BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

RÄKENSKAPSÅRET 1 JAN 2021 - 31 DEC 2021

FJÄRDE KVARTALET 1 OKT 2021 - 31 DEC 2021

Sammanfattning av Appspotrkoncernen för verksamhetsåret 2021-01-01 - 2021-12-31

 • Annual Recurring Revenue (ARR) uppgick till 6908 TSEK (inga jämförelsesiffror finns för motsvarande period förra året då det är första året koncernen rapporterar ARR)
 • De repetitiva avtalsintäkterna uppgick till 5 270 TSEK (6 615 TSEK). De repetitiva avtalsintäkternas andel av nettoomsättningen uppgick därmed till 96,6 % (94,0 %)
 • Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 5 454 TSEK (7 040 TSEK)
 • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till -29 272 TSEK (-17 723 TSEK)
 • Moderbolaget redovisar ett rörelseresultat på -25 183 TSEK (-14 317 TSEK)
 • Resultat efter skatt uppgick till -29 323 TSEK (-18 541 TSEK) för koncernen och -24 328 TSEK (-13 544 TSEK) för moderbolaget
 • Styrelsen föreslår ingen utdelning

Väsentliga händelser för det fjärde kvartalet

Koncernen:

 • Annual Recurring Revenue (ARR) uppgick per 2021-12-31 till 6908 TSEK (inga jämförelsesiffror finns för motsvarande period förra året då det är första året koncernen rapporterar ARR)
 • De repetitiva avtalsintäkterna uppgick till 1 405 TSEK (2 095 TSEK). De repetitiva avtalsintäkternas andel av nettoomsättningen uppgick därmed till 94,4 % (86,9 %)
 • Omsättningen uppgick till 1 489 TSEK (2 412 TSEK)
 • Resultatet uppgick till -8 788 TSEK (-4 099 TSEK)
 • Resultat per aktie blev -0,05 SEK (-0,03 SEK)

Moderbolaget:

 • Annual Recurring Revenue (ARR) uppgick per 2021-12-31 till 72 TSEK (inga jämförelsesiffror finns för motsvarande period förra året då det är första året moderbolaget rapporterar ARR)
 • De repetitiva avtalsintäkterna uppgick till 21 TSEK (42 TSEK). De repetitiva avtalsintäkternas andel av nettoomsättningen uppgick därmed till 100 % (53,8 %)
 • Omsättningen uppgick till 21 TSEK (78 TSEK)
 • Resultatet uppgick till -6 050 TSEK (-2 244 TSEK)
 • Resultat per aktie blev -0,03 SEK (-0,02 SEK)
 • I december meddelar bolaget att man genomfört förvärvet av ett svenskt bolag med ett Sri Lankesiskt dotterbolag med utvecklare för en maximal köpeskilling på 3 miljoner kronor.
 • I oktober meddelar bolaget att man öppnar sin plattform för självregistrering på engelskspråkiga marknader och växlar upp bolagets marknadssatsning.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • N/A

Annual Recurring Revenue (ARR) koncernen

ARR är Appspotrs viktigaste finansiella nyckeltal. Det visar värdet av de fasta och rörliga avtalsintäkterna de kommande 12 månaderna. Eftersom kunderna tenderar att stanna länge så har varje ny ARR-krona ett högt värde.

ARR uppgick per 2021-12-31 till 6,9 MSEK (ingen jämförelsesiffror finns för motsvarande period förra året). Illustrationen nedan visar ARR för de senaste fyra kvartalen.

VD har ordet

Under det fjärde kvartalet lanserades självregistrering och onlinebetalning i Appspotr 3 plattformen. En viktig del för att ta position på den starkt växande marknaden för low code globalt. Under perioden genomfördes också förvärvet av det lankesiska dotterbolag där bolagets utvecklingsresurser finns samlade. Under kvartalet ökade de repetitiva intäkterna med 17,9 %, vilket ger ett ARR på 6,9 msek.

Erbjudandet

Genom lanseringen av självregistrering och onlinebetalning under Q4 har vi breddat vårt erbjudande. Våra kunder har nu en större frihet i att kunna välja de erbjudanden som passar dem bäst. Självservice till kunder som vill bygga appar själva. Fullservice via Appspotr Studios för kunder som vill köpa eller hyra färdiga appkoncept. Eller kombinationen av båda.

Vi har nu ett attraktivt kommersiellt upplägg där vi går mer och mer mot att bli en helhetsleverantör av low code baserade app-lösningar, där kunden har friheten att bygga dem själv eller ta hjälp av oss och våra experter.

Ambitionen är att öka vår konvertering av nya kunder och återförsäljare både inom självservice och fullservice samt att öka antalet erbjudanden.

Organisationen

Vår kommersiella kapacitet börjar nu komma på plats i koncernen där samtliga övergripande roller i organisationen har identifierats och till huvuddel tillsats.

Vi har lagt grunden för vår internationella etableringsstrategi genom förvärvet av vårt dotterbolag i Sri Lanka. Restriktioner kopplade till Covid-19 har inneburit utmaningar i att växa internationellt så vi är nöjda med att vi rott i hamn denna affär som är en viktig komponent i vår tillväxtstrategi. Ambitionen är att, vid sidan av ökade insatser på hemmamarknaden, växa ytterligare internationellt, men vi är ödmjuka inför att det är utmanande och tidskrävande på grund av pandemin.

Organisationen fortsätter att växa kontrollerat med en ökad kundtillströmning och under 2022 kommer vi rekrytera mer personal, främst inom utveckling, produktion och försäljning i takt med att bolagets tillväxt ökar.

Försäljning

Under fjärde kvartalet har vi en ökad försäljning där vårt ARR växer med 17,9 % jämfört med tredje kvartalet. Ökningen kommer från fullserviceaffären som växt under perioden. När vi ser ytterligare kvittens i en attraktiv ROI för kundanskaffning kommer vi att investera mer aggressivt i våra kampanjer både inom självservice och fullservice. ARR-tillväxt är fortsatt huvudfokus för vår verksamhet och det som genomsyrar andan i hela vår koncern och hos våra anställda.

Produkter

Våra produkter inom low code fortsätter att vidareutvecklas för att möta fler kundbehov. Genom förvärvet av vårt utvecklingsbolag på Sri Lanka kan vi nu kraftfullt utöka våra utvecklingsresurser med samma bibehållna kostnad som vi haft tidigare. Våra produkter kan vidareutvecklas och produktionskapaciteten för kundleveranser öka vilket skapar omedelbar effekt. Vår säljorganisation får nu möjlighet att sjösätta fler och bredare kampanjer.

Marknaden

Marknaden för low code-baserade produkter och tjänster fortsätter att växa och lär så göra under de närmaste tio åren. En lång period under vilken Appspotr skall ta position med fler kunderbjudanden och produkter.

Vänliga hälsningar,

Patric Bottne

VD Appspotr

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: [email protected]

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser, tel. +46 8 503 01 550, e-post: [email protected], www.mangold.se

Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appspotr Studios AB har sitt säte i Stockholm.


Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen.

Webbplats
www.appspotr.com
Bransch
Teknik

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn APTR ISIN-kod SE0018041097 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Anders Lissåker VD [email protected] +46 (0) 706 931 793