REGMAR

Appspotr upptar lån från närstående om 950 TSEK

Lånet

Bolaget har per 9 oktober ingått ett låneavtal med styrelseledamoten Håkan Johansson om att uppta ett kortfristigt lån om 950 TSEK. Lånet löper med en marknadsmässig ränta om 7,5 procent på årsbasis och senaste återbetalningsdag för lånet jämte upplupen ränta är den sista juni 2024. Appspotr AB äger rätt att återbetala lånet utan tillkommande kostnad innan förfallodagen. Lånet återbetalas i likvida medel alternativt via kvittning om långivaren så önskar och beslut på bolagsstämman så medger.

Pengarna ska primärt användas som ett brygglån för att täcka omställningskostnader till följd av de kostnadsbesparande åtgärder som har vidtagits.

För ytterligare information, kontakta:
Peter Wendel, styrelseordförande

Mobil: +46 73 313 00 95

E-post: [email protected]

Denna information är insiderinformation som Appspotr AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 09 oktober 2023 kl. 14.15 CEST.

Om Appspotr
Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appspotr South Asia Ltd har sitt säte i Colombo, Sri Lanka.

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser.


Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen.

Webbplats
www.appspotr.com
Bransch
Teknik

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn APTR ISIN-kod SE0018041097 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Anders Lissåker VD [email protected] +46 (0) 706 931 793