Delårsrapport, 1 Maj 2017 - 31 Juli 2017

Bolaget i sammandrag

AppSpotr är en webbaserad plattform för att bygga appar utan kodning. Under våren och sommaren har bolaget slutförhandlat och tecknat ett avtal med det Hong Kong-baserade bolaget Novel Unicorn (för mer information se Appendix på sidan 14 i den här rapporten) och i och med det anpassat sin affärsmodell för att även kunna hantera partners. 

Affärsmodellen är fortfarande SaaS (Software as a Service) men istället för att rekrytera användare genom en så kallad "freemium-modell" (dvs locka en stor mängd användare som gratis får använda en bastjänst och där man sedan konverterar ett fåtal av dessa till att betala för extra premiumtjänster) övergår man nu till en så kallad "free trial-modell" där användarna får använda tjänsten gratis under en begränsad period för att sedan börja betala om de vill fortsätta. Denna lösning gör också att det går lättare att jobba med partners då tjänsten aldrig är helt gratis (en gratistjänst skulle konkurrera med en partners erbjudande till marknaden som baseras på AppSpotr). Genom Novel Unicorns affärskontakter i Kina kommer AppSpotr att komma i kontakt och teckna avtal med sådana partners. Ett exempel är samförståndsavtalet som tecknades efter periodens utgång med Mishu Technology.

Anpassningen av affärsmodellen har medfört att bolaget slutar att publicera antalet användare, antalet premiumanvändare och antalet publicerade appar eftersom de inte längre bedöms som relevanta nyckeltal. Det relevanta nyckeltalet för att följa bolagets tillväxt blir istället intäkter. 

Målen för perioden har uppfyllts:

 • Teckna avtal med Novel Unicorn (se Appendix på sidan 14 för mer information)
 • Finansiera satsningen som görs i Asien och Kina tillsammans med Novel Unicorn genom två emissioner, en riktad till Novel Unicorn och en företrädesemission
 • Börja exekvera delarna i avtalet med Novel Unicorn genom att registrera ett dotterbolag i Hong Kong och genom att teckna avtal med APPTUTTi som teknisk partner

Höjdpunkter för det första kvartalet (maj-juli)

 • Samarbetsavtal tecknat med Novel Unicorn för bearbetning av marknaderna i Asien.
 • En riktad nyemission på 5 MSEK till Novel Unicorn och en företrädesemission riktad till allmänheten genomfördes. Företrädesemission tecknades till 320 procent och tillförde bolaget cirka 9,4 MSEK efter emissionskostnader. Företrädesemissionen registrerades dock hos Bolagsverket efter periodens utgång och syns därför inte i redovisningen för perioden.
 • Avtal tecknades med det kinesiska appservicebolaget APPTUTTi. Avtalet innebär att APPTUTTi blir teknisk partner till AppSpotr med ansvar för hosting, integration, anpassning med mera, så att AppSpotrs webbtjänst kan användas för att bygga appar som publiceras i Kina.
 • Omsättningen uppgick till 60 TSEK (8)
 • Resultatet för perioden hamnade på -3 388 TSEK (-1 804)
 • Periodens resultat per aktie blev -0,33 SEK (-1,63)
 • Eget kapital vid periodens slut uppgick till 8 546 TSEK (3 340) och till 0,83 SEK/aktie (3,02)

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 •  Apple meddelade företag som tillhandahåller appverktyg, bland annat AppSpotr, att appar byggda i deras tjänster framöver kommer att omfattas av de nyligen uppdaterade riktlinjerna för publicering till App Store och därmed nekas publicering. För att motverka spam höjer Apple kraven och vill se mer unika appar, både till funktionalitet och design. AppSpotr, vars arbete med SDK och API:er stöder precis sådana appar, för en nu nära dialog med Apple för att säkerställa efterlevnad.
 •  Samförståndsavtal (Memorandum of Understanding) tecknat med Mishu Technology om appar till restauranger. Mishu har tagit fram en ny tjänst för bordsbokning, beställning av hämtmat och mobila betalningar med mera som man kommer att erbjuda sina 265 000 existerande restaurangkunder. AppSpotr kommer att bygga moduler, som gör att man enkelt kan bygga unika appar till varje restaurang i AppSpotrs plattform, och vara med och dela på försäljningskostnader. Det första steget är ett gemensamt pilotprojekt där tjänsten testas hos upp till 1 000 restauranger.

VD har ordet

Asien och Kina har varit det dominerande temat för AppSpotr sedan förhandlingarna med Novel Unicorn gick in i sitt intensiva slutskede. I juni skrevs avtalet under och i juli genomfördes två emissioner, en riktad till Novel Unicorn och en företrädes till allmänheten. Intresset var stort och företrädesemissionen övertecknades mer än 3 gånger, vilket vi är väldigt nöjda med. 

Potentialen i avtalet med Novel Unicorn är stor. Målet är att nå en försäljning på 360 MSEK i återkommande årliga abonnemangsintäkter inom 24 månader. Vi har, både under och efter perioden, tecknat avtal som tar oss närmare det målet. Vi har tecknat avtal med APPTUTTi som kommer att hjälpa oss med att anpassa vår plattform till kinesiska förhållanden. Vi har bemannat upp Hong Kong-kontoret, som kommer att ligga i inkubatorn Cyberport, flaggskeppet för Hong Kongs digitala techindustri. 

