Bokslutskommuniké Aerowash AB

FJÄRDE KVARTALET (oktober - december 2016)

Fjärde kvartalet i sammandrag. Då koncernen bildades under innevarande period saknas jämförelsetal från tidigare perioder.

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1 094 383 kr.
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till -607 600 kr.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -636 925 kr.
 • Resultat efter skatt uppgick till -484 025 kr.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,22 kr.
 • Periodens kassaflöde uppgick till 5 718 654 kr.
 • Likvida medel per den 31 december 2016 uppgick till 4 299 571 kr.
 • Eget kapital per den 31 december 2016 uppgick till 8 240 879 kr.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 •  Koncernen bildas i slutet av oktober 2016 då moderbolaget med dåvarande firma B18 Invest III AB (publ) förvärvar dotterbolagen Nordic Aerowash Equipment AB och N.A.S. Services Oy genom en apportemission. Moderbolaget ändrar firma till Aerowash AB (publ) och en ny styrelse väljs för moderbolaget som utgörs av Niklas Adler, Joakim Adler, Jan Nilsson samt Christian Kronegård.
 •  Moderbolaget genomför en riktad kontantemission under oktober och november som inbringar 2 500 000 kr. En ny affärsplan för koncernen tas fram.
 •  Moderbolaget genomför under slutet av november och början av december en spridningsemission som inbringade 6 000 000 kr med kraftig överteckning. Genom nyemissionen tillkommer 875 nya aktieägare.  
 •  Vid extra bolagsstämma den 30 december 2016 väljs Johan Lundquist in som styrelseledamot i moderbolaget och Joakim Adler frånträder från styrelsen.
 •  Kraftigt utökade marknadsaktiviteter påbörjas i Europa, Mellanöstern, Nordamerika och Asien. I Europa genomförs bland annat en demonstration i Spanien. Förutom fortsatta aktiviteter med bolagets partner för gulfstaterna genomför bolaget diskussioner med intressenter från andra delar av Mellanöstern. I Asien lämnas offerter till tre olika kunder. Bolaget påbörjar en strategisk kartläggning av den Nordamerikanska marknaden i samarbete med tredje part.
 •  I Finland fortsätter samarbetet med Finnair att utvecklas bra vilket gav ökad försäljning.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 •  Bolaget planerar för notering på Aktietorget. Aktietorget godkänner ansökan och första dag för handel kommer att vara den 17 februari 2017.
 •  Dotterbolaget Nordic Aerowash Equipment AB beviljas ett lån från Almi på 1 000 000 kr.
 •  Byggnation av den andra generationens tvättrobot - AW II - påbörjas.

VD HAR ORDET

2016 VAR ETT MYCKET HÄNDELSERIKT ÅR för oss som har arbetat med Aerowash-produkten under lång tid. Marknadens signaler och slutkundernas behov av ett effektivt och användarvänligt system gav en entydig bild av en mycket stor marknadspotential. Vi insåg även behovet av ökad finansiering för att växa organisationen och snabbare nå ut på den globala marknaden. Det sagda ledde till att vi under sensommaren 2016 beslutade att renodla verksamheten och etablera den nya koncernstrukturen, som enbart fokuserar på flygplanstvätt.

I samband med att den nya koncernenen bildades genomfördes en riktad kontantemission som tillförde bolaget 2,5 MSEK. Inför listning av bolaget aktie genomfördes i månadsskiftet november/december en spridningsemission som tillförde bolaget 6 MSEK före emissionskostnader.

Det var mycket glädjande att se aktiemarknadens stora intresse för bolaget. Spridningsemissionen övertecknades mer än 2,5 gånger och jag vill än en gång välkomna alla nya aktieägare i bolaget.

Med en ny förstärkt kapitalbas finns mycket goda förutsättningar att under 2017 kraftigt expandera verksamheten. Utmaningar saknas inte. Vi är ett litet bolag som jobbar på en global B2B-marknad där säljcyklerna är långa.

Under våren och sommaren kommer vi lägga ett mycket starkt fokus på utökade försäljnings- och marknadsaktiviteter.

På försäljningssidan handlar det framförallt om att fortsätta arbetet med att etablera ett globalt partnernätverk, särskilt på strategiskt viktiga marknader såsom Sydostasien och Nordamerika. Där gör vi tydliga framsteg för varje vecka som går. Utmaningen här ligger i att verkligen hitta rätt partner för den aktuella marknaden. Ett felaktigt val kan kosta tid och pengar, och vi utvärderar därför våra partners noga innan vi går in i något längre avtalsförhållande.

På marknadssidan kommer vi under våren att genomföra ett omfattande arbete med att skapa ökad kännedom om Aerowash i marknaden genom mässor, marknadsföring i branschpress, e-post utskick via branschdatabaser etc. I samband med lanseringen av nästa generation av systemet - AW II - kommer vi anordna ett större branschevent.

Det är med stor tillförsikt jag ser fram emot 2017. Vi har ett sammansvetsat team av medarbetare och en fantastisk marknads-potential för våra produkter.

Stockholm den 16 februari 2017

Niklas Adler, vd

Denna information är sådan information som Aerowash AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2017.

Tel: 073-679 39 37
E-post: [email protected]

Katarinavägen 20, 116 45 Stockholm

www.aerowash.se

Om Aerowash AB

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.


Om Aerowash

Aerowash utvecklar och säljer innovativa och effektiva system för utvändig tvätt av flygplan. 

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn AERW-B ISIN-kod SE0009346299

IR-Kontakt

Niklas Adler VD [email protected] +46 73 679 39 37