Appspotr AB: lån kvittas mot nyemitterade aktier

Styrelsen har med stöd av bemyndigande från årsstämman beslutat om riktad kvittningsemission i vilken lån (inkl. Upplupen ränta) om totalt 1 391 976 kr kvittas mot 1 546 640 nya aktier. Kvittningen sker i enlighet med de låneavtal som tidigare kommunicerats.

Appspotr AB:s styrelse har fattat beslut om att genomföra en riktad kvittningsemission i vilken högst 1 546 640 aktier emitteras till långivarna Azent Mobile AB (395 128 aktier), Daning Holding AB (54 446 aktier), Sid Holding AB (338 680 aktier), Fredrik Åhlander (169 340 aktier), Henrik Lindskog (349 969 aktier) och Sven Wennhall (237 077 aktier) till ett pris på 0,90 kronor per aktie. 

Styrelsen har fattat beslutet om kvittningsemissionen den 18 december 2020 med stöd av det bemyndigande styrelsen har från årsstämman den 15 juni 2020. Kvittningsemissionen innebär att långivarnas fordringar om totalt 1 391 976 kronor (varav 1 370 000 kronor är lånens kapitalbelopp och 21 976 kronor är upplupen ränta per den 18 december 2020) kvittas mot högst 1 546 640 aktier. I enlighet med bolagets pressmeddelande från den 30 oktober 2019 har bolaget rätt att påkalla kvittning av de aktuella lånen till kursen 0,90 kronor per aktie när bolagets akties 10 dagars volymvägda genomsnittskurs uppgår till 1,30 kronor, vilket man nu gjort. Lånen har löpt med en ränta om 12%. Styrelsen bedömer att bolaget stärker sin ekonomiska ställning genom att minska sina skulder och de räntekostnader som lånen annars skulle innebära, vilket är till nytta för bolaget och dess aktieägare. Härtill har styrelsen, vid beslutet, beaktat de tidigare ingångna låneavtalen, aktiens marknadsvärde med hänsyn till nuvarande (och volymvägd genomsnittskurs) aktiekurs, bolagets kapitalbehov vid tidpunkt för låneavtalens ingående, bolagets lånekostnad, utestående teckningsoptioner och bolagets övriga möjligheter att lösa lånen.

Mot bakgrund av ovan har styrelsen säkerställt att emissionens marknadsmässighet och skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att minska bolagets skuldsättning och räntekostnad genom kvittningsemissionen.

Vid fullteckning i kvittningsemissionen ökar antalet aktier i bolaget med 1 546 640 från 121 333 326 till 122 879 966 och bolagets aktiekapital ökar med 309 329 kronor från totalt 24 266 665,20 kronor till totalt 24 575 993,20 kronor, vilket innebär en utspädning av antalet aktier och aktiekapitalet med ca 1,26%.

Denna information är sådan som Appspotr AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-12-18 16:05 CET.

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: [email protected] 

Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appsales Sweden AB har sitt säte i Stockholm.


Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen.

Webbplats
www.appspotr.com
Bransch
Teknik

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn APTR ISIN-kod SE0018041097 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Anders Lissåker VD [email protected] +46 (0) 706 931 793