DELÅRSRAPPORT

FÖRSTA KVARTALET 1 JAN 2022 - 31 MAR 2022

Väsentliga händelser för det första kvartalet

Koncernen:

 • Annual Recurring Revenue (ARR) uppgick per 2022-03-31 till 6 837 TSEK (5 515 TSEK) vilket motsvarar en tillväxt på 23,9 %.
 • De repetitiva avtalsintäkterna uppgick till 1 544 TSEK (1 311 TSEK). De repetitiva avtalsintäkternas andel av nettoomsättningen uppgick därmed till 78,7 % (98,1 %).
 • Omsättningen ökade med 46,8 % till 1 963 TSEK (1 337 TSEK).
 • Resultatet uppgick till -7 161 TSEK (-6 388 TSEK).
 • Resultat per aktie blev -0,04 SEK (-0,03 SEK).

Moderbolaget:

 • Annual Recurring Revenue (ARR) uppgick per 2022-03-31 till 118 TSEK (214 TSEK) vilket motsvarar en minskning med 44,8 %.
 • De repetitiva avtalsintäkterna uppgick till 22 TSEK (6 TSEK). De repetitiva avtalsintäkternas andel av nettoomsättningen uppgick därmed till 61,1 % (100 %).
 • Omsättningen ökade med 500% till 36 TSEK (6 TSEK).
 • Resultatet uppgick till -5 869 TSEK (-4 981 TSEK).
 • Resultat per aktie blev -0,03 SEK (-0,03 SEK).
 • I mars meddelar bolaget att styrelserna i Appspotr AB och Appspotr Studios AB har beslutat att dotterbolaget genom fusion skall uppgå i moderbolaget.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • N/A

VD har ordet

Under årets första kvartal välkomnade vi ett flertal nya kunder inom branscher som handelsplatser/köpcentrum, kommuner, apputvecklingsbyråer och tillverkningsindustrin. Dessa affärer utgör ett fint kvitto på att våra erbjudanden håller en hög kvalitet och bidrar med stort kundvärde.

Nettoomsättningen för det första kvartalet ökade med cirka 47 procent jämfört med samma period föregående år. Detta är en konsekvens av att vi bygger en mer kommersiellt driven organisation. Vår förmåga att bedriva direktförsäljning av vårt fullserviceerbjudande är god och ger effekt.

Appspotrs ARR uppgick till cirka 6,8 MSEK för det första kvartalet, vilket motsvarar en ökning med cirka 24 procent jämfört med samma period föregående år. Vi levererade inte någon ökning jämfört med föregående kvartal, men detta beror på att många kundavtal gick ut vid årsskiftet och nya avtal som signerats inte börjar gälla förrän under det andra kvartalet.

Vår organisation fortsätter att växa och idag är Appspotr-koncernen större än någonsin med mer än 35 anställda utan att personalkostnaden ökat väsentligt. Under perioden togs även beslut om att fusionera Appspotr AB och Appspotr Studios AB, vilket förväntas bli klart under året. Sammanslagningen leder till en ytterligare kraftsamlad och kundorienterad organisation under ett varumärke, vilket är mycket positivt.

Erbjudandet

Arbetet med att utveckla Appspotr till en kommersiell helhetsleverantör av low code-lösningar pågår för fullt. Fokus i nuläget ligger på att utveckla vår fullserviceaffär då vi ser att vår organisation har en god förmåga att ta nya affärer inom detta område. Vi har goda konverteringsgrader och ROI, och vi ser en mogen marknad med hög efterfrågan inom de marknadsvertikaler som vi bearbetar.

Under perioden har direktförsäljningen av våra fullservice-erbjudanden breddats till fler marknadsvertikaler med hjälp av en utökad säljorganisation med mer personal som klarar av att hantera mer omfattande marknadsaktiviteter än tidigare.

Vår direktförsäljning inom fullservice skapar flera parallella intäktsströmmar:

 • licenser för app-som-en-tjänst (repetitiv intäkt)
 • licenser för olika typer av serviceavtal (repetitiv intäkt)
 • licenser för plattform-som-en-tjänst (repetitiv intäkt)
 • Engångsintäkter för utvecklingstjänster och design vid uppstart av appar och löpande vidareutveckling vilka debiteras per timma eller till fast pris

I takt med att vår fullserviceaffär växer utvecklas även vårt självserviceerbjudande mer och mer. Självserviceaffären står fortfarande för en bråkdel av Appspotrs intäkter, men har också störst tillväxtpotential på lång sikt. Vi ser vi en kommersiell efterfrågan bland återförsäljare och partners som vill bygga och leverera appar till kunder internt eller externt, och vi kommer att utveckla affären ytterligare tillsammans med några första återförsäljare och partners innan vi skalar upp ordentligt. Detta för att ytterligare säkerställa att mätetal och ROI ligger på attraktiva nivåer. Vår ambition är att detta arbete skall resultera i ökade volymaffärer inom självservice under 2022.