Men framför allt har vi tecknat ett samförståndsavtal med Mishu Technology om att ta fram nya moduler så att Mishu kan leverera appar till sina restaurangkunder. Avtalet med Mishu blir en första konkretisering av den intäktspotential som vi berättade om i somras. Mishu har idag en väldigt populär appbaserad tjänst för beställning av råvaror och livsmedel som deras 265 000 restaurangkunder använder dagligen. Nu tar Mishu fram en ny appbaserad tjänst där restaurangen kan marknadsföra sig till sina kunder och där kunderna kan boka bord, beställa hämtmat, betala och så vidare. För att producera och leverera dessa appar, som kommer att vara unika för varje restaurang, kommer de att använda AppSpotr. 

Vår del i det här arbetet blir att bygga moduler som pratar med Mishus nya system så att dess funktionalitet återfinns i apparna som levereras till restaurangerna. Detta projekt blir en naturlig del i vår pågående utveckling av SDK (Software Developer Kit) och API (Application Programming Interface) i vår utvecklarportal och medför inga extrakostnader. Vi kommer dock att vara med och dela på kostnaderna för att sälja in appen och vi vet idag inte hur stora dessa kostnader blir. Det kommer vårt gemensamma pilotprojekt att utröna. Det vi vet är att de kommer att uppstå i samband med att intäkter kommer in och att det således inte är en kostnad som vi kommer att ligga ute med.

Som vi tidigare har kommunicerat är tanken med utvecklarportalen att företag som Mishu, som har appbaserade tjänster de vill erbjuda en marknad, ska kunna bygga moduler själva via portalen. Antingen för sitt eget interna behov eller för att sälja dessa moduler som abonnemang i AppSpotr Marketplace till andra användare. När vi har fått liknande förfrågningar tidigare har vi meddelat att man får vänta till vår utvecklarportal är klar. Då kan man bygga vilka moduler man vill. När vi träffade Novel Unicorn och senare skrev avtal med dem var det dock tydligt att potentialen var så stor så vi inte längre kan säga nej till att börja utveckla specialmoduler innan vår utvecklarportal är klar. I det skede vi är i nu fungerar detta också perfekt då vi har kommit så långt med vårt API och SDK så det är dags för oss att köra våra första egna projekt. 

Samtidigt är Mishu bara är ett första exempel i en vertikal på styrkan med vår plattform och den kommande utvecklarportalen. När portalen lanseras nästa år kan vem som helst bygga egna moduler, antingen integrerade med sina egna tjänster eller som fristående funktionsmoduler, för sitt eget behov eller för att lägga ut till försäljning i vårt globala Marketplace där man når användare från hela världen. 

Apple uppdaterade nyligen sina App Store Review Guidelines där en ny riktlinje är att företag som tillhandahåller appverktyg med Templates kommer få sina appar nekade publicering i App Store. Detta har drabbat AppSpotr då vi bl a har erbjudit Templates för att bygga appar. Vi anser att Apples beslut i grunden är bra då det ställer högre krav på appverktygen att kunna leverera mer funktionella och unika appar. Vårt arbete med utvecklarportalen syftar till att stödja precis den utvecklingen. 

Vi för nu en nära dialog med Apple om vilka justeringar vi ska göra för att leva upp till de ökade kraven och är övertygade om att snart nå en lösning. Samtidigt är vårt fokus just nu på Kina och Asien där Android är den klart dominerande plattformen. Vi känner oss således inte ett dugg bakbundna av Apples besked när vi diskuterar med potentiella partners som vi vill bygga affärer tillsammans med. 

Patric Bottne

VD AppSpotr AB

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD AppSpotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: [email protected] 

Denna information är sådan information som AppSpotr är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29:e September 2017.

Om AppSpotr AB

AppSpotr demokratiserar apputvecklingen i hela världen genom en plattform som låter vem som helst bygga native appar utan förkunskaper i programmering. Användaren väljer enkelt den funktionalitet den behöver, skräddarsyr design och innehåll och publicerar sedan den färdiga appen till olika appbutiker. AppSpotr har elva anställda och är baserade i Göteborg.

Om AppSpotr Asia Ltd

AppSpotr AB äger 30 procent av AppSpotr Asia, de resterande 70 procenten ägs av Novel Unicorn. I takt med att milstolparna i avtalet mellan AppSpotr och Novel Unicorn uppnås kommer AppSpotr att byta teckningsoptioner för aktier i AppSpotr mot aktier i AppSpotr Asia. När alla milstolpar har uppnåtts kommer AppSpotr Asia att vara ett helägt dotterbolag och Novel Unicorn kommer att vara AppSpotrs nya huvudägare.


Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen.

Webbplats
www.appspotr.com
Bransch
Teknik

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn APTR ISIN-kod SE0018041097 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Anders Lissåker VD [email protected] +46 (0) 706 931 793