REG

Kallelse rättelse

Sista anmälningsdag ska vara den 11 juni 2024. 

Kallelse till årsstämma i Aerowash AB (publ) 

Aktieägarna i Aerowash AB (publ), 559053-2775, kallas härmed till bolagsstämma. Stämman hålls den 17 juni 2024 kl. 10 på Convendum, Katarinavägen 15 i Stockholm. Aktieägare som önskar delta ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 7 juni 2024, dels ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde senast den 11 juni 2024. Anmälan om deltagande till stämman görs per e-post till [email protected]

Anmälan ska innehålla: namn, personnr./org.nr, antal aktier.I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska behörighetshandlingar i form av fullmakter skickas in till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear AB senast den 7 juni 2024, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum. 

Förslag till dagordning  

 1. Stämmans öppnande 

 1. Val av stämmans ordförande & sekreterare 

 1. Upprättande och godkännande av röstlängd 

 1. Godkännande av dagordning 

 1. Val av en eller två justeringsmän 

 1. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

 1. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 

 1. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning 

 1. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen  

 1. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 

 1. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleant och revisorssuppleanter 

 1. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor. 

 1. Val av styrelseledamöter med eventuella suppleanter 

 1. Val av revisor 

 1. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande 

 1. Stämmans avslutande  

Styrelsens förslag till beslut  

Resultatdisposition (punkt 9) 

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023. 

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkterna 11 och 12) 

Aktieägare representerande cirka 37 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen skall bestå av fyra styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode skall utgå med 1,5 prisbasbelopp till styrelseordförande samt med vardera 1 prisbasbelopp till övriga ordinarie styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Vidare har styrelsen föreslagit att en revisor skall utses samt att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. 

Val av styrelse och revisor (punkterna 13 och 14) 

Aktieägare representerande cirka 37 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att Niklas Adler, Lars Westlund, Joakim Adler samt Johan Lundquist omväljs som styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås Joakim Adler.  

Vidare har styrelsen föreslagit att Tomas Nöjd omväljs som revisor till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår. 

Förslag till beslut om emissionsbemyndigande (punkt 15) 

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för den vid var tid gällande bolagsordningen. Nyemission och emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. 

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. 

Styrelsen 

För mer information vänligen kontakta bolaget enligt nedan: 

VD Niklas Adler; 0736-793 937  

[email protected] 

Om Aerowash

Aerowash utvecklar och säljer innovativa och effektiva system för utvändig tvätt av flygplan. 

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn AERW-B ISIN-kod SE0009346299

IR-Kontakt

Niklas Adler VD [email protected] +46 73 679 39 37