AppSpotr inleder satsning på den asiatiska marknaden - korrigerad version i stycket Milstolpar

AppSpotr AB har ingått ett samarbetsavtal med det Hongkong-baserade investmentbolaget Novel Unicorn Ltd. ("Novel Unicorn") avseende bearbetning av den asiatiska marknaden. Om alla milstolpar i avtalet uppfylls blir Novel Unicorn ny huvudägare i AppSpotr samtidigt som AppSpotr får en stark position på den asiatiska marknaden. För att finansiera satsningen kommer AppSpotr att genomföra nyemissioner som totalt uppgår till cirka 15 MSEK, varav 5 MSEK är en riktad emission till Novel Unicorn.

Avtalsupplägget 

Samarbetet innebär att AppSpotr och Novel Unicorn kommer bilda ett samägt Hongkong-baserat bolag ("AppSpotr Asia"), i vilket Novel Unicorn inledningsvis äger 70 procent och AppSpotr 30 procent. AppSpotr kommer bidra med ett aktieägartillskott på 5 MSEK till AppSpotr Asia medan Novel Unicorn ansvarar för den dagliga verksamheten som är att bygga en marknadsposition i Asien.

I takt med att milstolpar uppnås kommer AppSpotrs ägande i AppSpotr Asia att öka genom att Novel Unicorn vederlagsfritt ger aktier i AppSpotr Asia till AppSpotr. Samtidigt kommer Novel Unicorn erhålla teckningsoptioner som kan lösas in mot aktier i AppSpotr för teckningskursen 0,20 kronor per aktie. Novel Unicorn kommer således att erhålla aktier i AppSpotr i utbyte mot att man bygger upp AppSpotr marknadsposition i Asien.

Om samtliga milstolpar uppnås blir AppSpotr Asia ett helägt dotterbolag till AppSpotr och Novel Unicorn får teckningsoptioner motsvarande 27,55 % av det utestående aktiekapitalet när teckningsoptionernas emitteras. Novel Unicorn blir därmed ny huvudägare med en total ägarandel på 27,55 % plus den andel som den riktade emissionen motsvarar.

Så länge AppSpotr Asia är delägt kommer intäkterna och kassaflödet att hanteras på gängse vis för samägda bolag. När AppSpotr Asia är ett helägt dotterbolag blir pengarna i bolaget fritt disponibla för AppSpotr.

Avtalet med Novel Unicorn omfattar följande länder: Vietnam, Laos, Kambodja, Thailand, Myanmar, Malaysia, Singapore, Indonesien, Brunei, Filippinerna, Timor-Leste, Nepal, Bhutan, Indien, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Maldiverna, Japan, Sydkorea, Mongoliet, Taiwan och Kina. 

Fastprismodell 

Avtalet baseras på en annan pris- och marknadsmodell än AppSpotrs ursprungliga. Abonnemangen kommer att ha ett fastpris på 3 600 SEK per år och marknadsföringen och försäljningen kommer att ske indirekt via partners som erbjuder AppSpotrs plattform till sina företagskunder. 

Milstolparna  

Målsättningen för AppSpotr Asia är att inom 24 månader teckna avtal med viktiga samarbetspartner och sälja 100 000 abonnemang till ett styckpris på 3 600 SEK per år, vilket innebär en löpande årlig intäkt på 360 MSEK. Bara fullt inbetalda 12 månadersabonnemang kommer att räknas mot försäljningsmålen. 

De två första milstolparna är att teckna avtal med viktiga samarbetspartner och innebär således inte intäkter. De tre sista milstolparna baseras på försäljningsmål. (Tidigare text: De två första milstolparna är att teckna avtal med viktiga samarbetspartner och innebär således intäkter.)

Kapitalisering av AppSpotr 

För att finansiera satsningen som avtalet innebär kommer AppSpotr ta in 15 MSEK genom dels en riktad emission på 5 MSEK till Novel Unicorn och dels en företrädesemission på 10 MSEK till befintliga aktieägare. Även nya aktieägare kommer ges möjlighet att teckna aktier i företrädesemissionen. Teckningskursen i båda emissionerna kommer enligt styrelsens förslag att vara 6,50 SEK.

