REG

Appspotr AB: kvittningsemission för betalning av köpeskilling

Styrelsen i Appspotr AB har med stöd av bemyndigande från årsstämman den 25 maj 2022 beslutat om kvittningsemission av 12 409 aktier som delbetalning av den sista delen av köpeskillingen på 500 000 kronor hänförligt till det tidigare förvärvet av APTR SL AB.

Enligt vad som kommunicerades 2021-12-06 förvärvade Appspotr samtliga aktier i APTR SL AB. Som en slutlig del av köpeskillingen skulle 500 000 kronor erläggas senast den 5 december 2022 varav 350 000 kronor skulle erläggas kontant och 150 000 kronor skulle erläggas antingen kontant eller genom kvittningsemission. Dessa delar av köpeskillingen skulle erläggas förutsatt att särskilda villkor är uppfyllda. Dessa villkor har konstaterats vara uppfyllda och enligt överenskommelse mellan Appspotr och Spencer Ventures AB ska den kvarvarande delen av köpeskillingen, det vill säga 500 000 kronor, erläggas genom en kvittningsemission om 150 000 kronor och kontant om 350 000 kronor. Styrelsen i Appspotr har med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2022-05-25 fattat beslut om att erlägga betalningen genom kvittningsemissionen enligt nedan förutsättningar.

De nya aktierna emitteras till en teckningskurs om 12,0882 kronor per aktie. Teckningskursen motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för perioden 2022-11-29 - 2022-12-02. Genom nyemissionen kommer antalet aktier i Appspotr att öka med 12 409 aktier från 1 941 960 till 1 954 369. Aktiekapitalet kommer öka med 62 045 kronor från 9 709 800 kronor till 9 771 845 kronor. Nyemissionen medför en utspädningseffekt för existerande aktieägare om cirka 0,6 procent baserat på det totala antalet aktier i Appspotr efter kvittningsemissionen.

Göteborg den 6 december 2022

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: [email protected]

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser, tel. +46 8 503 01 550, e-post: [email protected], www.mangold.se

Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appspotr Studios AB har sitt säte i Stockholm. Dotterbolaget Appspotr South Asia Ltd har sitt säte i Colombo, Sri Lanka.


Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen.

Webbplats
www.appspotr.com
Bransch
Teknik

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn APTR ISIN-kod SE0018041097 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Anders Lissåker VD [email protected] +46 (0) 706 931 793