REG

Bokslutskommuniké för 2023

Kvartal 4, 2023

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 8 618 Kkr (4 798 Kkr).
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till -3 737 Kkr (-1 104 Kkr).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 123 Kkr (-1 605 Kkr).
 • Resultat efter skatt uppgick till -4 485 Kkr (-328 Kkr).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,47 kr (-0,03 kr).
 • Likvida medel per den 31 december 2023 uppgick till 1 556 Kkr (621 Kkr).
 • Eget kapital per den 31 december 2023 uppgick till 21 986 Kkr (24 757 Kkr).

Helår 2023

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 40 388 Kkr (17 581 Kkr).
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till 242 Kkr (-4 240 Kkr).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 401 Kkr (-5 175 Kkr).
 • Resultat efter skatt uppgick till -2 762 Kkr (-3 898 Kkr).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,29 kr (-0,41 kr).

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2023

 • Aerowash genomför riktade nyemissioner av konvertibla skuldebrev om cirka 12,3 MSEK i syfte att säkerställa rörelsekapital för tillväxt.
 • Aerowash erhåller en uppföljningsorder från Air India SATS. Ordervärdet uppgår till cirka 7,1 MSEK och leverans beräknas ske under första kvartalet 2024.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Bolagets partner för Indien och Sydostasien - Air India SATS (AISATS) - erhåller prestigefylld utmärkelse där huvudsaklig motivering var AISATS lansering av Aerowash på den indiska marknaden.
 • Aerowash avbryter transaktionsprocessen med Novak Aviation.
 • Aerowash erhåller en ny order på 21,5 MSEK från AISATS. Maskinerna ska levereras senare i år till två nya flygplatser i Indien.

VD-ord

Aerowash växer kraftigt. Vi har mer än dubblat omsättningen från föregående år. Från drygt 17 MSEK 2022 till över 40 MSEK för 2023. Vi visar också ett positivt rörelseresultat för fjolåret.

Under fjärde kvartalet fick vi en uppföljningsorder från Air India SATS (AISATS) på drygt 7 MSEK och denna order följdes upp av ytterligare en order på 21,5 MSEK här i februari.

Under fjärde kvartalet ställde vi också ut en konvertibel som tillförde bolaget cirka 12,3 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Marknadsaktiviteten är mycket stor för närvarande. Vi har maskiner i Indien, UAE (demomaskin), Europa och USA och genomför löpande demonstrationer på samtliga platser.

Marknadsdynamiken skiljer sig i viss mån mellan olika marknader. I Asien och Mellanöstern drivs marknaden framför allt av höga och växande volymer medan i Europa och Nordamerika drivs marknaden mer av högre löner och andra kostnadsökningar. I samtliga fall handlar det om att vårt koncept är överlägset vad gäller effektivitet, tids- och kostnadsbesparingar. Detta börjar flygbolagen inse varför intresset för vår lösning växer konstant.

Under nästa vecka deltar vi med AISATS på en mässa i Malaysia. I april deltar vi på MRO Americas i Chicago tillsammans med Socomore och US Aviation. Angående det framtida samarbetet med US Aviation kommer vi återkomma med en uppdatering efter mässan i april.

I organisationen har vi genomfört ett antal nyrekryteringar i Gävle för att hantera expansionen och det arbetet fortsätter. Produktionen pågår för fullt och under våren börjar vi att leverera de första maskinerna till UAE.

Avslutningsvis vill jag tacka alla er aktieägare för förtroendet. Vi arbetar vidare med att maximera värdet på bolaget. Vi har ett unikt koncept som är skalbart och globalt gångbart. Nuvarande orderbok och det stora intresse som finns på marknaden för Aerowash koncept pekar mot en stark tillväxt framöver. 

Stockholm den 29 februari 2024

Niklas Adler

Tel: 073-679 39 37
[email protected]

www.aerowash.com

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.


Om Aerowash

Aerowash utvecklar och säljer innovativa och effektiva system för utvändig tvätt av flygplan. 

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn AERW-B ISIN-kod SE0009346299

IR-Kontakt

Niklas Adler VD [email protected] +46 73 679 39 37