Appspotr AB har ställt ut personaloptioner som dock är villkorade av årsstämmans godkännande

Appspotr AB har ingått avtal avseende personaloptioner med nyckelpersoner inom koncernen. Avtalen och eventuellt utfall av personaloptionerna är dock villkorat av att Appspotr AB:s årsstämma godkänner personalsprogrammet och de åtgärder som krävs för att programmet ska förverkligas. Styrelsen kommer inför aktuell årsstämma tillhandahålla all information som är nödvändig för att årsstämman ska kunna fatta beslut om personaloptionsprogrammet. De ingångna optionsavtalen medför således inte några förpliktelser för bolaget om årsstämman inte godkänner optionsprogrammet.

Bakgrund och översiktliga villkor

Bolagets styrelse anser att aktierelaterat incitamentsprogram är en viktig del för att bolaget ska kunna behålla viktig kärnkompetens och skapa ytterligare incitament för medarbetarna att maximera värdet för samtliga aktieägare genom att sträva efter för bolaget viktiga mål. I syfte att skapa ett sådant ökat incitament har bolagets styrelse fattat beslut om lansering av ett personaloptionsprogram ("Personaloptionsprogram 2020/2021") samt ingått avtal med nedan angivna nyckelmedarbetare.

Personaloptionsprogrammet ger de nedan angivna personerna, som är anställda inom koncernen, nedan angivna optioner. Varje option ger varje deltagare en rätt att förvärva en aktie per option (före standardmässiga omräkningsvillkor) till en teckningskurs om 0,52 SEK per aktie och senast sju dagar efter årsstämman 2022, förutsatt att särskilda kriterier är uppfyllda samt att optionsinnehavaren eller bolaget inte har sagt upp optionsinnehavarens anställning i bolaget eller dess dotterbolag vid tidpunkten för utnyttjande av optionen. Vidare krävs, för att optionerna ska kunna nyttjas, att bolagets årsstämma har godkänt styrelsens förslag till Personaloptionsprogram 2020/2021 med erforderlig majoritet (d.v.s. att nio tiondelar (9/10) av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman biträder förslaget) samt de åtgärder som styrelsen föreslår ska vidtas för att förverkliga programmet.

Kostnadsspärr för utnyttjande av optioner

I Personaloptionsprogram 2019/2021 finns en spärr för de sociala avgifter som bolaget kan behöva betala i det fall programmet faller ut och deltagarna äger rätt att erhålla aktier. Spärren innebär att deltagarna endast äger rätt att teckna det antal aktier som innebär att den totala teckningslikvid bolaget erhåller i samband med aktieteckning inom ramen för programmet aldrig får överstiga de sociala avgifter som bolaget ska erlägga med anledning av Personaloptionsprogram 2020/2021.

Deltagare och antal optioner

Patric Bottne 553 191 optioner

Salli Antar 553 191 optioner

Carsten Sparr 553 191 optioner

Linda Sparr 553 191 optioner

Andreas Spaniol 553 191 optioner

David Södergren 553 191 optioner

I det fall hela Personaloptionsprogram 2020/2021 faller ut och resulterar i att samtliga deltagare tecknar maximalt antal aktier medför det en utspädning för övriga aktieägare om ca 6 % baserat på det antal aktier som är utställda den 9 januari 2020 (d.v.s. 51 999 998 stycken). Vid fullt utfall av programmet ökar bolagets aktiekapital med 663 829,2 kronor.

Fortsatt beredning

Enligt vad som framgått ovan är Personaloptionsprogram 2020/2021 villkorat av att bolagets årsstämma godkänner programmet samt de åtgärder som styrelsen anser lämpliga för att förverkliga det. Skulle ett sådant godkännande lämnas har bolaget i övrigt inga förpliktelser mot deltagarna i programmet. Styrelsen kommer därför, i samband med kallelsen till den årsstämma som ska behandla frågan om Personaloptionsprogram 2020/2021, tillhandahålla all den information som krävs för att årsstämman ska kunna fatta beslut i frågan om godkännande av Personaloptionsprogram 2020/2021.

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: [email protected] 

Denna information är sådan information som Appspotr AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 januari 2020.

Om Appspotr

Appspotr erbjuder en plattform med en rik uppsättning verktyg för utveckling och publicering av professionella appar till iOS, Android och webben. Plattformen används av återförsäljare och partners som säljer skräddarsydda appar och färdiga appkoncept som en tjänst till slutkunder inom näringsliv, offentlig sektor och organisationer. Plattformen säljs också direkt till storkunder som har behov av att utveckla och distribuera interna appar inom den egna organisationen. I Appspotr koncernen ingår också Appsales som är en återförsäljare och agerar likt en sådan men tillför också sälj och marknadskunskap till Appspotr. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appsales Sweden AB har sitt säte i Stockholm. Det delägda dotterbolaget Appspotr Asia har sitt säte i Hongkong.


Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen.

Webbplats
www.appspotr.com
Bransch
Teknik

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn APTR ISIN-kod SE0018041097 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Anders Lissåker VD [email protected] +46 (0) 706 931 793