Offentliggörande av Aerowash ABs emissionsmemorandum

Extra bolagsstämma i Aerowash AB (publ), org. nr. 559053-2775 ("Aerowash" eller "Bolaget") har den 31 oktober 2017 beslutat om en företrädesemission om högst 1 111 605 aktier av serie B, samt högst 370 535 teckningsoptioner av serie TO 1. Aktierna och teckningsoptionerna ges ut i enheter om tre (3) aktier av serie B och en (1) teckningsoption ("Units").

Informationsmemorandum avseende företrädesemissionen finns nu tillgängligt att laddas ned från www.aerowash.com samt från www.partnerfk.se.

Huvudsakliga villkoren för företrädesemissionen

Rätt att teckna Units ska med företrädesrätt tillkomma Bolagets aktieägare, varvid sex (6) innehavda aktier per avstämningsdagen den 8 november 2017, oavsett innehavd serie, berättigar till teckning av en (1) Unit. En befintlig aktie ger således en (1) uniträtt och det krävs sex (6) uniträtter för att teckna en (1) ny Unit.

  • Teckningskursen uppgår till 16,20 SEK per Unit bestående av tre (3) aktier av serie B och en (1) teckningsoption, varvid aktierna emitteras till en teckningskurs motsvararande 5,40 SEK och teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
  • Avstämningsdag för rätt att delta i emissionen är den 8 november 2017.
  • Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att delta i emissionen är den 6 november 2017. Första dag exklusive rätt att deltaga i emissionen är den 7 november 2017.
  • Teckning av Unit med stöd av uniträtter ska ske under perioden från och med den 10 november 2017 till och med den 24 november 2017, genom samtidig betalning. Teckning av Units utan stöd av uniträtter ska ske under samma tidsperiod och betalas inom tre (3) bankdagar från det att styrelsen beslutat om tilldelning.
  • Handel med uniträtter äger rum på Aktietorget under perioden från och med den 10 november 2017 till och med den 22 november 2017.
  • Handel med BTU:er äger rum på Aktietorget under perioden från och med den 10 november 2017 och fram till dess att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.
  • Varje teckningsoption ger en rätt att under tiden från och med den 4 juni 2018 till och med den 15 juni 2018 teckna en (1) aktie av serie B i Bolaget till en teckningskurs om 60 procent av volymvägd genomsnittlig handelskurs för Bolagets aktie under 10 handelsdagar innan den 1 juni 2018, dock högst 8,10 SEK och lägst aktiens kvotvärde.

Finansiell rådgivare

Partner Fondkommission AB

Tel: 073-679 39 37
E-post: [email protected]

Katarinavägen 20, 116 45 Stockholm

www.aerowash.com

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.

Bifogade filer

Aerowash_Pressrelease.pdf

Om Aerowash

Aerowash utvecklar och säljer innovativa och effektiva system för utvändig tvätt av flygplan. 

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn AERW-B ISIN-kod SE0009346299

IR-Kontakt

Niklas Adler VD [email protected] +46 73 679 39 37