Kallelse till årsstämma i Aerowash AB (publ)

Aktieägarna i Aerowash AB (publ), 559053-2775, kallas härmed till bolagsstämma torsdagen den 24 juni 2021, klockan 10.00 i Skills Corporate Finance lokaler på Riddargatan 13 A i Stockholm. Aktieägare som önskar delta ska dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken senast den 16 juni 2021, dels ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde senast den 16 juni 2021. Anmälan om deltagande till stämman görs per e-post till [email protected]

Anmälan ska innehålla: namn, personnr./org.nr, antal aktier. I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska behörighetshandlingar i form av fullmakter skickas in till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear AB senast den 16 juni 2021, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning  

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av stämmans ordförande & sekreterare
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleant och revisorssuppleanter
 12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
 13. Val av styrelseledamöter med eventuella suppleanter
 14. Val av revisor
 15. Godkännande avseende deltagande i riktad nyemission
 16. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen
 17. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
 18. Stämmans avslutande  

Styrelsens förslag till beslut

Resultatdisposition (punkt 9)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets vinst enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkterna 11 och 12)

Aktieägare representerande cirka 49,50 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode skall utgå med 1,5 prisbasbelopp till styrelseordförande samt med vardera 1 prisbasbelopp till övriga ordinarie styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Vidare har styrelsen föreslagit att en revisor skall utses samt att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor (punkterna 13 och 14)

Aktieägare representerande cirka 49,50 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att Niklas Adler, Joakim Adler, Jan Nilsson, Lars Westlund samt Johan Lundquist omväljs som styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Jan Nilsson.

Vidare har styrelsen föreslagit att Tomas Nöjd omväljs som revisor till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Godkännande avseende deltagande i riktad nyemission (punkt 15)

I enlighet med bemyndigande beslutade styrelsen den 19 maj 2021 om en riktad nyemission på 17 MSEK. Samma dag beslutades om att genomföra en företrädesemission på 25 MSEK. Teckningskursen var 8.50 kronor i de båda emissionerna. För vidare information om de båda emissionerna hänvisas till bolagets pressmeddelande av den 19 maj 2021.

I den riktade nyemissionen tecknade sig bland annat följande parter:

 • Adler Invest AB (närstående bolag till Niklas Adler); 1 207 000 kr/142 000 aktier
 • Nesher Invest AS (närstående bolag till Joakim Adler); 1 020 000 kr/120 000 aktier
 • Nordic Ground Support Holding AB (närstående bolag till bröderna Adler); 4 250 000 kr/500 000 aktier
 • Graviton AB (närstående bolag till Johan Lundquist); 77 528 kr/9 121 aktier
 • Lars Westlund; 500 000 kr/58 823 aktier.

Styrelsen föreslår att stämman godkänner den riktade nyemissionen avseende Adler Invest AB, Nesher Invest AS, Nordic Ground Support Holding AB, Gravition AB samt Lars Westlund.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 16)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att anta ny bolagsordning enligt bilaga 1, varigenom bolagsordningens 4 § och 5 § första stycket ändras enligt följande

Nuvarande lydelser

"§ 4 Aktiekapital"

"Bolagets aktiekapital ska vara lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor."

"§ 5 Antal aktier och aktieslag"

"Antalet aktier ska vara lägst 3 000 000 och högst 12 000 000 stycken. Aktierna kan ges ut i två aktieslag, serie A till antal av högst 800 000 och serie B till ett antal av högst 11 200 000. Aktier av serie A berättigar till tio (10) röster per aktie och serie B till en (1) röst per aktie."

Nya lydelser

"§ 4 Aktiekapital"

"Bolagets aktiekapital ska vara lägst 8 000 000 kronor och högst 32 000 000 kronor."

"§ 5 Antal aktier och aktieslag"

"Antalet aktier ska vara lägst 8 000 000 och högst 32 000 000 stycken. Aktierna kan ges ut i två aktieslag, serie A till antal av högst 800 000 och serie B till ett antal av högst 31 200 000. Aktier av serie A berättigar till tio (10) röster per aktie och serie B till en (1) röst per aktie."

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Förslag till beslut om emissionsbemyndigande (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för den vid var tid gällande bolagsordningen. Nyemission och emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Styrelsen

Tel: 073-679 39 37
E-post: [email protected]

www.aerowash.com

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.


Om Aerowash

Aerowash utvecklar och säljer innovativa och effektiva system för utvändig tvätt av flygplan. 

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn AERW-B ISIN-kod SE0009346299

IR-Kontakt

Niklas Adler VD [email protected] +46 73 679 39 37