyförsäljning.

Distribution

Med vår multikanalsstrategi så distribuerar vi ut produkter och tjänster genom flera olika kanaler, i syfte att stimulera volymtillväxten.

Direktförsäljning - I denna säljprocess skapar våra säljare affärer med högt värde i varje affär, främst utveckling av app-lösningar med tillhörande serviceavtal som app-som-en-tjänst abonnemang. Något vi brukar benämna som fullservice-affären. Dessa affärer har oftast en lång säljcykel. Majoriteten av våra affärer följer denna distributionsmodell idag.

Återförsäljare - Här samarbetar vi både med volym-drivna återförsäljare med snabbare säljcykel inom abonnemangsaffären för plattform-som-en-tjänst, vilket främst driver ARR, samt med värde-drivna återförsäljare med lite längre säljcyklar för vår fullservice-affär som driver både engångsavgifter och abonnemangsaffären med ett högre värde per avslut. Denna distributionsmodell är fortfarande under uppbyggnad och är en marginell del av vår totala affär idag. Ambitionen är att denna distributionsmodell skall växa och stå för majoriteten av vår försäljning på sikt och vi har flera intressanta projekt i tidig stadie.

Merförsäljning - här arbetar vi med att egen personal ökar värdet på befintliga kunder och återförsäljare med olika mertjänster såsom app-som-en-tjänst koncept, utvecklare-som-en-tjänst och olika typer av serviceavtal. I denna distributionsmodell så ökar vi det genomsnittliga värdet på varje kund löpande samt säkerställer att kunden har en lång livslängd hos oss.

Erbjudandet

Våra erbjudanden inom fullserviceaffären riktar sig idag främst mot handelsplatser, offentlig sektor och fastighetsbranschen. Nya koncept testas med regelbundenhet mot nya branschvertikaler.

Våra erbjudanden inom självserviceaffären riktar sig idag främst mot återförsäljare där vi vill hitta samarbetspartners som äger en kanal mot en marknad eller kundgrupp. Vi inriktar oss i nuläget främst på att hitta bra återförsäljare inom telecom, retail och inom mötes- och eventindustrin.

Våra erbjudanden inom merförsäljningen ökar successivt hela tiden genom att vi löpande erbjuder fler nya funktioner, appkoncept, servicekoncpet och utvecklingsprojekt. Våra produkter blir hela tiden mer och mer kompetenta samt att vi har en flexibilitet och kontroll genom anpassning av vår utvecklingsorganisation i Sri Lanka beroende på kundbehov.

Organisationen

Organisationen har de förmågor som behövs och levererar effekt i enlighet med uppsatta nyckeltal. Anpassningar och småjusteringar sker hela tiden för att säkerställa att vi är kundorienterade och levererar lönsam tillväxt på sikt. Vi lever därför med en hög personalomsättning och höga krav i den fas vi befinner oss i just nu.

Försäljning

Den omsättningsökning vi fortsatt ser i bolaget är ett kvitto på att vi är i en tillväxtfas med ökad försäljning.

Denna ökning bygger på att vår avslutsförmåga i direktförsäljningen fortsatt befinner sig i en stabil positiv trend.

I takt med att försäljningen växer rekryterar och onboardar vi enstaka nya säljare. På sikt hoppas vi kunna investera i fler säljare men i dagsläget sker detta organiskt baserat på den växande försäljningstakten.

Produkter

Ett genomgående tema i vår produktutveckling under 2022-23 är att kundupplevelsen och användarvänligheten skall öka. Våra produkter är mycket sofistikerade och kapabla men för att nå ut till en större bredare massa av användare måste vi ständigt titta på vad som kan förbättras och förenklas genom uppdateringar i användargränssnitt och användarupplevelsen.

Tiden för värdeskapande i vår produkter kortas hela tiden ner både för kunden och för oss. Det blir hela tiden enklare och går snabbare att bygga, publicera och underhålla appar i våra produkter.

Efter två kvartal med en ihållande positiv trend av ökad försäljning går vi nu in i en ny fas där ambitionen är att vi etablerar utökade distributionskanaler och fortsätter anpassa verksamhet och organisation för att ta bolaget mot lönsamhet.

Med vänliga hälsningar,

Patric Bottne

VD Appspotr

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: [email protected]

Denna information är insiderinformation som Appspotr AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2022 kl. 08.00 CEST.

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser, tel. +46 8 503 01 550, e-post: [email protected], www.mangold.se.

Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appspotr Studios AB har sitt säte i Stockholm. Dotterbolaget Appspotr South Asia Ltd har sitt säte i Colombo, Sri Lanka.


Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen.

Webbplats
www.appspotr.com
Bransch
Teknik

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn APTR ISIN-kod SE0018041097 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Anders Lissåker VD [email protected] +46 (0) 706 931 793