REG

Kvartalsrapport för första kvartalet

Sammandrag delårsrapport Q1 2023 med vd-ord

Kvartal 1, 2023

 • Nettoomsättning för perioden uppgick till 7 621 (7 855) Kkr.
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till 1 005 (1 121) Kkr.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 329 (820) Kkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till 329 (820) Kkr.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,03 (0,09) kr.
 • Likvida medel per den 31 mars 2023 uppgick till 1 348 Kkr.
 • Eget kapital per den 31 mars 2023 uppgick till 25 087 Kkr.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2023

 • Novak Aviation anlitar en finansiell rådgivare, en amerikansk investmentbank, med syfte att säkra finansiering för att kunna slutföra förvärvet av Aerowash dotterbolag i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.
 • Bolaget tar upp brygglån för att stärka rörelsekapitalet.
 • Den kinesiska patentmyndigheten meddelar att Aerowash patentansökan har godkänts.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Novak Aviation meddelar att man med investmentbankens bistånd beräknar slutföra sin process med att säkra finansieringen för utköpet. Styrelsen godkänner därför en ytterligare förlängning av avtalet till och med den 30 juni 2023.
 • Bolaget tecknar ett agentavtal för Sydkorea. Avtalet är exklusivt och löper på två år.       

VD har ordet

Bästa aktieägare,

Bolagets omsättning och resultat för första kvartalet i år är i paritet med första kvartalet förra året. Jämfört med förra året har vi en större produktion i år vilket medfört att vår lageruppbyggnad har ökat.

Under första kvartalet färdigställde vi den första maskinen för ordern från Sydostasien. Maskinen skeppades från Sverige i april och driftsättning på plats pågår för tillfället. Det kommer bli spännande att följa det projektet. Regionen har en stor marknadspotential så det är viktigt att få fotfäste i marknaden. Vår organisation har hanterat leveransen på ett effektivt och professionellt sätt.

Vi jobbar även på ett högintressant projekt i Sydkorea och ingick därför ett agentavtal med en lokal partner i april månad. Vi arbetar oss också fram på den kinesiska marknaden och jag hoppas att vi under sommaren kan släppa ytterligare nyheter om detta.

Under första kvartalet valde vi att byta samarbetspartner för tvättvätska. Vår nya partner är en större leverantör på området med mer resurser och säkerhet i sina leveranser. Tack vare det samarbetet får vi möjlighet att ställa ut på Paris Airshow i juni. Genom samarbetet stärker vi vårt unika koncept och vår position i marknaden. Dessutom är vår nya partner en etablerad aktör i branschen som har ett enormt nätverk vilket skapar möjlighet för korsförsäljning med mera.

Såsom förra året deltog vi på MRO Americas i april månad tillsammans med US Aviation. Mässan genererade värdefulla kontakter som vi arbetar vidare på.

Våra investeringar i IP börjar ge resultat. I mars månad fick vi ett patent godkänt i Kina. Vi har också fått positiva indikationer på våra patentansökningar i Europa och USA.

Avseende transaktionsprocessen med Novak Aviation har som tidigare kommunicerats en amerikansk investmentbank anlitats för att säkra finansieringen för utköpet. Särskilt mot bakgrund av detta medgav styrelsen en förlängning av aktieöverlåtelseavtalet till och med den sista juni.

Investmentbanken och Novak Aviation har valt att gå vidare i processen med ett färre antal utvalda investerare med målsättning att säkra finansieringen under den närmaste tiden. Samtliga parter har starka incitament för att slutföra detta så snart som möjligt. Jag och styrelsen har en stark tilltro till investmentbankens strukturerade arbete och att transaktionen kommer att slutföras.

Styrelsen kommer att kalla till extra bolagsstämma för ägarna att godkänna transaktionen när vi fått bekräftat att Novak Aviation har säkrat finansiering för utköpet.

Stockholm den 31 maj 2023

Niklas Adler, vd

Tel: 073-679 39 37
E-post: [email protected]

Krickvägen 22, 803 09 Gävle

www.aerowash.com

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.


Om Aerowash

Aerowash utvecklar och säljer innovativa och effektiva system för utvändig tvätt av flygplan. 

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn AERW-B ISIN-kod SE0009346299

IR-Kontakt

Niklas Adler VD [email protected] +46 73 679 39 37