Bokslutskommuniké 2018

Kvartal 4, 2018 

Kvartal 4 i sammandrag. 

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 2 340 Kkr (4 557 Kkr).
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till -2 330 Kkr (-457 Kkr).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 452 Kkr (-700 Kkr).
 • Resultat efter skatt uppgick till -2 090 Kkr (338 Kkr). 
 • Resultat per aktie uppgick till -0,48 kr (0,15 kr). 
 • Likvida medel per den 31 december 2018 uppgick till 543 Kkr (1 512 Kkr).
 • Eget kapital per den 31 december 2018 uppgick till 9 769 Kkr (10 355 Kkr).  
 • Nya mål för 2019. Minst dubbla försäljningen jämfört med 2018. Tillväxten ska finansieras genom bolagets försäljning och inte genom tillskott från ägarna. Positivt kassaflöde från den löpande verksamheten. 

Kvartal 1-4, 2018 

Kvartal 1-4 i sammandrag. 

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 14 459 Kkr (9 455 Kkr).
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till -8 818 Kkr (-3 322 Kkr).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -9 289 Kkr (-3 715 Kkr).
 • Resultat efter skatt uppgick till -7 323 Kkr (-2 676 Kkr).
 • Resultat per aktie uppgick till -1,68 kr (-1,20 kr).

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • Airbus lämnar godkännande för AW12 samt lägger in AW 12 i manualerna för Airbus samtliga modeller.
 • Aerowash erhåller genombrottsorder på fem tvättrobotar från amerikansk distributör. Ordervärdet uppgår till 1,4 MEUR.
 • Aerowash utökar samarbetet med US Aviation till att omfatta även Central- och Sydamerika.
 • Aerowash beslutar om en riktad nyemission om 9,8 MSEK till en kurs om 17 kr per aktie.

VD har ordet 

Aerowash befinner sig på en marknad som är i tillväxt. Boeing räknar med att 42 000 nya flygplan kommer behövas fram till 2037. Och i takt med att antalet flygplan ökar så växer behovet av effektivare och snabbare underhållsprocesser inom flygindustrin. Marknaden för automatiserade tvättsystem för flyg är fram tills nu i stora delar helt obearbetad. I serviceledet är detta en industri som årligen omsätter miljardbelopp. Samtliga dessa faktorer gör att det finns stora möjligheter för ett bolag som Aerowash att växa.

Vid en återblick på 2018 kan jag konstatera att vi tog flera steg i riktning mot att bli ett världsledande teknik- och innovationsbolag i detta nischsegment inom flygindustrin.

Under det första kvartalet 2018 slutförde bolaget leveransen av tre stycken AW 12 till Air Canada. Efter leveransen följde vi upp med en fördjupad utbildning för Air Canadas personal under försommaren. Systemen är sedan dess i full drift och Air Canada är en nöjd kund.

Under våren 2018 tecknade Aerowash ett avtal med Airbus avseende "Tool Approval". Efter genomförd och godkänd verifieringsprocess som skedde under hösten 2018 ligger AW 12 numera inlagd i underhållsmanualerna för Airbus flygplan samt i Airbus verktygs- och utrustningsmanualer.

På hösten 2018 genomförde vi fördjupade kund- och marknadsaktiviteter riktade mot den nordamerikanska marknaden. De genomförda aktiviteterna resulterade i en order från vår amerikanska distributör US Aviation på fem system (varav ett demosystem). Ordervärdet uppgår till 1,4 MEUR.

En tydlig trend som kom starkt under förra året är att kunderna alltmer efterfrågar att roboten kan användas för dry washav flygplanen. Vi har därför genomfört ett mindre utvecklingsarbete för att anpassa AW 12 för detta. 

Behovet av dry wash är kopplat till ett utökat miljötänk och att vattenrestriktioner införs på flygplatser runtom i världen. 

Till följd av en stor efterfrågan har vi behov av att kunna genomföra demonstrationer på flera platser. Under våren 2019 kommer vi ha demosystem i drift både i Europa och i USA och således ha möjlighet att driva flera försäljnings- och marknadsaktiviteter parallellt. Vi är övertygade om att detta kommer medföra en positiv återverkan på vår affär. 

På finansieringssidan bör nämnas att vi genomförde två stycken riktade nyemissioner under 2018. Dels en emission i augusti som tillförde bolaget 5,2 MSEK, dels en emission i december som tillförde bolaget 9,8 MSEK. Under sommaren 2018 avslutades bolagets teckningsoptionsprogram, TO 1 som tillförde bolaget cirka 2 MSEK.

För 2019 har ledningen och styrelsen tagit fram som mål att minst dubbla försäljningen jämfört med 2018. Vidare att denna tillväxt i första hand ska finansieras genom bolagets försäljning och inte genom tillskott från ägarna. Ett ytterligare mål vi har för i år är att bolagets kassaflöde från den löpande verksamheten ska vara positivt.

Som jag tidigare kommunicerat kommer vi även under 2019 ha ett starkt fokus på Nordamerika. Med tre system i drift i Kanada och en genombrottsorder på USA har vi lagt grunden för en expansion på den nordamerikanska marknaden. Den amerikanska marknaden för våra produkter är mycket stor och innefattar både ett civilt och ett militärt segment. Vi tror på fler affärer på USA redan under 2019. 

Vi har även som mål att under 2019 genomföra affärer såväl i Europa som i Mellanöstern. Särskilt den europeiska marknaden ser lovande ut.

Jag ser fram emot ett spännande och händelserikt 2019 för Aerowash. 

Stockholm den 28 februari 2019

Niklas Adler, VD

Tel: 073-679 39 37
E-post: [email protected]

Hammarby Fabriksväg 23, 120 30 Stockholm

www.aerowash.com

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.


Om Aerowash

Aerowash utvecklar och säljer innovativa och effektiva system för utvändig tvätt av flygplan. 

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn AERW-B ISIN-kod SE0009346299

IR-Kontakt

Niklas Adler VD [email protected] +46 73 679 39 37