Kapitalet från emissionerna kommer främst användas till att rekrytera personal, genomföra tekniska anpassningar av AppSpotrs plattform och språkstöd för den kinesiska marknaden samt etablera en lokal hostingmiljö och utöka med fler betalningslösningar.

Styrelsen för AppSpotr avser att under kommande vecka kalla till en extra bolagsstämma med anledning av avtalet och ovanstående kapitalisering. Bolaget kommer därvid att tillhandahålla fullständiga beslutsförslag inklusive emissionsvillkor. Utöver emissionerna av aktier och mandat för att ge ut teckningsoptioner kommer avtalet i sig att vara en beslutspunkt på stämman. 

Villkor  

För att träda i kraft måste avtalet och alla tillhörande emissioner och mandat godkännas av den extrainsatta bolagsstämman. 

Kommentar från Patric Bottne, VD AppSpotr AB: 

Det finns i dag ett enormt intresse hos etablerade aktörer inom bland annat telekom och betalningar att bygga upp nya volymaffärer vid sidan av sin traditionella affär. En sådan volymaffär med potential är att erbjuda affärskritiska appar till företagskunder, som sedan i sin tur och under eget varumärke erbjuder dem till marknaden med funktioner som skapar nytta och värde hos både anställda och kunder.

Tillsammans med Novel Unicorn har vi sett att intresset för denna affär hos bland annat teleoperatörer är mycket stor i hela Asien och tillsammans vill vi nu utforska denna möjlighet. Vi är övertygade om att det går att skapa en mycket stor affär för AppSpotr i regionen. Novel Unicorn har erfarenheten och affärsnätverket och vi har produkten.   

Bara i Kina finns några av världens största teleoperatörer och betalningsleverantörer. Lyckas vi få till volymaffärer med sådana spelare blir AppSpotr per automatik den ledande apputvecklingsplattformen i världen. För att ta till vara på denna möjlighet, och för att säkerställa att vi skapar resultat snabbt och effektivt, startar vi ett gemensamt bolag i regionen." 

Kommentar från Dave Q. Wu, Managing Partner Novel Unicorn Ltd.:  

"Appkulturen blir alltmer populär på både konsument och företagssidan i Kina och Asien-Stillahavsregionen och därför bedömer vi att AppSpotrs erbjudande är synnerligen lämpad för att möta en enorm marknadsefterfrågan samtidigt som bolaget har en god potential att växa kraftigt på den här marknaden. Vi är förväntansfulla inför vårt samarbete med AppSpotr och kommer bidra till att lägga en solid grund för tillväxt och därigenom kapitalisera på den här fantastiska marknadsmöjligheten. Tillsammans med AppSpotr kommer vi sträva efter att bygga ett långsiktigt hållbart aktieägarvärde."

Denna information är sådan information som AppSpotr AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 maj 2017. 

Om AppSpotr AB 

AppSpotr demokratiserar apputvecklingen i hela världen genom en plattform som låter vem som helst bygga native iOS- och Android-appar utan förkunskaper i programmering. Användaren väljer enkelt den funktionalitet den behöver, skräddarsyr design och innehåll och publicerar sedan den färdiga appen till App Store och Google Play. AppSpotr har nio anställda och är baserade i Göteborg. 

Om Novel Unicorn Ltd.  

Novel Unicorn är ett investment- och managementbolag i Kina och Asien-Stillahavsregionen. Bolaget fokuserar inom regionerna på investeringar i sektorer med hög tillväxt - vilket inkluderar TMT, mobilt Internet, konsumentprodukter och retail & distribution - med en investeringsfilosofi som går ut på att realisera och skapa värde genom aktivt ägande på lång och medellång sikt. Novel Unicorn grundades 2010 och är baserat i Hong Kong med ytterligare kontor i Shanghai och Beijing.


Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen.

Webbplats
www.appspotr.com
Bransch
Teknik

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn APTR ISIN-kod SE0018041097 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Anders Lissåker VD [email protected] +46 (0) 706 931 793