REGMAR

Appspotr ingår skuldebrev med befintliga ägare

Appspotr meddelar idag att bolaget har ingått skuldebrev med de befintliga ägarna MIPE Invest AB, Kattson i Sverige AB och Joel Hervén med ett sammanlagt kapitalbelopp om 1,9 MSEK.

Skuldebreven kan utnyttjas genom avrop från bolagets sida fram till och med den sista september 2024. Skuldebreven löper med 12 % årsränta från den dag avrop påkallas och har en uppläggningsavgift om fem procent. Kapitalbelopp jämte upplupen ränta kan enbart kvittas i en framtida emission till en teckningskurs som fastställs av bolaget och kommer följaktligen inte att återbetalas med kontanta medel. Kvittning kan ske till och med den 31 maj 2025 i en riktad emission eller i en företrädesemission. Håkan Johansson är styrelseledamot i Appspotr och kontrollerar bolaget Kattsson i Sverige AB. Skuldebrevet med Kattsson i Sverige AB är därför villkorat av årsstämmans godkännande med anledning av närståendereglerna (utfärdade av Aktiemarknadsnämnden). Syftet med skuldebreven är att säkerställa likvida medel för eventuell investering i säljorganisation.

För ytterligare information, kontakta:
Peter Wendel, styrelseordförande

Mobil: +46 73 313 00 95

E-post: [email protected]

Denna information är insiderinformation som Appspotr AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 mars 2024 kl. 15.38 CEST.

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser.

Om Appspotr
Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appspotr South Asia Ltd har sitt säte i Colombo, Sri Lanka.


Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen.

Webbplats
www.appspotr.com
Bransch
Teknik

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn APTR ISIN-kod SE0018041097 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Anders Lissåker VD [email protected] +46 (0) 706 931 793