DELÅRSRAPPORT

ANDRA KVARTALET 1 APRIL 2022 - 30 JUNI 2022

Väsentliga händelser för det andra kvartalet

Koncernen:

 • Annual Recurring Revenue (ARR) uppgick per 2022-06-30 till 6 807 TSEK (6 258 TSEK) vilket motsvarar en tillväxt på 8,8 %.
 • De repetitiva avtalsintäkterna uppgick till 1 660 TSEK (1 288 TSEK). De repetitiva avtalsintäkternas andel av nettoomsättningen uppgick därmed till 97,2 % (94,9 %).
 • Omsättningen ökade med 26 % till 1 708 TSEK (1 357 TSEK).
 • Resultatet uppgick till -6 412 TSEK (-7 125 TSEK).
 • Resultat per aktie blev -3,35 SEK (-0,04 SEK). Under kvartalet har en sammanläggning av bolagets aktier verkställts till förhållandet 1:100. Utan hänsyn taget till sammanläggningen hade resultatet per aktie för kvartalet blivit -0,03 SEK.

Moderbolaget:

 • Annual Recurring Revenue (ARR) uppgick per 2022-06-30 till 190 TSEK (251 TSEK) vilket motsvarar en minskning med 24 %.
 • De repetitiva avtalsintäkterna uppgick till 20 TSEK (15 TSEK). De repetitiva avtalsintäkternas andel av nettoomsättningen uppgick därmed till 100 % (100 %).
 • Omsättningen ökade med 33% till 20 TSEK (15 TSEK).
 • Resultatet uppgick till -4 914 TSEK (-6 039 TSEK).
 • Resultat per aktie blev -2,57 SEK (-0,03 SEK). Under kvartalet har en sammanläggning av bolagets aktier verkställts till förhållandet 1:100. Utan hänsyn taget till sammanläggningen hade resultatet per aktie för kvartalet blivit -0,03 SEK.
 • I juni meddelar bolaget att avstämningsdag för den sammanläggning av aktier i Appspotr AB som beslutades vid årsstämman den 25 maj 2022 blev den 15 juni 2022.
 • I maj publicerade bolaget kommuniké efter genomförd årsstämma där resultat- och balansräkningen samt koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31 fastställdes. Stämman beslutade enligt samtliga lämnade förslag.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • N/A

VD har ordet

Efter rådande marknadsklimat har Appspotrs styrelse och ledning beslutat att ändra strategi från tillväxt före lönsamhet till lönsamhet före tillväxt. Aktiviteter i bolaget är därför på kort sikt inriktade på att nå breakeven.

Nettoomsättningen för det andra kvartalet ökade med cirka 26 procent jämfört med samma period föregående år, och för det första halvåret ökade den med cirka 36 procent jämfört med samma period föregående år.

Bolagets ökade intäkter visar att vår säljorganisation nu har en allt bättre avslutsförmåga.

Den förväntade ökningen av abonnemangsintäkter under det andra kvartalet till följd av att kunder sagt upp abonnemang till årsskiftet med intentionen att beställa nya abonnemangslösningar, vilket beskrevs i föregående delårsrapport, ser nu ut att bli mer jämnt fördelad under helåret 2022.

Erbjudandet

Vår säljorganisation har en bra process kring att identifiera paketerade lösningar för att skapa flera parallella intäktsströmmar från både befintliga och nya kunder.

Vårt fullserviceerbjudande utökas med flera nya färdigpaketerade applösningar under hösten.

Organisationen

Samtliga anställda i Appspotr Studios AB har nu flyttats över till Appspotr AB som en del i den pågående fusionen. Vi har nu en mer kraftsamlad och effektiv organisation under ett och samma varumärke.

Förutom säljpersonal så är inga andra nyrekryteringar planerade.

Försäljning

Den positiva utvecklingen med en ökande nettoomsättning under det första halvåret är fortsatt främst kopplad till vår fullserviceaffär. Vi genomför nu därför nyrekryteringar till vår säljstyrka för att kunna fortsätta utöka denna del av vår verksamhet.

Parallellt med den ökande omsättningen för vår fullserviceaffär genomför vi även aktiviteter och utvecklingsinsatser för vår självserviceaffär. Vi paketerar hela tiden fler nya erbjudanden och appkoncept där vi bedömer att det finns potential att snabbt nå marknaden tillsammans med partners och återförsäljare.

Produkter

Under sommaren uppdaterar vi ett flertal funktioner i Appspotr-plattformen, både när det gäller användargränssnitt och funktionalitet. Dessa uppdateringar möjliggör en ännu enklare och snabbare arbetsprocess för att skapa och designa appar, distribuera dem till appbutiker och webben samt underhålla dem över tid.

Med vår uppdaterade vybyggare är allting kring hur appen designas nu samlat i ett och samma verktyg så att utvecklare inte behöver växla mellan olika delar av plattformen. Det gör arbetet snabbare och enklare samt minskar den utbildningsinsats som krävs för att lära sig bemästra verktygen.

För uppdatering av redan publicerade appar lanseras nu en admin-app för ipad och webb. I stället för att jobba i samma gränssnitt som en appbyggare med tillgång till plattformens alla funktioner erbjuds nu ett mer nedskalat och mer strömlinjeformat gränssnitt som är anpassat för att snabbt och enkelt kunna exempelvis skicka ut push-notifieringar eller ändra apparnas innehåll.

Vi har även fortsatt att utöka möjligheterna att komma åt innehåll och data i apparna genom att öppna upp ett eget API för appar utvecklade i Appspotr-plattformen som appägaren nu kan komma åt.

Alla dessa uppgraderingar i plattformen gör det inte bara enklare och snabbare för våra egna utvecklingsteam i vår fullserviceaffär. De förenklar även för våra partners och återförsäljare så att de snabbare kan komma i gång med vår plattform.

Sammantaget har vi aldrig haft ett så starkt, stort och fokuserat Appspotr-team som vi har idag, och vårt gemensamma huvudfokus är att öka antalet kunder och kundleveranser.

Vi ser nu fram emot ett fortsatt spännande 2022 för Appspotr, och jag vill även passa på att önska alla aktieägare och intressenter en riktigt härlig sommar!

Patric Bottne

VD Appspotr

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: [email protected]

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser, tel. +46 8 503 01 550, e-post: [email protected], www.mangold.se

Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appspotr Studios AB har sitt säte i Stockholm.


Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen.

Webbplats
www.appspotr.com
Bransch
Teknik

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn APTR ISIN-kod SE0018041097 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Anders Lissåker VD [email protected] +46 (0) 706 931 793