Organisationen

Arbetet med att utveckla en kommersiellt robust organisation har varit och är ett viktigt uppdrag under 2021-2022. Vi ska etablera en robust produktions-, leverans- och säljförmåga i organisationen.

Detta arbete intensifieras nu av att vi beslutat att fusionera Appspotr Studios i Appspotr AB. Fusionen innebär att vi samlar alla kommersiella funktioner, sälj och customer success för hela affären inom en organisation för att erbjuda en än mer kundorienterad organisation med en tydlig avsändare för alla erbjudanden under ett varumärke vilket även ger synergier i form av bättre resursanvändning.

I samband med denna fusion kommer vi att inleda en kontrollerad utökning av säljteamet både för fullservice- och självserviceaffären, primärt i Norden men efterhand på fler marknader. Här finns en stor ödmjukhet inför uppgiften, det finns utmaningar med både ett pågående krig i Europa och en avtagande pandemi.

Vår personalstyrka är idag över 35 personer i koncernen. Så stor har bolagets organisation aldrig varit tidigare. Vi har valt att byta ut konsulter mot egen personal vilket möjliggjordes genom förvärvet i Sri Lanka. Vi har därigenom kunnat växla upp vår utvecklingsorganisation och produktutveckling med en bibehållen kostnadsnivå.

Genom förvärvet har vi kunnat öka antalet seniora utvecklare med hög kompetens på kort tid trots att det generellt råder stor brist på utvecklingsresurser på marknaden. Vi bedömer att vi även framöver säkrat tillgången på kompetens och kommer kunna tillsätta de tjänster vi har behov av utan fördröjning. Detta innebär att vi kan lansera fler nya funktioner snabbare och möta bredare behov hos fler kunder i fler vertikaler på fler marknader.

Vi märker av den stora bristen av utvecklingsresurser på marknaden i våra kunddialoger. Kunder och partners har - primärt inom självserviceaffären - intern resursbrist för sin low code utveckling i vår plattform och efterfrågar möjligheten att kunna hyra in resurser från oss. Vi ser över om vi kan kommersialisera denna möjlighet.

Försäljning

Under det första kvartalet ökade bolagets försäljning och därmed även nettoomsättningen. Det är framför allt en positiv utveckling av vår fullserviceaffär som ligger bakom den högre nettoomsättningen under perioden.

På kort sikt koncentrerar vi vår försäljning på att öka leveranser på befintliga kunder samt nykundsanskaffning inom fullservice där vi ser goda möjligheter att skapa fortsatt tillväxt genom att ta fler affärer. Vi ser även potential att successivt utöka säljorganisationen när fler och fler paketerade erbjudanden mot nya målgrupper bevisas i nya affärer.

Produkter

Vårt utvecklingsbolag på Sri Lanka har snabbt utökat sin personalstyrka under de senaste månaderna och vi börjar nu märka av en ökad produktionskapacitet. Med denna utökade kapacitet ökar vi successivt antalet avancerade appkoncept i plattformen. Dessa koncept är redo att användas av såväl våra interna produktionsteam som av partners och återförsäljare.

Med ett starkare team i Sri Lanka kan vi leverera snabbare till kund samtidigt som vi utökar vår satsning på produktutveckling av framtida nya funktioner.

Vi har även kapacitet att för första gången på länge genomföra större kundfinansierade integrationsprojekt i vår plattform. Denna typ av projekt breddar användningen av vår plattform, och varje integration med ett affärssystem öppnar upp nya affärsmöjligheter mot fler användare av samma affärssystem.

Appspotr har inlett 2022 på ett positivt sätt. Vi har växt till ett större och mer kraftsamlat team, och vi har tydliga kommersiella produkterbjudanden som växer i antal samt tydliga målgrupper som vi vänder oss till.

Vi fokuserar nu ett kvartal i taget i att säkerställa att vi håller ett högt tempo i arbetet med att successivt öka vår försäljning.

Vänliga hälsningar,

Patric Bottne

VD Appspotr

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: [email protected]

Denna information är insiderinformation som Appspotr AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 april 2022 kl. 08.00 CEST.

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser, tel. +46 8 503 01 550, e-post: [email protected], www.mangold.se

Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appspotr Studios AB har sitt säte i Stockholm.


Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen.

Webbplats
www.appspotr.com
Bransch
Teknik

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn APTR ISIN-kod SE0018041097 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Anders Lissåker VD [email protected] +46 (0) 706 931 793