Bokslutskommuniké för 2020

Sammandrag bokslutskommuniké 2020

Kvartal 4, 2020

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 2 728 Kkr (1 230 Kkr).
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till -1 163 Kkr (-3 947 Kkr).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 445 Kkr (-4 014 Kkr).
 • Resultat efter skatt uppgick till -1 230 Kkr (-2 128 Kkr).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,25 kr (-0,43 kr).
 • Likvida medel per den 31 december 2020 uppgick till 1 740 Kkr (5 225 Kkr).
 • Eget kapital per den 31 december 2020 uppgick till 5 253 Kkr (11 366 Kkr).

Kvartal 1-4, 2020

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 21 923 Kkr (10 937 Kkr).
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till -3 776 Kkr (-9 014 Kkr).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -7 297 Kkr (-9 371 Kkr).
 • Resultat efter skatt uppgick till -6 107 Kkr (-7 485 Kkr).
 • Resultat per aktie uppgick till -1,24 kr (-1,52 kr).

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2020

 • Bolagets avsiktsförklaring (LOI) med U.S. Aviation Services Corp avseende försäljning av de helägda dotterbolagen Nordic Aerowash Equipment AB, N.A.S. Services Oy samt Aerowash US Inc ("Rörelsen") för en köpeskilling om 16 MUSD förlängdes till den 1 april 2021.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Bolaget erhåller order från ett större servicebolag i Mellanöstern på motsvarande 3,4 MSEK.
 • Bolaget erhåller order från US Aviation Services Corp (USA) på motsvarande 6,8 MSEK.
 • Bolagets avsiktsförklaring (LOI) med U.S. Aviation Services Corp avseende försäljning av de helägda dotterbolagen Nordic Aerowash Equipment AB, N.A.S. Services Oy samt Aerowash US Inc ("Rörelsen") för en köpeskilling om 16 MUSD förlängs till den 31 oktober 2021.

VD har ordet

Bästa aktieägare,

Trots det värsta året i flygindustrins historia lyckades vi dubbla omsättningen från 11 MSEK 2019 till 22 MSEK förra året. Även rörelseresultatet förbättrades kraftigt; från -9 MSEK till -3,7 MSEK. Samtidigt ökade våra finansiella kostnader vilket påverkade resultatet före skatt. 2021 har också börjat mycket lovande med en orderbok på 10 MSEK i skrivande stund.

Innovation

Sedan vi lanserade AW12 för drygt tre år sedan har vi haft en vision om att ta konceptet ett steg längre. Under 2020 påbörjades ett omfattande utvecklingsprojekt för att ta fram en helt ny modell. En officiell lansering av den nya modellen kommer att göras inom kort. Det är också mycket glädjande att vi redan har tagit in beställningar på den nya modellen, vilket bådar gott för framtiden.

Under 2020 arbetade vi också med att ta fram en digital utbildningsplattform som förenklar och förbättrar implementation och underhåll av våra system.

Marknadsutsikter

Det har knappast undgått någon att flygindustrin har påverkats extremt kraftigt av den pågående pandemin. Europa är bland de värst drabbade med nedgångar i trafiken på upp till 80-90 %. Andra marknader med större andel inrikestrafik har inte drabbats lika hårt. I till exempel Kina är inrikestrafiken på samma nivåer som innan pandemin. Inrikestrafiken står för över 90 % av volymen för de kinesiska flygbolagen. Återhämtningen går således snabbast på de marknader som har en hög andel inrikestrafik.

För att trafiken ska komma igång ordentligt krävs dock att de pågående vaccinationsprogrammen får effekt och begränsar pandemin. Flygindustrin räknar därför med att volymerna växer från juli/augusti och framåt, och då från väldigt låga nivåer.  Samtidigt finns det generellt ett stort omställningstryck på flygindustrin. Pandemin har förstärkt behovet av automatiserade och miljövänliga underhållslösningar. Aerowash är helt rätt positionerat för denna omställning, vilket de senaste beställningarna från USA och Mellanöstern är en bekräftelse på. Därutöver arbetar vi i en mer eller mindre obearbetad nisch, vilket innebär att det finns behov av våra system även i marknader där återhämtningen går långsammare.

Under 2021 kommer vi fokusera särskilt på USA, Kina och utvalda marknader i Asien/Mellanöstern. Det är i dessa regioner återhämtningen går snabbast, samt tillväxt och volymer finns.

Att vi trots pågående reserestriktioner lyckats att få till avslut är mycket starkt. Så fort restriktionerna släpps kommer vi att genomföra ett omfattande fysiskt fotarbete i Nordamerika och Asien/ME för att ytterligare stärka vår position, och därigenom generera fler och större affärer. Pandemin skapar också andra möjligheter. Tillsammans med lokala partners tittar vi till exempel på nya alternativa affärsmodeller, som att tillhandahålla produkten som funktion eller tjänst.

USA

Samarbetet med vår amerikanska partner US Aviation fortsätter och är mycket gott, vilket inte minst den senaste beställningen är ett kvitto på. Driftsättningen hos Delta Airlines har på grund av pandemin blivit ett år försenad men det är nu planerat att driftsättningen ska påbörjas under april månad. Samtidigt förs parallellt diskussioner med ett antal andra bolag. US Aviation har fortfarande ett mycket stort intresse av att genomföra uppköpet av Aerowash så snart driftsättningen genomförts och klimatet för flygindustrin blir mer stabilt. På grund av detta har styrelsen - som tidigare idag kommunicerats - beslutat att medge en förlängning av avsiktsförklaringen (LOIn) till och med den 31 oktober i år.

Avslutande ord

Avslutningsvis bör sägas att Aerowash på många sätt lyckats gå stärkt ur denna kris. En växande orderbok, en helt ny produkt som lanseras inom kort och fördjupade partnersamarbeten. I kombination med en värld som öppnar upp innebär detta att våra möjligheter att lyckas är större än någonsin tidigare.

Stockholm den 26 februari 2021

Niklas Adler, VD

Tel: 073-679 39 37
E-post: [email protected]

www.aerowash.com

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.


Om Aerowash

Aerowash utvecklar och säljer innovativa och effektiva system för utvändig tvätt av flygplan. 

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn AERW-B ISIN-kod SE0009346299

IR-Kontakt

Niklas Adler VD [email protected] +46 73 679 39 37