Kvartalsrapport första kvartalet 2019

Kvartal 1, 2019 

Kvartal 1, 2019 i sammandrag.  

 • Nettoomsättning för perioden uppgick till 3 697 Kkr.
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till -1 222 Kkr.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 320 Kkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till -1 320 Kkr. 
 • Resultat per aktie uppgick till -0,27 kr.
 • Likvida medel per den 31 mars 2019 uppgick till 3 317 Kkr.
 • Eget kapital per den 31 mars 2019 uppgick till 17 698 Kkr.  

Kvartal 1, 2018 

Kvartal 1, 2018 i sammandrag. 

 • Nettoomsättning för perioden uppgick till 7 615 Kkr.
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till -1 954 Kkr.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 986 Kkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till -1 986 Kkr. 
 • Resultat per aktie uppgick till -0,60 kr.
 • Likvida medel per den 31 mars 2018 uppgick till 832 Kkr.
 • Eget kapital per den 31 mars 2018 uppgick till 8 321 Kkr. 

Väsentliga händelser under första kvartalet 2019 

 • Aerowash tecknar agentavtal med Goldtec Technologies avseende Israel.

 Väsentliga händelser efter periodens slut 

 • Aerowash etablerar ett helägt amerikanskt dotterbolag.

VD har ordet 

Första kvartalet 2019 blev omsättningsmässigt svagare jämfört med samma period förra året. Dock till skillnad från förra året hade bolaget vid utgången av första kvartalet i år en orderbok på hela 13,5 MSEK avseende AW 12, vilket gör att resten av året ser mycket lovande ut.

Under första kvartalet färdigställdes och skeppades ett demo-system till USA. Bolaget ingick ett agentavtal med Goldtec Technologies avseende Israel.

Ett viktigt arbete under första kvartalet och därefter har varit att anpassa AW 12 för så kallad drywash. Under våren har vi tillsammans med US Aviation genomfört demonstrationer och drywash tester med AW 12 på plats i Atlanta. Överlag har utfallet av demonstrationerna och testerna varit positivt. Testerna har visat att AW 12 och den utvalda drywash produkten är kompatibla med varandra i den operativa miljön.

För att optimera AW 12 för drywash krävs dock vissa ytterligare anpassningar som innebär att de av US Aviation beställda maskinerna kommer att vara färdigställda under hösten 2019 och att betalning sker mot överenskommen betalningsplan. 

Jag ser det som en viktig milstolpe att AW 12 nu också fungerar för drywash. Med samma tekniska plattform kan vi nu erbjuda våra kunder en alternativ lösning/metod, vilket stärker vårt erbjudande och konkurrenskraft i marknaden. Med vår nya drywash lösning är vi helt unika i marknaden.

Det finns en mycket stark drivkraft globalt att gå över till drywash. Drywash är gynnsamt för miljön då stora vattenbesparingar kan göras. Dessutom är vatten en bristvara på många platser där det finns stora tvättvolymer, till exempel i Mellanöstern och Asien. Vidare slipper kunderna bekymret med att hantera spillvatten, vilket skapar utrymme för mer effektivitet och flexibilitet i tvättprocessen. 

Under våren har marknadsbearbetningen i Mellanöstern intensifierats och för närvarande förs samtal med ett flertal olika kunder i regionen.

Vårt samarbete med vår amerikanska distributör, US Aviation, är mycket bra och marknadsbearbetningen av den amerikanska marknaden har varit mycket intensiv under våren.  

Som framgick av gårdagens pressmeddelande har vi mot bakgrund av det mycket starka intresse som finns för AW 12 i Nordamerika valt att även etablerat ett helägt amerikanskt dotterbolag, Aerowash US Inc. All försäljning på den nordamerikanska marknaden kommer att ske genom det amerikanska dotterbolaget. Detta kommer ytterligare stärka vår position på den amerikanska marknaden.

Våra tidigare kommunicerade mål för 2019 ligger fast. Framtiden ser ljus ut för Aerowash.

Niklas Adler, VD

Tel: 073-679 39 37
E-post: [email protected]

Hammarby Fabriksväg 23, 120 30 Stockholm

www.aerowash.com

 

Denna information är sådan information som Aerowash AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2019.

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.


Om Aerowash

Aerowash utvecklar och säljer innovativa och effektiva system för utvändig tvätt av flygplan. 

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn AERW-B ISIN-kod SE0009346299

IR-Kontakt

Niklas Adler VD [email protected] +46 73 679 39 37