Kommuniké från årsstämma i Aerowash AB

Den 30 maj 2018 hölls årsstämma i bolaget. Nedan följer en sammanfattning av fattade beslut på årsstämman.

  •  Balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för 2017 fastställdes. 
  •  Beslöts att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.
  •  Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017. 
  •  Beslöts att styrelsearvode skall utgå med 1,5 prisbasbelopp till styrelseordförande samt med vardera 1 prisbasbelopp till övriga ordinarie styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.
  •  Beträffande styrelse beslöts omval av Niklas Adler, Jan Nilsson, Joakim Adler samt Johan Lundquist. Christian Kronegård hade avböjt omval. Beslöts nyval av Lars Westlund som styrelseledamot. Till styrelseordförande omvaldes Jan Nilsson.
  •  Beslöts omval Tomas Nöjd som revisor med en mandatperiod om ett år.
  •  Beslöts om ändring av bolagsordningen enligt styrelsens förslag.
  •  Beslöts om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för den vid var tid gällande bolagsordningen. Nyemission och emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen.  

Tel: 073-679 39 37
E-post: [email protected]

Hammarby Fabriksväg 23, 120 30 Stockholm

www.aerowash.com

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.


Om Aerowash

Aerowash utvecklar och säljer innovativa och effektiva system för utvändig tvätt av flygplan. 

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn AERW-B ISIN-kod SE0009346299

IR-Kontakt

Niklas Adler VD [email protected] +46 73 679 39 37