Appspotr AB har återbetalat del av konvertibla låneavtal och förlängt kvarstående lån med nya villkor

De låneavtal avseende ett lån om 1 MSEK som Appspotr AB enligt pressmeddelande från den 31 augusti 2018 ingått med Sonny Johansson har betalats tillbaka med 0,5 MSEK (återbetalning till Sonny Johansson) och låneavtalet med Modelio Equity AB avseende 1 MSEK har omförhandlats. Modelio Equity AB har även tagit över resterande del av (0,5 MSEK) Sonny Johanssons lån vilket löper vidare med de omförhandlade villkor som gäller för Modelio Equity AB. De nya villkoren beskrivs nedan.

Bakgrund
Den 31 augusti 2018 kommunicerade Appspotr AB att man tagit upp lån på totalt 2 MSEK från Modelio Equity AB (1 MSEK) samt Sonny Johansson (1 MSEK). Lånen löper med 16% ränta till och med juni 2019. Långivarna äger rätt att när som helst begära teckning av aktier i en riktad emission genom kvittning av hela eller delar av skuldbeloppet till en teckningskurs på 1,925 kr. I det fall Appspotrs aktiekurs uppgår till 3,85 kronor har Appspotr rätt att påkalla att kvittning av lånen ska ske i en riktad nyemission där aktierna tecknas till en teckningskurs på 1,925 kr.

Nya lånevillkor
Appspotr har efter förhandlingar med långivarna träffat en överenskommelse som innebär att Appspotr ska betala tillbaka 0,5 MSEK av lånet till Sonny Johansson inklusive upplupen ränta. Resterande del av lånet, d.v.s. 0,5 MSEK har Sonny Johansson överlåtit till Modelio Equity AB. Modelio Equity ABs totala lån till Appspotr är därför numera totalt 1,5 MSEK, vilket ska ligga kvar som lån till Appspotr. 

I samband med återbetalningen till Sonny Johansson träder följande nya villkor i kraft för det kvarvarande lånet till Modelio Equity AB. Lånet löper med 16% i ränta och förfallodag är den 31 december 2019. Långivaren äger rätt att när som helst begära teckning av aktier i en riktad emission genom kvittning av hela eller delar av skuldbeloppet till en teckningskurs på 1,10 kronor. I det fall Appspotrs aktiekurs uppgår till 2,20 kronor har Appspotr rätt att påkalla att kvittning av lånet ska ske i en riktad nyemission där aktierna tecknas till en teckningskurs på 1,10 kronor.

Finansieringslösningen är framförhandlad med en gammal lånegivare som är till nytta för bolaget. Styrelsen anser att den framförhandlade finansieringslösningen sker på objektiva grunder och anser att villkoren utifrån dagens börsklimat är marknadsmässiga.

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: [email protected] 

Denna information är sådan information som Appspotr AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2019. 

Om Appspotr

Appspotr är en koncern som dels tillhandahåller en plattform för att bygga tjänster baserade på native appar och dels färdiga appkoncept med tillhörande tilläggstjänster för olika branscher och vertikaler. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appsales Sweden AB har sitt säte i Stockholm. Det delägda dotterbolaget Appspotr Asia har sitt säte i Hongkong. 


Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen.

Webbplats
www.appspotr.com
Bransch
Teknik

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn APTR ISIN-kod SE0018041097 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Anders Lissåker VD [email protected] +46 (0) 706 931 793