Appspotr säkrar finansiering med nya konvertibla låneavtal

Appspotr AB säkrar ny lånefinansiering på 2,8 miljoner för att finansiera fortsatt verksamhet med fokus på försäljning i affärsområdet Professional Services och kundleveranser på den nyligen lanserade version 3.0 av plattformen.

Under 2018 förvärvades säljbolaget Appsales som säljer "app som en tjänst" där man producerar och levererar appar byggda i apputvecklingsplattformar. Appsales har nu konsoliderats i Appspotr koncernen och utgör idag affärsområdet Professional Services. Professional Services kommer att börja använda Appspotrs apputvecklingsplattform version 3.0 för att leverera appar till gamla och nya kunder. Finansieringen på 2,8 miljoner stärker kassan i koncernens fortsatta arbete att nå ett positivt kassaflöde.

Finansieringen
Lånen kommer från befintliga ägare Sid Holding AB (0,4 MSEK), AB Daning Holding (0,2 MSEK), Lennart Bergström (0,2 MSEK), Vertex Förvaltnings AB (0,2 MSEK), Azent Mobile AB (0,4 MSEK) samt nya ägare Inwestbergh AB (1 MSEK), Jan Sjöblom (0,2 MSEK), Gösta Clark (0,2 MSEK) och uppgår totalt till 2,8 MSEK. Tillsammans stärker de Appspotr AB:s rörelsekapitalbehov under 2019.

1,8 MSEK som kommer från Sid Holding AB, AB Daning Holding, Lennart Bergström, Vertex Förvaltnings AB, Azent Mobile AB, Jan Sjöblom och Gösta Clark löper med 15% årlig ränta till och med juli 2020. Lånen har ingen uppläggningsavgift. Långivaren har när som helst möjlighet att påkalla konvertering av hela eller delar av lånet genom kvittningsemission. Konverteringskursen ska var 1,60 kr per aktie. I det fall Appspotrs aktiekurs (APTR), mätt som den volymvägda genomsnittskursen under 20 handelsdagar enligt Spotlights officiella kurslista uppgår till minst 2,00 kronor skall Appspotr ha rätt att senast den 2020-07-01 påkalla konvertering av hela eller delar av lånet (inkl. upplupen ränta) genom kvittningsemission till en teckningskurs om 1,60 kronor per aktie den dag då Appspotr begär konvertering. Om Appspotr av någon anledning inte kan betala tillbaka lån och ränta senast 45 dagar efter lånets förfall, d v s den 2020-08-15, skall Appspotr av långivaren kunna förpliktigas att genomföra en kvittningsemission av aktier motsvarande lån och ränta eller del därav till en kurs som motsvarar 50% av den 10 dagars volymvägda genomsnittskursen av aktien (APTR) den dag då långivaren begär konvertering.

1 MSEK som kommer från Inwestbergh AB har samma villkor enligt ovan men där Appspotr i detta lån inte äger rätten att påkalla kvittning samt att löptiden är till 2021-07-01.

Finansieringslösningen är framförhandlad med ett antal lånegivare som är till nytta för bolaget. Styrelsen anser att den framförhandlade finansieringslösningen sker på objektiva grunder då det varken finns tid eller möjlighet att bekosta en företrädesemission i dagsläget. Styrelsen anser att villkoren utifrån dagens börsklimat är marknadsmässiga.

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: [email protected] 

Om Appspotr

Appspotr är en koncern som dels tillhandahåller en plattform för att bygga tjänster baserade på native appar och dels färdiga appkoncept med tillhörande tilläggstjänster för olika branscher och vertikaler. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appsales Sweden AB har sitt säte i Stockholm. Det delägda dotterbolaget Appspotr Asia har sitt säte i Hongkong.


Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen.

Webbplats
www.appspotr.com
Bransch
Teknik

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn APTR ISIN-kod SE0018041097 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Anders Lissåker VD [email protected] +46 (0) 706 931 793