Delårsrapport

Räkenskapsåret 1 maj 2018 - 30 april 2019, tredje kvartalet 1 november 2018 - 31 januari 2019.

Väsentliga händelser för det tredje kvartalet (nov-jan) 

  •  Omsättningen blev 2 488 KSEK. Resultatet efter skatt blev -4 835 KSEK, motsvarande -0,17 SEK per aktie. Jämförelsesiffror saknas då koncernen är nybildad. 
  •  En ny organisation med uppdelning i två affärsområden - Systems och Professional Services - infördes. 
  •  Cyan, den GDPR-anpassade kommunikationslösningen för företag och organisationer, lanserades i december. Den första appen levereras till kund i januari.
  •  Version 3.0 av plattformen mjuklanserades i januari.
  •  En rekryteringsrunda har slutförts där bland annat Mikael Lundén har rekryterats till rollen som chef för direktförsäljning på den svenska marknaden. Synergierna genom förvärvet av Appsales har också möjliggjort att en del kostnadsbesparingar har gjorts.
  •  Appspotr Asia startar ett bolag inne i Kina (Shanghai) och öppnar kontor i Peking.
  •  Nyemission som genomfördes under hösten 2018 registrerades hos Bolagsverket.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  •  Försäljningen i februari uppgick till 713 KSEK och kom till största delen från Professional Services. Det var en ökning med 56 procent jämfört Professional Services försäljning i fjol då affärsområdet ännu inte var en del av Appspotr-koncernen.
  •  I mars lanserades version 3.0 i beta-version internt till säljorganisationen. Därmed inleds en spännande period med intern träning och säljförberedelser på den nya plattformen.  
  •  Bolaget har vid denna rapports publicering fått lånelöften från en grupp långivare på i storleksordningen 3-4 MSEK. Slutförhandlingar med långivarna pågår och beräknas vara slutförda inom kort. Styrelsen bedömer att tillskottet kommer att täcka det ökade behovet av rörelsekapital som uppstått som en följd av en viss förskjutning i tidsplanen.

VD har ordet

Analysföretaget Gartner bedömde i rapporten "Hype Cycle for Mobile Apps" från ifjol att appar och Rapid Mobile Application Development-verktyg (RMAD) nu gått in i en fas med kraftigt ökad användning hos företag och organisationer. 

För några år sedan var en stor hype kring RMAD men penetrationen hos företagen förblev låg. Sedan dess har appar som kanal för information, kommunikation och transaktioner - både internt och externt - blivit en nödvändighet hos företagen. Behovet av appar har ökat. Från låga nivåer bedömer därför Gartner nu att mer tekniskt mogna RMAD når upp till 20 procents penetration på global nivå inom företag och organisationer inom de närmaste två åren. 

De bakomliggande kraven som driver efterfrågan från företagen är flera. De vill kunna skapa helt unika och flexibla applösningar direkt vid uppkomna behov. Samtidigt vill de att både kostnaden och utvecklingstiden minskas kraftigt samt att logistiken och administrationen kring den ökande mängden appar som de hanterar inom sin organisation förenklas. Dessa krav kan inte längre tillgodoses genom traditionell apputveckling, där kostnaderna snarare drivs uppåt av bristen på utvecklare.

Behoven hos företagen kräver också alltmer skräddarsydda applösningar. Specifika kund-dialoger hanteras bäst i anpassade verktyg och kunderna kräver mobilanpassade lösningar för snabb och enkel service. Företagen har även internt mer flexibla upplägg kring produktion, arbetsformer, anställningar, samarbeten, utbildningar och kommunikation som kräver specifika lösningar, samtidigt som de anställda kräver moderna och mobilanpassade arbetsverktyg. Detta blir ännu tydligare i ljuset av att den huvudsakliga datorvanan för generationen som nu tar sig in på arbetsmarknaden kommer från mobiltelefoner och surfplattor. Den största tillväxten på internet de senaste åren har varit det mobila internet och vi ser att allt fler tekniska lösningar hos företag och organisationer är appbaserade.

Vi på Appspotr märker av att marknaden för B2B-appar fullständigt exploderar. Företag och organisationer efterfrågar appar till alla möjliga kritiska användningsområden, och det skall vara appar som skapar värde, har avancerade men samtidigt avgränsade funktioner, är integrerade med affärssystem och som direkt ska kunna distribueras ut till stora mängder användare. Det ska gå snabbt, ha hög kvalitet, vara enkelt att administrera via en plattform där de kan se och ha kontroll över alla sina appar. Och naturligtvis ska allt levereras till en rimlig fast kostnad.

För att möta detta behov på marknaden jobbar vi med att utveckla vårt affärsområde Professional Services. Det finns många kunder där ute som behöver appar, men som inte vill bygga dem själva. Kunderna vet vad de vill ha och ställer krav på att apparna levereras som en tjänst, baserat på en RMAD-plattform. 

Under perioden november-januari har vi ökat våra resurser inom affärsområdena Systems och Professional Services samtidigt som vi efter perioden inlett planerade kostnadsbesparingar. Dessa kostnadsbesparingar är synergier som har haft vi möjlighet att göra efter sammanslagningen med Appsales.

