Kommuniké från årsstämma i Aerowash AB

Den 5 maj 2017 hölls årsstämma i bolaget. Nedan följer en sammanfattning av fattade beslut på årsstämman.

Resultatdisposition (punkt 9)

Årsstämman beslutade att disponera över bolagets vinst enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

Ansvarsfrihet (punkt 10)

Beslutades om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter samt VD.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkterna 11 och 12) 

Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode skall utgå med 1,5 prisbasbelopp till styrelseordförande samt med vardera 1 prisbasbelopp till övriga ordinarie styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Beslutades att en revisor skall utses samt att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor (punkterna 13 och 14) 

Beslutades att Niklas Adler, Jan Nilsson, Christian Kronegård samt Johan Lundquist omväljs som styrelseledamöter samt att nyval görs av Joakim Adler. Beslutades att Jan Nilsson omväljs som styrelseordförande. Beslutades att Tomas Nöjd omväljs som revisor till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen (punkt 15)

Beslutades att ersättningen till bolagsledningen ska vara marknadsmässig och omförhandlas årligen.

Riktad emission av teckningsoptioner, Serie 2017/2019 (punkt 16)

Beslutades om en riktad emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i bolaget. Emissionen ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på följande villkor:

 1. Antal emitterade teckningsoptioner
  Bolaget ska utge högst 100 000 teckningsoptioner som ger rätt till teckning av 100 000 nya B-aktier.
 1. Rätt att förvärva Teckningsoption
  Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma anställda nyckelpersoner i koncernen vilka ska erbjudas att teckna optioner på särskild teckningslista.
 1. Emissionskurs
  Teckningsoptionerna ska emitteras till en kurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna (optionspremie) med tillämpning av Black-Scholes-modellen. Beräkningen ska baseras på en teckningskurs vid utnyttjande av teckningsoptionerna som är 200 procent av den volymviktade kursen för bolagets aktie de 10 dagar som ligger närmast före och inklusive dagen för årsstämman.

   
 2. Tid för teckning
  Teckningsoptionerna ska tecknas under perioden från den 8 maj 2017 till den 19 maj 2017. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning.

   
 3. Tilldelningsbeslut och betalning
  Styrelsen beslutar om tilldelning. Betalning av optionspremien för teckningsoptionerna ska ske kontant senast den 31 maj 2017. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för betalning.

   
 4. Ökning av aktiekapitalet
  Ökningen av bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst 100 000 kronor med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning kan komma att ske till följd av emissioner m.m.  

Beslutet fattades med biträde av samtliga aktier och röster som var företrädda vid stämman.

Emissionsbemyndigande (punkt 17) 

Beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler till marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska kunna besluta om emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget. Bemyndigandet ska kunna användas för att ge ut aktier,

teckningsoptioner och/eller konvertibler motsvarande en ökning av aktiekapitalet med högst 30 procent.

Beslutet fattades med biträde av samtliga aktier och röster som var företrädda vid stämman.

Styrelsen

Tel: 073-679 39 37
E-post: [email protected]

Katarinavägen 20, 116 45 Stockholm

www.aerowash.com

Om Aerowash AB

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.


Om Aerowash

Aerowash utvecklar och säljer innovativa och effektiva system för utvändig tvätt av flygplan. 

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn AERW-B ISIN-kod SE0009346299

IR-Kontakt

Niklas Adler VD [email protected] +46 73 679 39 37