Delårsrapport Andra kvartalet 1 april 2021 - 30 juni 2021

Koncernen:

 • Annual Recurring Revenue (ARR) uppgick per 2021-06-30 till 6 258 TSEK (inga jämförelsesiffror finns för motsvarande period förra året då det är första året koncernen rapporterar ARR)
 • De repetitiva avtalsintäkterna uppgick till 1 288 TSEK (1 610 TSEK). De repetitiva avtalsintäkternas andel av nettoomsättningen uppgick därmed till 94,9 % (98,1 %)
 • Nettoomsättningen uppgick till 1 357 TSEK (1 642 TSEK)
 • Resultatet uppgick till -7 125 TSEK (-4 816 TSEK)
 • Resultatet per aktie blev -0,04 SEK (-0,04 SEK)

Moderbolaget:

 • Annual Recurring Revenue (ARR) uppgick per 2021-06-30 till 251 TSEK (inga jämförelsesiffror finns för motsvarande period förra året då det är första året moderbolaget rapporterar ARR)
 • De repetitiva avtalsintäkterna uppgick till 51 TSEK (0 TSEK). De repetitiva avtalsintäkternas andel av nettoomsättningen uppgick därmed till 100 % (0 %)
 • Nettoomsättningen uppgick till 51 TSEK (0 TSEK)
 • Resultatet uppgick till -6 003 TSEK (-3 976 TSEK)
 • Resultatet per aktie blev -0,03 SEK (-0,03 SEK)

 

Annual Recurring Revenue (ARR) koncernen

ARR är Appspotrs viktigaste finansiella nyckeltal. Det visar värdet av de fasta och rörliga avtalsintäkterna de kommande 12 månaderna. Eftersom kunderna tenderar att stanna länge så har varje ny ARR-krona ett högt värde.

ARR uppgick per 2021-06-30 till 6,3 MSEK (ingen jämförelsesiffror finns för motsvarande period förra året). Illustrationen nedan visar ARR för de senaste 6 månaderna.

 

Väsentliga händelser under perioden

 • I juni påbörjade bolaget en ny rutin med att publicera månatliga nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och marknaden.
 • I juni genomförde bolaget listbyte till Nasdaq First North Growth Market och offentliggjorde en bolagsbeskrivning.
 • I maj publicerade bolaget kommuniké efter genomförd årsstämma där resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2020-01-31 - 2020-12-31 fastställdes. Stämman beslutade enligt samtliga lämnade förslag.
 • I maj beslutade styrelserna i APTR Warrants AB och Appspotr AB att dotterbolaget genom fusion skall uppgå i moderbolaget.
 • I april publicerade styrelsen och verkställande direktör för bolaget årsredovisningen för räkenskapsåret 1 januari 2020 - 31 december 2020.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • N/A

 

VD har ordet

ARR för andra kvartalet 2021 landar på 6,3 miljoner, vilket är en ökning med 14% jämfört med första kvartalet. På halvåret är ökningen i ARR 21% sedan december.

Andra kvartalet har vi legat under våra budgeterade kostnader då ett antal planerade rekryteringar tog lite längre tid än planlagt. Nu har vi fått dessa nödvändiga funktioner på plats i bolaget och vi förväntar oss att inom kort se märkbara positiva effekter av detta.

Parallellt har vi i hela organisationen fortsatt jobba med att lägga en stabil grund för att accelerera ökningen av ARR. Vi har bland annat producerat plattformens fem första apptemplates samt påbörjat ett omfattande redesignarbete av vår webbplats.

Under Q2 2021 har vi haft ett omsättningstapp jämfört med tidigare år. Det är en naturlig konsekvens av vårt strategiska vägval att minska fokus på engångsintäkter och istället kraftsamla kring att erbjuda lösningar baserat på repetitiva intäkter. Churn är en naturlig del i affärsmodellen för SaaS/PaaS och vår ambition är att hålla den så låg som möjligt.

 

Produktnyheter

Appspotr 3:s fem första så kallade apptemplates har färdigställts under det andra kvartalet: News, Handbook, Information, Data Collection och Forms. När mallarna publiceras under kvartal tre blir de början på det templatebibliotek som över tid ska sänka tröskeln för appbyggande i plattformen för så kallade citizen developers. Vi har länge erbjudit ett kraftfullt verktyg för proffsbyggare och byråer, men nu blir det successivt mer tillgängligt även för de utan tidigare erfarenhet av appbyggande. Själva brukar vi prata om pro code (byråer), low code (erfarna byggare) och no code (lekmän). Det självklara målet är att Appspotr ska vara ett konkurrenskraftigt alternativ för alla tre målgrupper. Därför kommer fler templates att produceras och publiceras löpande framöver.

ARR

Ökningen i ARR under första halvåret är ett kvitto på att omstyrningen mot ARR börjar ge resultat - en utveckling som vi förväntar oss fortsätter och successivt intensifieras under året. Tillväxttakten i ARR stabiliseras och blir mer förutsägbar efterhand som vi får en större organisation på plats och fler betalande kunder. Målet under första halvåret har varit att få igång en trend i en ökad tillväxttakt av ARR. Det är nu uppnått, och vi ser fram emot att fortsätta på den inslagna vägen.

Organisation

Bolaget har under andra kvartalet utfört flera nyckelrekryteringar: marknadschef, kommersiell chef samt ansvarig för onboardingfunktionen Appspotr Academy. Vi har dessutom rekryterat två stödfunktioner: en grafisk designer till marknadsavdelningen och en customer success agent. 

Marknad och sälj

På marknadssidan pågår ett intensivt arbete med att utveckla vår webbplats inom allt från användarvänlighet till SEO. Uppdateringar har börjat rullas ut under andra kvartalet och kommer fortsätta implementeras successivt under hösten. Allt med syfte att göra detta centrala verktyg mer potent när det kommer till att generera leads och i förlängningen bidra till ökat ARR.

Sommarhälsningar,

Patric Bottne

VD Appspotr

 

 

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: [email protected]

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser, tel. +46 8 503 01 550, e-post: [email protected], www.mangold.se 

Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appsales Sweden AB har sitt säte i Stockholm.


Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen.

Webbplats
www.appspotr.com
Bransch
Teknik

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn APTR ISIN-kod SE0018041097 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Anders Lissåker VD [email protected] +46 (0) 706 931 793