Appspotr AB offentliggör en till 100 % procent säkerställd företrädesemission om 6,4 miljoner kronor

Styrelsen i Appspotr AB ("Bolaget") har fattat beslut om att genomföra en företrädesemission om 6,4 miljoner kronor vid full teckning ("Företrädesemissionen"). Syftet med Emissionen är att kunna tillvarata nuvarande affärsmöjligheter samt säkra fortsatt rörelsekapital i Bolaget. Företrädesemissionen är säkerställd via teckningsförbindelser på 2,5 miljoner kronor och garantiåtaganden om 3,9 miljoner kronor vilket innebär att Emissionen är säkerställd upp till totalt 6,4 miljoner kronor.

Sammanfattning

  • Aktieägarna i Bolaget har i Företrädesemissionen företrädesrätt att en (1) på avstämningsdagen den 11 september 2019 innehavd aktie ger en (1) teckningsrätt och där det krävs fyra (4) teckningsrätter för att teckna tre (3) aktier.
  • Teckningskursen är 0,30 kronor per aktie i Företrädesemissionen, vilket vid full teckning resulterar i en emissionslikvid om 6,4 miljoner kronor i emissionslikvid, före emissionskostnader.
  • Teckningsperioden löper mellan 13 - 27 september 2019.
  • Emissionslikviden från Företrädesemissionen ska främst användas för att finansiera nuvarande affärsmöjligheter för Bolagets produkter och tjänster samt säkra fortsatt rörelsekapital i Bolaget.
  • Genom teckningsförbindelser och garantiförbindelser från investerare har Bolaget säkerställt 100 % av Företrädesemissionen.
  • Beslutet att genomföra Företrädesemissionen har fattats av styrelsen med bemyndigande från Bolagets årsstämma den 6 augusti 2018.

Bakgrund och motiv
Styrelsen i Appspotr ser stor potential i affären med nya version 3.0 av plattformen som nu står redo för försäljning och ser därför behovet av att genomföra extern finansiering genom ägarkapital som ska finansiera uppbyggnaden av en säljorganisation. En säljorganisation som dels ska sälja till återförsäljare och partners som hanterar färdiga appkoncept med tillhörande tilläggstjänster för olika branschsegment, likt hur Appsales arbetar idag, och dels till storkunder med behov av kontroll och skalbarhet för sina interna företagsappar genom en app plattform. Styrelsen ser även stor potential i ökad försäljning mot de redan befintliga kunder man har i Appsales med den nya version 3.0 av plattformen och även i de diskussioner som förs med framtida potentiella samarbetspartners och kunder. Den förestående Företrädesemissionen uppgår till 6,4 MSEK och planeras att användas enligt nedanstående beskrivning. Vid fulltecknad emission förväntas kapitalet tillsammans med intäkter från befintliga kundavtal och nyförsäljning att minst räcka i 12 månader.

Användning av emissionslikvid
Emissionslikviden är planerad att användas till finansiering av nuvarande affärsmöjligheter för Bolagets produkter och tjänster samt säkra fortsatt rörelsekapital i Bolaget. Då plattform 3.0 nu är redo för marknadsföring och försäljning (licenser) kommer nu en försäljningsorganisation att byggas upp inom Appspotr där målgruppen är initialt nordiska och europeiska återförsäljare men även globala.


Företrädesemissionen
Styrelsen i Bolaget har idag beslutat om att genomföra nyemission av aktier. Teckningskursen är 0,30 kronor per aktie. Teckningsperioden är från och med den 13 september till och med den 27 september 2019 och teckning ska ske genom kontant betalning.

Genom Företrädesemissionen ökar Bolagets aktiekapital med högst 9 977 147,60 kronor genom nyemission av högst 21 379 602 aktier. Företrädesemissionen medför att aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen blir utspädda med 43 procent.

För det fall att Företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolaget att tillföras 6 413 880 kronor före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till ca 900 000 kronor varav garantikostnaderna utgör cirka 390 000 kronor. 

Bolagets aktieägare (per avstämningsdagen den 11 september) ska ha företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till det antal aktier de förut ägde (pro rata).

För det fall inte samtliga nya aktier tecknats med stöd av teckningsrätter (primär företrädesrätt) ska styrelsen bestämma att tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska äga rum inom ramen för emissionens högsta belopp. Därvid ska i första hand aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det sammanlagda antal aktier de äger i Bolaget per avstämningsdagen, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska, om samtliga aktier inte tilldelas enligt ovan, tilldelning ske till personer som anmält intresse av att teckna aktier utan företrädesrätt och, vid överteckning, i förhållande till det antal aktier som anges i respektive teckningsanmälan, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Slutligen ska tilldelning av resterande aktier ske till emissionsgaranter i deras egenskap av garanter och enlighet med villkoren för respektive tillkommande emissionsgarants teckningsåtagande och emissionsgaranti.

Teckningsåtagande och garantiförbindelser
Appspotr har erhållit teckningsförbindelser från 13 investerare inklusive Bolagets styrelse och ledning på totalt 2,5 miljoner kronor.

Bolaget har också erhållit garantiförbindelser från 10 investerare om totalt 3,9 miljoner kronor.

Företrädesemissionen är därmed säkerställd till ca 100 % via teckningsåtaganden och garantiåtaganden.

Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen 

9 september - Sista dag för handel inklusive rätt till teckningsrätter

10 september - Första dag för handel exklusive rätt till teckningsrätter

11 september - Avstämningsdag

13-27 september - Teckningsperiod

13-25 september - Handel med teckningsrätter

13 september fram tills dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket - Handel med Betald Tecknad Aktie (BTA)

3 oktober - Beräknad dag för besked om utfall i Företrädesemissionen

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: [email protected] 

Denna information är sådan information som Appspotr AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 september 2019. 

Om Appspotr AB

Appspotr erbjuder en plattform med en rik uppsättning verktyg för utveckling och publicering av professionella appar till iOS, Android och webben. Plattformen används av återförsäljare och partners som säljer skräddarsydda appar och färdiga appkoncept som en tjänst till slutkunder inom näringsliv, offentlig sektor och organisationer. Plattformen säljs också direkt till storkunder som har behov av att utveckla och distribuera interna appar inom den egna organisationen. I Appspotr koncernen ingår också Appsales som är en återförsäljare och agerar likt en sådan men tillför också sälj och marknadskunskap till Appspotr. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appsales Sweden AB har sitt säte i Stockholm. Det delägda dotterbolaget Appspotr Asia har sitt säte i Hongkong.


Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen.

Webbplats
www.appspotr.com
Bransch
Teknik

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn APTR ISIN-kod SE0018041097 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Anders Lissåker VD [email protected] +46 (0) 706 931 793