REGMAR

DELÅRSRAPPORT

Väsentliga händelser för det andra kvartalet

Koncernen:

 • Annual Recurring Revenue (ARR) uppgick per 2023-06-30 till 5 952 TSEK (6 807 TSEK) vilket motsvarar en minskning med 13 %.
 • De repetitiva avtalsintäkterna uppgick till 1 372 TSEK (1 660 TSEK). De repetitiva avtalsintäkternas andel av nettoomsättningen uppgick därmed till 94,2 % (97,2 %).
 • Omsättningen minskade med 15 % till 1 456 TSEK (1 708 TSEK).
 • EBITDA uppgick till -4 759 TSEK (-5 011 TSEK).
 • Resultatet uppgick till -6 194 TSEK (-6 412 TSEK).
 • Resultat per aktie blev -3,17 SEK (-3,35 SEK).

Moderbolaget:

 • Differenserna i moderbolagets jämförelsetal mellan perioderna nedan är hänförliga till den fusion som registrerades under slutet av 2022, där det tidigare dotterbolaget Appspotr Studios AB övertogs av Appspotr AB.
 • Annual Recurring Revenue (ARR) uppgick per 2023-06-30 till 5 952 TSEK (190 TSEK) vilket motsvarar en ökning med 3033 %.
 • De repetitiva avtalsintäkterna uppgick till 1 372 TSEK (20 TSEK). De repetitiva avtalsintäkternas andel av nettoomsättningen uppgick därmed till 94,2 % (100 %).
 • Omsättningen uppgick till 1 456 TSEK (20 TSEK).
 • EBITDA uppgick till -4 734 TSEK (-4 911 TSEK)
 • Resultatet uppgick till -5 982 TSEK (-4 914 TSEK).
 • Resultat per aktie blev -3,06 SEK (-2,57 SEK).
 • Den 2 maj meddelade bolaget att styrelsen beslutat att genomföra en nyemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 15,6 MSEK, villkorat av godkännande från extra bolagsstämma den 1 juni.
 • Den 1 juni godkände den extra bolagsstämman styrelsens beslut om att genomföra företrädesemissionen.
 • Den 28:e juni offentliggjorde bolaget utfallet i företrädesemissionen. Totalt tecknades 1 368 059 units, motsvarande 70 procent av företrädesemissionen. Bolaget tillförs cirka 10,9 MSEK före emissionskostnader.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 1 augusti beslutar bolaget att påkalla skiljeförfarande mot en aktieägare som inte infriat sina åtaganden att teckna units i företrädesemissionen
 • Den 2 augusti genomfördes extra bolagsstämma där stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet med 9 283 256,25 kronor för avsättning till fritt eget kapital, i syfte att anpassa storleken på aktiekapitalet till bolagets verksamhet.
 • Den 2 augusti genomfördes extra bolagsstämma där stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, att nyvälja Håkan Johansson som styrelseledamot.

Annual Recurring Revenue (ARR) koncernen

ARR är ett av Appspotrs viktigaste finansiella nyckeltal. Det visar värdet av de fasta och rörliga avtalsintäkterna de kommande 12 månaderna. Eftersom kunderna tenderar att stanna länge så har varje ny ARR-krona ett högt värde.

ARR uppgick per 2023-06-30 till 5 952 MSEK (6 807 MSEK).

VD har ordet

Efter en period med stadig tillväxt i fem kvartal, har vi noterat en ökad tröghet på delar av marknaden. Stramare ekonomiska förutsättningar i två av våra viktigaste marknadsvertikaler, fastighet och offentlig sektor resulterar i att nya kunder blir mer återhållsamma med sina inköpsbeslut och att säljcykler förlängs samt att avtal med befintliga kunder inte förnyas i samma omfattning som tidigare. Sammantaget innebär detta att det senaste kvartalet försäljning ligger 15% under samma period föregående år.

Trots det förändrade affärsklimatet ser vi att merförsäljningen till befintliga kunder ökar markant, från 17 TSEK i Q2 2022 till 276 TSEK detta kvartal, vilket är en ökning med 1500%. Fokus på att öka merförsäljningen har visat sig vara framgångsrik och vi kommer att satsa ännu mer här framöver i kombination med att vi etablerar fler marknadsvertikaler och marknader inom fullservice affären.

Vi har nyligen genomfört en nyemission, vilket har stärkt vår likviditet. Dessutom har vi minskat våra fasta kostnader och granskar delar av verksamheten som inte uppnår önskad lönsamhet. Målet med dessa åtgärder är att snabbt minska gapet mellan intäkter och kostnader. Vårt främsta mål fortsätter vara att uppnå breakeven och sedan sträva efter en hållbar lönsam tillväxt.

På den globala marknaden för utveckling och leverans av appar, utvärderar vi ständigt hur vi kan positionera oss på bästa sätt. Vi är i en aktiv fas där vi noggrant överväger våra strategiska alternativ med våra kunders och aktieägares bästa i åtanke. Oavsett vilken riktning vi tar, kommer vårt huvudfokus alltid att vara på värdeskapande och hållbar tillväxt.

Ett stort tack till er alla för ert fortsatta förtroende, särskilt i den nyligen avslutade nyemissionen. Vi är fasta i vår beslutsamhet att navigera genom denna period, med en tydlig vision om att hjälpa våra kunder att skapa värdefulla appar. Tillsammans står vi starka inför framtida utmaningar och möjligheter med Appspotr.

Med vänliga hälsningar,

Patric Bottne

VD Appspotr

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: [email protected] 

Denna information är insiderinformation som Appspotr AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2023 kl. 08.00 CEST.

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser.

Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appspotr South Asia Ltd har sitt säte i Colombo, Sri Lanka.

Bifogade filer

Delarsrapport_Q2_2023.pdf

Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen.

Webbplats
www.appspotr.com
Bransch
Teknik

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn APTR ISIN-kod SE0018041097 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Anders Lissåker VD [email protected] +46 (0) 706 931 793