Inom Professional Services är varje affär lönsam och vi ökar vår fakturering från månad till månad - senast i februari med över 50 procent jämfört med förra året. Inom Professional Services har vi idag över trehundra kunder, en effektiv säljorganisation, hög orderingång samt en låg förvärvskostnad och ett högt genomsnittligt transaktionsvärde per kund. Det tillsammans med vår effektiva infrastruktur borgar för att vi snabbt kan förbättra vårt resultat när försäljningen ökar.

Vi har nu lanserat version 3.0 av vår RMAD-plattform internt till Professional Services, där det just nu skapas nya rutiner inom både sälj och produktion på den nya plattformen. Både gamla och nya kunder får erbjudanden om app som en tjänst baserat på vår nya plattform. Det är en spännande fas för både oss och våra kunder. 

Därefter, när Professional Services konsoliderats med vår nya plattform, går vi vidare och ger de första återförsäljarna och storkunderna (kunder som har behov av många appar internt) tillgång till 3.0. I denna fas bygger vi också efterhand upp vår onlineförsäljning vid sidan av vårt erbjudande i Professional Services. Vi kommer att lägga stor kraft vid att säkerställa att skalbarheten i både affär och teknik finns för att kunna hantera återförsäljare och kunder med vitt skilda behov och krav. Vi känner oss trygga i att version 3.0 kommer att kunna möta dessa behov och krav mycket bra. 

Vi har för denna fas en tydlig affärsplan för att skapa kraftig tillväxt där våra planeringsantaganden enbart baserar sig på historiska konverteringsgrader inom Appspotr och Appsales. I Appsales-teamet har vi dessutom beprövad erfarenhet från att ha byggt upp stora säljorganisationer. 

Slutligen, när vi ser att vår onlineförsäljning är igång och att vi har en volym av kunder på plattformen, kommer vi även att börja adressera utvecklare, vilket med den planerade marknadsplatsen ger möjligheter att skapa ett ekosystem kring vår plattform. 

Vi har en RMAD-plattform som kan möta alla förväntningar som finns hos appkunderna. Vi har befintliga lönsamma affärer, en väl utstakad go-to-market-plan och en stark framtidstro där vi på sikt tror att vi har potential att skapa en "standard" för apputveckling med vår plattform. Vi är kort sagt mer motiverade än vi någonsin har varit.

Partnersamarbeten

Strategin för bolagets tillväxt, där Appsales är en viktig pusselbit, har nu gått in i en ny nivå för bolaget. Detta påverkar vårt förhållande till befintliga och kommande globala partners och då särskilt i avseendet att vi värdesätter högre partnerns förmåga att driva sina egna affärer och den teknisk förmågan att vidareutveckla kundens affär i vår plattform, än vad vi gjort inledningsvis.

Marknaden väntar på 3.0, även Kina. Vår partner i Kina, Novel Unicorn, bedömer utifrån sin marknadsanalys att den nya versionen kommer att kräva ytterligare lokala anpassningar när den är klar för att en volymförsäljning skall vara möjlig.

Fram tills att detta är på plats fokuserar Appspotr Asia på strategiska allianser och konsultuppdrag på den kinesiska marknaden. Våra förhoppningar är att 3.0 kommer kunna hanteras av teamet som Novel Unicorn rekryterat till Appspotr Asia och att de pilotavtal vi signat kan sjösättas via dem.

Vårt samarbete med Icantel kommer att löpa ut innan sommaren. Eventuella framtida affärer via dem kan hanteras via Professional Services utan behov av ett partneravtal.

Version 3.0 av plattformen är mer omfattande och avancerad än tidigare versioner. Den öppnar upp fler möjligheter vilket innebär att många kunder kommer att vilja köpa mer kringtjänster på plattformen som design, produktion, support, uppdateringar, utveckling av specialfunktioner, integrationer mot affärssystem, utbildning och så vidare. Vi kommer att kunna erbjuda dessa tjänster via vårt eget Professional Services till både kunder och återförsäljare. Men en viktig del är att vi också ska kunna erbjuda professionella partners som kan hantera detta med kunder lokalt i olika delar av världen.

Vi jobbar hårt dagar, kvällar, nätter och helger för att vidareutveckla en otroligt fin produkt i Systems och bygga en lönsam affär i Professional Services. Vi är stolta över hur vi som ett litet svenskt bolag kan ligga så långt fram tekniskt inom RMAD-branschen som vi gör. Nu ska vi se till att skala upp försäljningen. Vi är mycket glada att ni som ägare vill vara med oss på vår resa och att ni likt oss har hög uthållighet. Vi tycker det är extra kul att vi har en produkt som våra ägare också kan vara ambassadör för. När det efterfrågas appar på din arbetsplats så glöm inte att du faktiskt är delägare i en apputvecklingsplattform som sänker kostnad, tid och krångel för just ert app-projekt.

Med vänliga vårhälsningar från Göteborg,

Patric Bottne

VD Appspotr

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: [email protected] 

Om Appspotr

Appspotr är en koncern som dels tillhandahåller en plattform för att bygga tjänster baserade på native appar och dels färdiga appkoncept med tillhörande tilläggstjänster för olika branscher och vertikaler. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appsales Sweden AB har sitt säte i Stockholm. Det delägda dotterbolaget Appspotr Asia har sitt säte i Hongkong.


Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen.

Webbplats
www.appspotr.com
Bransch
Teknik

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn APTR ISIN-kod SE0018041097 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Anders Lissåker VD [email protected] +46 (0) 706 931 793