Bokslutskommuniké för 2019

Kvartal 4 2019 i sammandrag.  

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1 230 Kkr (2 340 Kkr).
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till -3 947 Kkr (-2 330 Kkr).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 014 Kkr (-2 452 Kkr).
 • Resultat efter skatt uppgick till -2 128 Kkr (-2 090  Kkr).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,43 kr(-0,48 kr).
 • Likvida medel per den 31 december 2019 uppgick till 5 225 Kkr (543 Kkr).
 • Eget kapital per den 31 december 2019 uppgick till 11 366 Kkr (9 769 Kkr). 

Kvartal 1-4 2019 i sammandrag.

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 10 937 Kkr (14 459 Kkr).
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till -9 014 Kkr (-8 818 Kkr).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -9 371 Kkr (-9 289 Kkr).
 • Resultat efter skatt uppgick till -7 485 Kkr (-7 323 Kkr).
 • Resultat per aktie uppgick till -1,52 kr(-1,68 kr)

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2019

 • Bolaget tecknade en avsiktsförklaring (LOI) med en indisk serviceoperatör. Parterna avser att ingå ett köpeavtal där köparen ska köpa minst fyra AW12 under perioden 2020-2024 till ett värde av cirka 16 MSEK.
 • Bolaget ingick en LOI med den amerikanska distributören US Aviation Services Corp avseende försäljning av de tre helägda dotterbolagen för en köpeskilling om 16 MUSD på skuldfri basis. Förhandlingsperioden löper under tre månader med avsikt att transaktionen ska vara slutförd per den 28 februari 2020.
 • Bolagets amerikanska dotterbolag tecknade ett nytt exklusivt distributionsavtal för USA, Central- samt Sydamerika med US Aviation Services för perioden 1 januari 2020 till 31 december 2022. Av avtalet följer ett volymåtagande som innebär att US Aviation Services under avtalsperioden ska beställa minst 12 tvättrobotar till ett sammanlagt ordervärde om cirka 50 MSEK. Första avrop om fyra tvättrobotar ska göras under första halvåret 2020.
 • Bolaget tecknade ett låneavtal om sju miljoner SEK för att finansiera en upprampning av produktionen. 
 • På extra bolagsstämma beslutades om ändring av bolagets räkenskapsår från kalenderår till brutet räkenskapsår, 1/7-30/6.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Efter samtal med Skatteverket erhöll bolaget information om att det för närvarande inte finns tillräckligt starka skäl att lägga om bolagets räkenskapsår från kalenderår till brutet räkenskapsår. Någon omläggning av räkenskapsåret kan därför inte göras för närvarande.
 • Bolaget skeppade fyra stycken AW12 från Sverige till USA. Leveransen är den första fullskaliga leveransen av den nyutvecklade "dry wash"-versionen av AW12. Systemen kommer levereras till Delta Airlines i USA. 
 • Bolaget tecknade ett nytt LOI med US Aviation avseende försäljning av dotterbolagen. Den löper till och med 31 maj 2020, då ett aktieöverlåtelseavtal ska vara undertecknat. Köpeskillingen enligt den nya LOIn är densamma som tidigare, dvs 16 MUSD på skuldfri basis. 

VD har ordet

Bästa aktieägare, 

Sista kvartalet 2019 var ett händelserikt kvartal. Under oktober månad ställde vi ut på Inter Airport Europe i München. Vi hade även en AW12 på plats för demonstrationer. 

Under perioden undertecknades en avsiktsförklaring (LOI) med en indisk serviceoperatör avseende köp av minst fyra stycken system under 2020 till 2024.

Under sista kvartalet tecknade vi även ett nytt treårigt distributionsavtal för USA, Central- samt Sydamerika med US Aviation Services. 

Under perioden ingicks även ett LOI med US Aviation Services avseende försäljning av verksamheten för en köpeskilling om 16 MUSD. Såsom framgick av gårdagens pressmeddelande har parterna ingått ett nytt LOI som löper till och med den 31 maj 2020. Jag är personligen mycket positiv till fortsatta förhandlingar, då US Aviation Services har utmärkta förutsättningar att skala upp verksamheten tack vare sin starka position på den nordamerikanska marknaden. 

Under januari och februari 2020 har vår organisation haft fullt fokus på att färdigställa leveransen till USA. Vi och US Aviation är givetvis väldigt angelägna om att implementationen hos Delta Airlines blir lyckad. Mycket resurser kommer därför läggas på detta under de närmaste månaderna. 

Under hösten och vintern har flera nyrekryteringar gjorts för att stärka upp leveransorganisationen. Ytterligare rekryteringar pågår för närvarande. Under våren kommer vi även flytta in i nya lokaler i Gävle, där vi kommer samla utveckling, inköp och produktion under samma tak. Lägg till ökad erfarenhet med varje leverans. Allt i allt skapar vi förutsättningar för en ökad produktionskapacitet under 2020. 

Till följd av ett antal förseningar i leverantörsledet så intäkts- och kostnadsförs leveransen av fyra stycken AW12 till USA på första kvartalet i år (2020). Förra årets omsättning och resultat bör läsas i ljuset av detta. Vi har relativt långa produktionstider samt få men stora leveranser till kund. Och eftersom vi enligt regelverket intäktsför allt vid leverans till kund, kan det uppstå stora svängningar mellan kvartalen, beroende på när leverans genomförs. 

Med snart 8 robotar i drift i Nordamerika kommer vi fortsätta satsa mycket på den nordamerikanska marknaden. USA är den marknad som i det korta perspektivet har störst potential att växa snabbt. Men även Asien och Gulfstaterna har stor potential, och vi fortsätter vår bearbetning av dessa marknader tillsammans med våra partners.

Stockholm den 28 februari 2020

Niklas Adler, VD 

Tel: 073-679 39 37
E-post: [email protected]

www.aerowash.com

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.


Om Aerowash

Aerowash utvecklar och säljer innovativa och effektiva system för utvändig tvätt av flygplan. 

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn AERW-B ISIN-kod SE0009346299

IR-Kontakt

Niklas Adler VD [email protected] +46 73 679 39 37