Kallelse till årsstämma i Aerowash AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Aerowash AB (publ)

Aktieägarna i Aerowash AB (publ), 559053-2775, kallas härmed till bolagsstämma onsdagen den 30 maj 2018, klockan 16.00 i bolagets lokaler på Hammarby Fabriksväg 23 i Stockholm. Aktieägare som önskar delta ska dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken senast den 23 maj 2018, dels ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde senast den 23 maj 2018. Anmälan om deltagande till stämman kan göras till bolaget per brev: Aerowash AB (publ.), Hammarby Fabriksväg 23, 120 30 Stockholm eller per e-post till [email protected]

Anmälan ska innehålla: namn, personnr./org.nr, antal aktier. I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska behörighetshandlingar i form av fullmakter skickas in till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear AB senast den 23 maj 2018, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning  

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av stämmans ordförande & sekreterare
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleant och revisorssuppleanter
 12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
 13. Val av styrelseledamöter med eventuella suppleanter
 14. Val av revisor
 15. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen
 16. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
 17. Stämmans avslutande  

Styrelsens förslag till beslut

Resultatdisposition (punkt 9)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets vinst enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkterna 11 och 12) 

Förslag publiceras senast två veckor före stämman.

Val av styrelse och revisor (punkterna 13 och 14) 

Förslag publiceras senast två veckor före stämman.

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 15)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att anta ny bolagsordning varigenom bolagsordningens 4 § och 5 § första stycket samt 6 § ändras enligt följande

Nuvarande lydelser

"§ 4 Aktiekapital"

"Bolagets aktiekapital ska vara lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor." 

"§ 5 Antal aktier och aktieslag"

"Antalet aktier ska vara lägst 1 000 000 och högst 4 000 000 stycken. Aktierna kan ges ut i två aktieslag, serie A till antal av högst 470 588 och serie B till ett antal av högst 3 529 412. Aktier av serie A berättigar till tio (10) röster per aktie och serie B till en (1) röst per aktie."

"§ 6 Styrelse 

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst fem (5) ledamöter med högst tre (3) suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma." 

Nya lydelser

"§ 4 Aktiekapital"

"Bolagets aktiekapital ska vara lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor."

"§ 5 Antal aktier och aktieslag"

"Antalet aktier ska vara lägst 3 000 000 och högst 12 000 000 stycken. Aktierna kan ges ut i två aktieslag, serie A till antal av högst 800 000 och serie B till ett antal av högst 11 200 000. Aktier av serie A berättigar till tio (10) röster per aktie och serie B till en (1) röst per aktie."

"§ 6 Styrelse 

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sex (6) ledamöter med högst tre (3) suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma." 

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Förslag till beslut om emissionsbemyndigande (punkt 16) 

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för den vid var tid gällande bolagsordningen. Nyemission och emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. 

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Styrelsen

För mer information vänligen kontakta bolaget enligt nedan:

VD Niklas Adler

Telefon: +46 (0)736-793 937  

[email protected]

Tel: 073-679 39 37
E-post: [email protected]

Katarinavägen 20, 116 45 Stockholm

www.aerowash.com

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.


Om Aerowash

Aerowash utvecklar och säljer innovativa och effektiva system för utvändig tvätt av flygplan. 

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn AERW-B ISIN-kod SE0009346299

IR-Kontakt

Niklas Adler VD [email protected] +46 73 679 39 37