Kvartalsrapport för första kvartalet 2020

Kvartal 1, 2020 i sammandrag.  

  • Nettoomsättning för perioden uppgick till 16 156 Kkr (3 697 Kkr).
  • Rörelseresultat för perioden uppgick till 2 658 Kkr (-1 222 Kkr).
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 2 337 Kkr (-1 320 Kkr).
  • Resultat efter skatt uppgick till 2 329 Kkr (-1 320 Kkr).
  • Resultat per aktie uppgick till 0,47 kr (-0,27 kr).
  • Likvida medel per den 31 mars 2020 uppgick till 473 Kkr (3 317 Kkr).
  • Eget kapital per den 31 mars 2020 uppgick till 13 669 Kkr (17 698 Kkr).

Väsentliga händelser under första kvartalet 2020

  • Bolaget skeppar fyra stycken AW 12 till U.S. Aviation, bolagets amerikanska distributör.
  • Bolaget tecknar en ny avsiktsförklaring (LOI) med U.S. Aviation Services Corp avseende försäljning av de helägda dotterbolagen Nordic Aerowash Equipment AB, N.A.S. Services Oy samt Aerowash US Inc ("Rörelsen") för en köpeskilling om 16 MUSD. Den ny LOIn löper till den 31 maj 2020.

Väsentliga händelser efter periodens slut

  • Bolaget förlänger ovan angiven LOI till och med den 31 oktober 2020. 

VD-ord

Första kvartalet 2020 blev det starkaste i bolagets historia. Omsättningen i kvartalet översteg 16 MSEK (den totala årsomsättningen för 2019 var 10,9 MSEK) och rörelseresultatet för perioden uppgick till knappt 2,7 MSEK (vilket innebär en rörelsemarginal på drygt 16%). Omsättningen och resultatet är till största delen hänförliga till leveransen av fyra AW 12 till USA och visar på en mycket lönsam underliggande affär, som det dessutom går att ytterligare förbättra och förfina i takt med att verksamheten skalas upp.  

När jag skrev det förra VD-ordet i februari (innan Coronakrisen) så var planen att vi skulle driftsätta systemen hos amerikanska Delta nu under våren. På grund av Coronan har detta dock inte varit möjligt. Enligt de indikationer vi fått så planeras det nu för driftsättning under slutet av maj och början av juni. 

Trots Coronakrisen finns det positiva marknadsutsikter för Aerowash eftersom vi erbjuder stora kostnads- och miljöbesparingar för flygbolagen. Och även fast den totala trafikvolymen har krympt jämfört med innan Coronakrisen och återhämtningen sannolikt tar flera år, så är vårt nischsegment nästan obearbetat. Flygplanen behöver fortfarande tvättas. Därtill är segmenten frakt och militär inte påverkade i samma utsträckning av Coronan.

Under första kvartalet påbörjades produktion av ytterligare fyra stycken AW 12. Två av dessa system kommer att vara färdigställda under juni månad, och två kommer att vara färdiga efter sommaren. På balansräkningen för första kvartalet kan man se att vi ökat våra lagertillgångar med cirka 4,3 MSEK jämfört med samma period förra året. 

Samarbetet med US Aviation Services är - trots de utmaningar som Coronaviruset medför - mycket bra.  Vi jobbar nu mot att bolagstransaktionen ska vara genomförd före sista oktober i år. U.S. Aviation Services VD Steve Novak säger:

"U.S. Aviation Services is fully committed to the Aerowash LOI process and we look forward to the next months to complete the transaction. In the meanwhile, U.S. Aviation and Aerowash will continue to work jointly with the marketing and introduction of the Aerowash units to operations in the USA. We have a very positive outlook towards our shared success."

Genom de ansträngningar som gjorts de senaste åren så är Aerowash idag bättre positionerat än någonsin tidigare. De omställningar flygindustrin tvingas göra till följd av pandemin kommer att skapa ett större tryck på effektivisering och automation av underhållskedjan. Aerowash kommer därför att gå ut som en vinnare ur denna kris.  

Stockholm den 14 maj 2020 

Niklas Adler, VD

Tel: 073-679 39 37
E-post: [email protected] 
www.aerowash.com

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.


Om Aerowash

Aerowash utvecklar och säljer innovativa och effektiva system för utvändig tvätt av flygplan. 

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn AERW-B ISIN-kod SE0009346299

IR-Kontakt

Niklas Adler VD [email protected] +46 73 679 39 37