REGMAR

Appspotr ingår förlikning med aktieägaren Axator Energy och genomför riktad emission av units

Som tidigare kommunicerats beslutade Appspotr AB ("Appspotr" eller "Bolaget") den 1 augusti 2023 att påkalla ett skiljeförfarande mot aktieägaren Axator Energy AB ("Axator Energy") på grund av ej infriade tecknings- och garantiåtaganden i den företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner som beslutades av styrelsen den 2 maj 2023 och som godkändes av en extra bolagsstämma den 1 juni 2023 ("Företrädesemissionen"). Appspotr meddelar idag att Bolaget har ingått förlikning med Axator Energy innebärande att Bolaget ska återkalla sin talan i skiljemålet omedelbart efter att Axator Energy uppfyllt sina åtaganden enligt förlikningsavtalet. Som ett led i förlikningen ska styrelsen, med stöd av bemyndigandet lämnat av extra bolagsstämman den 1 juni 2023, besluta om en riktad emission av 312 500 units, motsvarande 1 250 000 aktier och 625 000 teckningsoptioner av serie TO 2, till Axator Energy (den "Riktade Emissionen"). Varje unit i den Riktade Emissionen består av fyra (4) aktier och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 2 och teckningskursen uppgår till åtta (8) kronor per unit, motsvarande en teckningskurs om två (2) kronor per ny aktie i den Riktade Emissionen. Genom den Riktade Emissionen kommer Bolaget att tillföras 2 500 000 kronor i emissionslikvid före transaktionskostnader.

Förlikningsavtalet

Förlikningsavtalet innebär att Axator Energy förbinder sig gentemot Appspotr att teckna samtliga units i den Riktade Emissionen och att Appspotr, efter erhållande av den sammanlagda teckningskursen i den Riktade Emissionen, omedelbart återkallar sin talan i skiljemålet. Genom fullgörandet av förlikningsöverenskommelsen är Bolagets och Axator Energys samtliga mellanhavanden med anledning av den tidigare kommunicerade tvisten reglerade.

Axator Energys åtagande att teckna units i den Riktade Emissionen är inte säkerställt genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Den Riktade Emissionen

Styrelsen i Appspotr avser att inom kort, med stöd av bemyndigandet lämnat av extra bolagsstämman den 1 juni 2023, besluta om en riktad emission av högst 312 500 units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO 2. Varje unit består av fyra (4) nya aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO 2. Villkoren i den Riktade Emissionen, såsom teckningskurs och teckningsoptionsvillkor, motsvarar villkoren i Företrädesemissionen.

Teckningskursen i den Riktade Emissionen uppgår till åtta (8) kronor per unit, motsvarande två (2) kronor per aktie. Teckningskursen per aktie motsvarar teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen och en premie om cirka 151 procent i förhållande till stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den 20 september 2023. Teckningskursen har fastställts efter förhandlingar på armlängds avstånd mellan Bolaget och Axator Energy och styrelsen anser, mot bakgrund av dessa förhandlingar och den stora premien, att teckningskursen är marknadsmässig. Teckning ska ske genom kontant betalning senast den 5 oktober 2023. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Den Riktade Emissionen kommer att tillföra Bolaget en emissionslikvid om 2 500 000 kronor före transaktionskostnader.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att den Riktade Emissionen utgör ett led i fullgörandet av Bolagets åtaganden enligt förlikningsöverenskommelsen med Axator Energy. Styrelsen har parallellt med förhandlingarna avseende den Riktade Emissionen övervägt andra finansieringsalternativ, såsom en företrädesemission av aktier, men har dragit slutsatsen att den Riktade Emissionen, med hänsyn till den stora premien, utgör den mest tids- och kostnadseffektiva finansieringen av Bolagets verksamhet och anser, mot bakgrund av dessa överväganden och förhandlingarna i samband med förlikningsöverenskommelsen, att den Riktade Emissionen ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse. Styrelsen har vidare tagit i beaktande att Bolaget nyligen har genomfört en företrädesemission av units som inte blev fulltecknad och där Axator Energy inte tecknade några units, att en emission av units till Axator Energy medför att Bolaget undviker kostnader relaterade till ett fortsatt skiljeförfarande mot Axator Energy samt att en förlikning med Bolagets största aktieägare ligger i samtliga aktieägares intresse.

En (1) teckningsoption av serie TO 2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning uppgående till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 27 oktober 2023 till och med den 9 november 2023, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 2,50 kronor. Det belopp som överskrider aktiens kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden. Teckningsoptioner av serie TO 2 ska kunna utnyttjas under perioden från och med den 13 november 2023 till och med den 27 november 2023. Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO 2 återfinns på Bolagets webbplats, appspotr.com.

Till följd av emissionen av aktierna i den Riktade Emissionen kommer aktiekapitalet att öka med högst 87 500 kronor, från 519 862,35 kronor till 607 362,35 kronor och antalet aktier kommer att öka med högst 1 250 000, från 7 426 605 till 8 676 605. För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 som ges ut i den Riktade Emissionen utnyttjas för teckning av nya aktier i Bolaget kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 43 750 kronor och antalet aktier kommer att öka med ytterligare 625 000. De nyemitterade aktierna i den Riktade Emissionen medför en utspädning om cirka 14,4 procent av antalet aktier och röster i Bolaget baserat på antalet aktier och röster i Bolaget efter den Riktade Emissionen.

För ytterligare information, kontakta:
Peter Wendel, styrelseordförande

Mobil: +46 73 313 00 95

E-post: [email protected]

Denna information är insiderinformation som Appspotr AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 september 2023 kl. 17.15 CEST.

Om Appspotr
Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appspotr South Asia Ltd har sitt säte i Colombo, Sri Lanka.

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser.

Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen.

Webbplats
www.appspotr.com
Bransch
Teknik

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn APTR ISIN-kod SE0018041097 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Anders Lissåker VD [email protected] +46 (0) 706 931 793