REGMAR

Bokslutskommuniké 2023

RÄKENSKAPSÅRET 1 JAN 2023 - 31 DEC 2023

FJÄRDE KVARTALET 1 OKT 2023 - 31 DEC 2023

Sammanfattning av Appspotrkoncernen för verksamhetsåret 2023-01-01 - 2023-12-31

(Siffror inom parentes motsvarar föregående räkenskapsår)

 • Annual Recurring Revenue (ARR) uppgick till 5 258 TSEK (6 455 TSEK)
 • De repetitiva avtalsintäkterna uppgick till 5 873 TSEK (6 611 TSEK). De repetitiva avtalsintäkternas andel av nettoomsättningen uppgick därmed till 83,4 % (84,0 %)
 • Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 7 040 TSEK (7 872 TSEK)
 • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till -21 398 TSEK (-25 342 TSEK)
 • Moderbolaget redovisar ett rörelseresultat på -22 761 TSEK (-22 647 TSEK)
 • Resultat efter skatt uppgick till -21 497 TSEK (-25 350 TSEK) för koncernen och -22 860 TSEK (-22 655 TSEK) för moderbolaget
 • Styrelsen föreslår ingen utdelning

Väsentliga händelser under det fjärde kvartalet

(Siffror inom parentes motsvarar samma period under föregående räkenskapsår)

Koncernen:

 • Annual Recurring Revenue (ARR) uppgick per 2023-12-31 till 5 258 TSEK (6 455 TSEK) vilket motsvarar en minskning med 18,5 %.
 • De repetitiva avtalsintäkterna uppgick till 1 289 TSEK (1 755 TSEK). De repetitiva avtalsintäkternas andel av nettoomsättningen uppgick därmed till 78,2 % (77,3 %).
 • Omsättningen minskade med 27 % till 1 649 TSEK (2 270 TSEK).
 • EBITDA uppgick till -1 092 TSEK (-4 755 TSEK).
 • Resultatet uppgick till -1 298 TSEK (-6 163 TSEK).
 • Resultat per aktie blev -0,11 SEK (-3,15 SEK).

Moderbolaget:

 • Differenserna i moderbolagets jämförelsetal mellan perioderna nedan är hänförliga till den fusion som registrerades under slutet av 2022, där det tidigare dotterbolaget Appspotr Studios AB övertogs av Appspotr AB.
 • Omsättningen uppgick till 1 649 TSEK (7 800 TSEK).
 • EBITDA uppgick till -3 228 TSEK (-2 062 TSEK).
 • Resultatet uppgick till -3 245 TSEK (-6 928 TSEK).
 • Resultat per aktie blev -0,27 SEK (-3,54 SEK).

Väsentliga händelser under det gångna kvartalet

 • Den 6 oktober meddelade bolaget utfallet i den riktade emissionen till aktieägaren Axator Energy, vilket ökade aktiekapitalet med 87 500 kronor och antalet aktier med 1 250 000 st.
 • Den 9 oktober meddelade bolaget att ett låneavtal med närstående styrelseledamot Håkan Johansson har ingåtts om 950 TSEK, i syfte att användas som brygglån för att täcka omställningskostnader av engångskaraktär.
 • Den 12 oktober registrerade Bolagsverket den riktade emissionen av 1 250 000 aktier och bolaget erhöll 2,5 MSEK i emissionslikvid före emissionskostnader.
 • Den 29 november meddelade bolaget utfallet för nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO2. Totalt nyttjades 1 933 592 teckningsoptioner av serie TO2 för teckning av aktier till en kurs om 0,50 SEK per aktie. Inklusive garantiåtaganden tillfördes bolaget cirka 1,62 MSEK före emissionskostnader.
 • Den 5 december registrerade Bolagsverket emissionen med stöd av teckningsoptioner. Sammanlagt ökade aktiekapitalet med cirka 235 TSEK.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Inga

Annual Recurring Revenue (ARR) koncernen

ARR är ett av Appspotrs viktigaste finansiella nyckeltal. Det visar värdet av de fasta och rörliga avtalsintäkterna de kommande 12 månaderna. Eftersom kunderna tenderar att stanna länge så har varje ny ARR-krona ett högt värde.

ARR uppgick per 2023-12-31 till 5 258 MSEK (6 455 MSEK).

VD har ordet

Årets fjärde kvartal uppvisar en väsentlig resultatförbättring med anledning av genomförda kostnadsbesparingar.

Efter ett intensivt kvartal är det glädjande att se de positiva resultaten av våra strategiska åtgärder. Genom att fokusera på kostnadsbesparingar och effektivisering har vi uppnått en betydande minskning av vår kostnadsmassa.

Förutom arbetet med att minska kostnadsmassan har vi under perioden också prioriterat att säkra befintliga, återkommande kunder och intäkter samt  att organisationen dessutom initierat och lanserat flertalet nykundskampanjer.

Dessa offensiva kampanjer har resulterat i ökat intresse för Appspotrs produkter och tjänster och förväntas bidra till att vi närmar oss vårt viktigaste kortsiktiga mål, att skapa ett positivt kassaflöde.

I skrivande stund verkar det som att vår lansering av den senaste versionen av plattformen Appspotr 3 har tagits emot väl av marknaden. Det är också ett gott tecken på att vår personal på Sri Lanka har en god leveransförmåga.

Under kvartalet har en förlikning med ägaren Axator Energy genomförts där förlikningsbeloppet erhölls genom en riktad emission, vilket stärkt vår finansiella ställning . Dessutom har vi ytterligare förstärkt vår kassa för att säkra kontinuerlig drift och för att kunna investera i vår framtida tillväxt, genom att uppta ett lån från en närstående styrelseledamot.

Under det första kvartalet 2024 så kretsar fortsatt arbete kring att ytterligare slipa på våra processer kring sälj- & leveransförmåga. Det anser jag är en förutsättning för att vi i nästa fas skall kunna öka bolagets förmåga att växa och skapa aktieägarvärde.

Med vänliga hälsningar,

Anders Lissåker

VD Appspotr AB

För ytterligare information, kontakta:

Peter Wendel, styrelseordförande
Mobil: +46 73 313 00 95
E-post: [email protected]

Denna information är insiderinformation som Appspotr AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 januari 2024 kl. 08.00 CEST.

Om Appspotr
Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appspotr South Asia Ltd har sitt säte i Colombo, Sri Lanka.

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser.


Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen.

Webbplats
www.appspotr.com
Bransch
Teknik

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn APTR ISIN-kod SE0018041097 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Anders Lissåker VD [email protected] +46 (0) 706 931 793