Avstämningsdag för sammanläggning av aktier i Appspotr AB

Styrelsen i Appspotr AB har beslutat att avstämningsdag för den sammanläggning av aktier som beslutades vid årsstämman den 25 maj 2022 ska vara den 15 juni 2022.

Vid Appspotr AB:s årsstämma den 25 maj 2022 beslutades om en sammanläggning av aktier (omvänd split), genom att 100 aktier sammanläggs till 1 aktie (1:100). Styrelsen bemyndigades att besluta om fastställande av avstämningsdag för sammanläggningen.

Styrelsen har nu beslutat att avstämningsdag för sammanläggningen ska vara den 15 juni 2022, vilket innebär att sista dag för handel i aktien före sammanläggning är 13 juni 2022. Första dag för handel med sammanlagda aktier är 14 juni 2022. Sammanläggningen sker automatiskt via Euroclear Sweden AB och aktieägare behöver inte vidta några åtgärder.

För genomförandet av sammanläggningen har en av bolagets större aktieägare, Northern CapSek Ventures AB, förbundit sig att till de aktieägare vars innehav inte är jämnt delbart med hundra (100), vederlagsfritt tillskjuta det antal aktier som krävs för att innehavet ska bli jämnt delbart med sammanläggningskvoten. I dessa utjämningsaktier kommer även de 14 aktier att ingå som tecknats av Mangold Fondkommission AB i enlighet med beslut vid årsstämman den 25 maj 2022. Tillskjutande av aktier kommer att ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg utan att åtgärd behöver vidtas av bolagets aktieägare.

I samband med uppdelningen har bolagets aktier fått ny ISIN-kod: SE0018041097. Från och med den 14 juni 2022 handlas bolagets aktie med den nya ISIN-koden.

Efter genomförd sammanläggning kommer det totala antalet aktier i bolaget att uppgå till 1 914 219 stycken.

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: [email protected] 

Mangold Fondkommiss ion AB är Bolagets Certified Adviser, tel. +46 8 503 01 550, e-post: [email protected],  www.mangold.se 

Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appspotr Studios AB har sitt säte i Stockholm.


Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen.

Webbplats
www.appspotr.com
Bransch
Teknik

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn APTR ISIN-kod SE0018041097 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Anders Lissåker VD [email protected] +46 (0) 706 931 793