Kallelse till extra bolagsstämma i Aerowash AB (publ)

Aktieägarna i Aerowash AB (publ), 559053-2775, kallas härmed till extra bolagsstämma den 31 december 2019, klockan 11.00 i Partner Fondkommission lokaler på Biblioteksgatan 1 i Stockholm. Aktieägare som önskar delta ska dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken senast den 22 december 2019, dels ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde senast den 22 december 2019. Anmälan om deltagande till stämman kan göras till bolaget per brev: Aerowash AB (publ.), Nobelv 2, 802 67 Gävle eller per e-post till [email protected]

Anmälan ska innehålla: namn, personnr./org.nr, antal aktier. I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska behörighetshandlingar i form av fullmakter skickas in till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear AB senast den 22 december 2019, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning 

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av stämmans ordförande & sekreterare
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Val av en eller två justeringsmän
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Beslut om ändring av räkenskapsår från kalenderår till brutet räkenskapsår; 1/7 - 30/6.
  8. Stämmans avslutande  

Styrelsen

Niklas Adler
VD

Katarinavägen 20 116 45 Stockholm
+4673-679 39 37
http://www.aerowash.se
[email protected]

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.

Om Aerowash

Aerowash utvecklar och säljer innovativa och effektiva system för utvändig tvätt av flygplan. 

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn AERW-B ISIN-kod SE0009346299

IR-Kontakt

Niklas Adler VD [email protected] +46 73 679 39 37