REG

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Aerowash AB (publ), 559053-2775, kallas härmed till bolagsstämma. Stämman hålls den 5 december 2023 kl. 10 på Convendum, Katarinavägen 15 i Stockholm. Aktieägare som önskar delta ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 27 november 2023, dels ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde senast den 27 november 2023. Anmälan om deltagande till stämman görs per e-post till [email protected]

Anmälan ska innehålla: namn, personnr./org.nr, antal aktier. I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska behörighetshandlingar i form av fullmakter skickas in till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear AB senast den 27 november 2023, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning  

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av stämmans ordförande & sekreterare
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Beslut om godkännande i efterhand att genomföra nyemission av konvertibler om nominellt belopp om 2.539.321 kronor till Reldab AB, Johan Lundquist samt Lars Westlund ("LEO-kretsen").
 8. Stämmans avslutande  

Styrelsens förslag till beslut

Styrelsen föreslår stämman godkänner beslut om nyemission av konvertibler enligt nedan.

BESLUT OM NYEMISSION AV KONVERTIBLER

Styrelsen beslutar under förutsättning av stämmans godkännande att uppta ett konvertibelt lån om högst 2.539.321 kronor genom en riktad emission av konvertibla skuldebrev, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid full konvertering av konvertiblerna med högst 351.272 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla:

 1. Emissionen riktas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillstyrelseledamöter enligt bilagd teckningslista. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt genomföra en kapitalanskaffning vilken kommer användas för att stärka finansiella ställning samt underlätta Bolagets fortsatta expansion genom förstärkning av organisationen samt inköp av material för produktion.
 2. Konvertiblernas nominella belopp uppgår till sju kronor och femtio öre (7,50) eller multiplar därav. Lånet löper med femton (15) procents årlig ränta i enlighet med vad som anges i Bilaga 2A.
 3. Teckningskursen motsvarar konvertiblernas nominella belopp.
 4. Teckning av konvertibeln ska ske på särskild teckningslista senast den 30 oktober 2023, eller sådan annan dag som styrelsen bestämmer.
 5. Lånet ska förfalla till betalning den 31 december 2024 i den mån konvertering inte dessförinnan ägt rum. Konvertibelinnehavare har rätt att påkalla konvertering till ett belopp om minst 200 000 SEK, alternativt 100 procent av konvertibelns belopp inklusive upplupen ränta, åt gången till nya B-aktier i Bolaget. Konvertering kan påkallas den sista bankdagen varje kvartal till en konverteringskurs per ny aktie om 7,50 kronor per aktie, vardera aktie med ett kvotvärde om en (1) krona. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden
 6. Betalning motsvarande konvertibelns nominella belopp ska erläggas med pengar eller, om styrelsen så särskilt medger, genom kvittning, senast den 3 november 2023, eller sådan annan dag som styrelsen bestämmer. Medgivande om kvittning förutsätter att styrelsen finner det lämpligt och att kvittning kan ske utan skada för bolaget eller dess borgenärer.
 7. Aktier som tillkommer genom konvertering ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för vinstutdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna upptagits i aktieboken
 8. Styrelsen eller den styrelsen därtill bemyndigar skall äga rätt att vidta sådana smärre änd­ringar i bolagsstämmans beslut som kan komma att erfordras i samband med registrering av emissionen.

För godkännande krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Styrelsen

För mer information vänligen kontakta bolaget enligt nedan:
VD Niklas Adler; 0736-793 937  
[email protected] 

Om Aerowash

Aerowash utvecklar och säljer innovativa och effektiva system för utvändig tvätt av flygplan. 

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn AERW-B ISIN-kod SE0009346299

IR-Kontakt

Niklas Adler VD [email protected] +46 73 679 39 37