Halvårsrapport

Sammandrag H1 2021

Kvartal 2, 2021

 • Nettoomsättning för perioden uppgick till 4 659 (1 577) Kkr.
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till -592 (-1 972) Kkr.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 358 (-3 055) Kkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till -1 334 (-3 048) Kkr.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,19 (-0,62) kr.
 • Likvida medel per den 30 juni 2021 uppgick till 13 649 Kkr.
 • Eget kapital per den 30 juni 2021 uppgick till 35 292 Kkr.

Första halvåret, 2021

 • Nettoomsättning för perioden uppgick till 6 972 (17 732) Kkr.
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till -2 156 (686) Kkr.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 800 (-719) Kkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till -3 810 (-719) Kkr.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,55 (-0,15) kr.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2021

 • Aerowash tecknar ett term sheet avseende etablering av ett Joint Venture-bolag (JV-bolaget) för GCC-regionen (Kuwait, Saudiarabien, Bahrain, Qatar, Förenade Arabemiraten och Oman).
 • Aerowash tecknar ett term sheet med bolagets kinesiska partner GSRE avseende etablering av ett Joint Venture-bolag för den kinesiska marknaden samt Hong-Kong, Macao och Taiwan.
 • Aerowash genomför en riktad nyemission som inbringar 17 MSEK samt en företrädesemission som inbringar 21,9 MSEK före emissionskostnader.

VD har ordet

Bästa aktieägare,

Under andra kvartalet tecknade bolaget term sheets avseende etablering av Joint Venture-bolag för två dynamiska och strategiskt viktiga marknader; GCC-regionen (Kuwait, Saudiarabien, Bahrain, Qatar, Förenade Arabemiraten och Oman) och Kina. Förhandlingarna har fortsatt under sommaren och vi räknar med att ha JV-strukturerna på plats under innevarande år.

Genom dessa JV-strukturer får vi en stark lokal närvaro i viktiga regioner. Dessutom är ett uttalat huvudsyfte med JV-bolagen att utveckla affärsmodellen mot en operatörsmodell (d v s erbjuda våra lösningar som tjänst) och att etablera Aerowash som en helhetsleverantör av exteriör och interiör flygplanstvätt. I tillägg skapas möjligheter att addera ytterligare tjänster (t ex kabin- och cockpitrengöring, rengöring av landningsställ och motorer) och därigenom växa vidare på befintlig kundbas. Jag ser personligen en stor möjlighet i att utveckla Aerowash affär genom dessa samarbeten och en utvecklad affärsmodell. Med en tjänstebaserad operatörsmodell öppnar vi upp för en global mångmiljardmarknad inom flygplanstvätt och närliggande tjänster.

Under andra kvartalet färdigställdes och skeppades en AW12 till en kund i Gulfen (GCC-regionen). Intäkten på ordern har bokförts på andra kvartalet. Driftsättning på plats beräknas ske under september/oktober. Beträffande produktutvecklingen har stora resurser lagts på arbetet med bolagets nya modell som går under arbetsnamnet AW18. För närvarande genomförs tester i operativ miljö. Vi räknar med att lansera den nya modellen under hösten.

Under andra kvartalet genomfördes en större refinansiering av bolaget. Genom en riktad nyemission och en företrädesemission tog bolaget in knappt 39 MSEK före emissionskostnader. För mig som ledare av verksamheten var det mycket positivt att emissionerna till största delen tecknades av redan existerande aktieägare. Bolagets balansräkning, soliditet och rörelsekapital har markant förstärkts genom dessa emissioner.

Angående strukturaffären med US Aviation så fortsätter processen med målsättning att kunna ha ett överlåtelseavtal på plats per den sista oktober i år. Transaktionen har dragit ut på tiden på grund av Covid-pandemins effekter på flygindustrin. Den kommersiella driftsättningen av maskinerna i USA har försenats över ett år på grund av pandemin. Detta moment är en viktig milstolpe för att komma vidare med transaktionen.

För närvarande pågår ett intensivt arbeta med att driftsätta maskinerna i USA. Eftersom USA fortfarande inte tillåter inresor för personer från Schengen-området sker all utbildning och teknisk support på distans, vilket gör det hela mer komplicerat. Men samarbetet är mycket gott och vi räknar med att driftsättningen ska kunna ske inom en mycket snar framtid för att därefter gå vidare med strukturaffären.

Jag och styrelsen ser fortsatt positivt på en sådan strukturaffär. Allt annat lika anser vi att Aerowash idag är ett starkare och bättre bolag jämfört med hur bolaget såg ut i november 2019 då den ursprungliga LOI:n undertecknades med US Aviation, vilket har förmedlats till US Aviation. Avslutningsvis kan vi se fram emot en spännande och händelserik höst för Aerowash.

Stockholm den 31 augusti 2021
Niklas Adler, VD

Tel: 073-679 39 37
E-post: [email protected]

www.aerowash.com

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.


Om Aerowash

Aerowash utvecklar och säljer innovativa och effektiva system för utvändig tvätt av flygplan. 

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn AERW-B ISIN-kod SE0009346299

IR-Kontakt

Niklas Adler VD [email protected] +46 73 679 39 37